48
1–14 Ko e teunga mo e lelei ʻoe siasi.
Ko e Hiva mo e Saame ki he ngaahi foha ʻo Kola.
‌ʻOku lahi ʻa Sihova, pea ʻoku lelei ke fakamālō lahi kiate ia,
ʻi he kolo ʻa hotau ʻOtua, ʻi he moʻunga ʻo ʻene māʻoniʻoni.
Ko e tuʻunga matamatalelei ʻae moʻunga ko Saione,
ko e fiefiaʻanga ʻo māmani kotoa pē,
ʻoku ʻi hono potu tokelau ʻae kolo ʻoe Tuʻi lahi.
‌ʻOku ʻilo ʻae ʻOtua ko e hūfanga ʻi hono ngaahi fale lahi ʻo ia.
Pea vakai, naʻe fakataha ʻae ngaahi tuʻi,
naʻa nau ʻalu atu fakataha.
Naʻa nau mamata ai, pea nau ofo;
naʻa nau mamahi,
pea hola.
Naʻe tuia ʻakinautolu ʻi ai ʻi he manavahē,
mo e mamahi, ʻo hangē ko e fefine ʻoku langā.
‌ʻOku ke maumauʻi ʻae ngaahi vaka ʻo Tasisi ʻaki ʻae matangi hahake.
Hangē ko ia naʻa mau fanongo, kuo pehē ʻemau mamata
ʻi he kolo ʻa Sihova ʻoe ngaahi kautau, ʻi he kolo ʻa hotau ʻOtua:
ʻe fakatuʻumaʻu ia ʻe he ʻOtua ʻo taʻengata.
Sila.
Kuo mau manatu ki hoʻo ʻaloʻofa, ʻE ʻOtua,
ʻi ho loto faletapu.
10 ‌ʻO hangē ko ho huafa, ʻE ʻOtua,
ʻoku pehē ho ongoongolelei ki he ngaahi ngataʻanga ʻo māmani;
ʻoku pito ho nima toʻomataʻu ʻi he māʻoniʻoni.
11 Tuku ke fiefia ʻae moʻunga ko Saione,
tuku ke nekeneka ʻae ngaahi ʻofefine ʻo Siuta,
ko e meʻa ʻi hoʻo ngaahi fakamaau.
12 Mou ʻeveʻeva takatakai ʻi Saione, ʻo ʻalu fakatakamilo ʻiate ia:
lau hono ngaahi fale māʻolunga ʻo ia.
13 Mou vakai lelei ki hono ngaahi puke,
tokanga ki hono ngaahi fale lahi;
koeʻuhi ke mou tala ia ki he toʻutangata ʻe hoko.
14 “He ko e ʻOtua ni ko hotau ʻOtua ʻo lauikuonga pea taʻengata:
te ne tauhi ʻakitautolu ʻo aʻu ki he mate.”