40
1 Ko hono ʻaonga ʻoe falala ki he ʻotua. 6 Ko e feilaulau lelei lahi ʻae talangofua. 11 ʻOku ʻāsili ai ʻae lotu ʻa Tevita ʻi heʻene manatu ki heʻene kovi.
Ki he Takimuʻa, ko e Saame ʻa Tevita.
Naʻa ku tatali faʻa kātaki pe kia Sihova;
pea ne tokanga kiate au, ʻone ongoʻi ʻeku tangi.
Pea naʻa ne toʻo hake au mei he luo fakailifia,
mei he ʻumea pelepela,
ʻo ne fokotuʻu hoku vaʻe ki he maka,
ʻo fakamaʻu hoku ngaahi ʻaluʻanga.
Pea kuo ne ʻai ʻae hiva foʻou ki hoku ngutu, ʻio, ʻae fakafetaʻi ki hotau ʻOtua:
ʻe mamata ki ai ʻae tokolahi, pea manavahē, pea tenau falala kia Sihova.
‌ʻOku monūʻia ʻae tangata ko ia ʻoku falala kia Sihova,
pea ʻikai tokanga ia ki he kakai laukau, mo kinautolu ʻoku afe ki he loi.
‌ʻE Sihova ko hoku ʻOtua, ʻoku lahi hoʻo ngaahi ngāue fakaofo ʻaia kuo ke fai,
mo ho finangalo lelei kiate kimautolu:
ʻe ʻikai faʻa lau fakaholo ia kiate koe:
kapau te u fie fakahā ʻo lea ki ai, ʻoku lahi ʻaupito ia, ʻe ʻikai faʻa laua.
Ko e feilaulau mo e meʻa foaki naʻe ʻikai te ke finangalo ki ai;
ka ko hoku telinga kuo ke fakaava:
ko e feilaulau tutu mo e feilaulau koeʻuhi ko e angahala naʻe ʻikai te ke fekau.
Pea naʻaku toki pehē, “Vakai, ʻoku ou haʻu:
kuo tohi ʻi he tohi tākai ʻiate au,
‌ʻE hoku ʻOtua, ʻoku ou fiefia ke fai ho finangalo:
ʻio, ʻoku ʻi hoku loto hoʻo fono.”
Naʻaku malangaʻaki ʻae māʻoniʻoni ʻi he fakataha lahi:
vakai, naʻe ʻikai te u taʻofi hoku loungutu, ʻE Sihova, ʻoku ke ʻiloʻi.
10 Naʻe ʻikai te u fakafufū hoʻo māʻoniʻoni ʻi hoku loto;
naʻaku fakahā hoʻo angatonu mo hoʻo fakamoʻui:
naʻe ʻikai te u fakalilolilo ʻa hoʻo ʻaloʻofa mo hoʻo moʻoni mei he fakataha lahi.
11 ‌ʻE Sihova, ʻoua naʻa ke taʻofi hoʻo ngaahi ʻaloʻofa ongongofua ʻiate au:
tuku ke tauhi maʻuaipē au ʻe hoʻo ʻaloʻofa mo hoʻo moʻoni.
12 He kuo kāpui au ʻe he ngaahi kovi taʻefaʻalaua:
kuo puke au ʻe heʻeku ngaahi hia, ko ia ʻoku ʻikai ai te u faʻa hanga hake;
ʻoku lahi hake ia ʻi he ngaahi tuʻoni louʻulu ʻo hoku ʻulu:
ko ia kuo liʻaki au ʻe hoku loto.
13 ‌ʻE Sihova, ke ke finangalo lelei ke fakamoʻui au:
ʻE Sihova, ke ke fai vave ke tokoniʻi au.
14 Tuku ke mā mo puputuʻu fakataha ʻakinautolu kotoa pē ʻoku nau kumi hoku laumālie ke fakaʻauha ia;
tuku ke fakafoki kimui mo mā ʻakinautolu ʻoku nau holi ke u kovi.
15 Tuku ke paea ʻakinautolu ko e totongi ʻo ʻenau kovi, ʻakinautolu ʻoku pehē kiate au, “Ha ha.”
16 Tuku ke fiefia mo nekeneka ʻiate koe ʻakinautolu kotoa pē ʻoku kumi kiate koe:
tuku ke lea pehē maʻuaipē ʻakinautolu ʻoku ʻofa ki hoʻo fakamoʻui,
“Ke ongoongolelei ʻa Sihova.”
17 Ka ko au ʻoku ou masiva mo paea;
ka ʻoku finangalo ʻae ʻEiki kiate au:
ko koe ko hoku tokoni mo hoku fakamoʻui;
ʻoua naʻa ke fakatuai,
ʻE hoku ʻOtua.