41
1 Ko e tokanga ʻae ʻOtua ki he masiva. 4 ʻOku lāunga ʻa Tevita ʻi he kākā ʻa hono ngaahi fili. 10 ʻOku ne hola ki he ʻOtua ke ne maluʻi ia.
Ki he Takimuʻa, ko e Saame ʻa Tevita.
‌ʻOku monūʻia ia ʻaia ʻoku tokanga ki he masiva:
ʻe fakamoʻui ia ʻe Sihova he ʻaho ʻoe kovi.
‌ʻE tauhi ia ʻe Sihova, mo pule ke moʻui ia;
pea te ne monūʻia ʻi māmani:
pea ʻe ʻikai te ke tukuange ia ki he loto ʻo hono ngaahi fili.
‌ʻE fakamālohi ia ʻe Sihova ʻi he tokotoʻanga fakamamahi:
te ke ngaohi hono mohenga kotoa pē ʻi hono mahaki.
Naʻaku pehē, “ʻE Sihova, ke ke ʻaloʻofa mai kiate au:
fakamoʻui hoku laumālie; he kuo u fai angahala kiate koe.”
‌ʻOku lauʻikoviʻi au ʻe hoku ngaahi fili:
ʻE mate ʻafē ia, pea ʻauha hono hingoa?
Pea kapau ʻe haʻu ia ke vakai au, ʻoku ne lea loi:
ʻoku tānaki ʻe hono loto kiate ia ʻae kovi;
ʻoku ʻalu ia kituaʻā, ʻo fakahā ia.
‌ʻOku fefanafanahi kiate au ʻakinautolu kotoa pē ʻoku fehiʻa kiate au:
ʻoku nau fakakaukau kovi kiate au.
‌ʻOku nau pehē, “ʻOku piki maʻu kiate ia ʻae mahaki kovi:
pea ko ʻene tokoto ni ʻe ʻikai te ne toetuʻu hake mei ai.”
‌ʻIo, ko hoku kaumeʻa moʻoni, ʻaia naʻaku falala ki ai,
ʻaia naʻa ne kai ʻi heʻeku mā,
kuo hiki hake ʻe ia hono mui vaʻe kiate au.
10 Ka ko koe, ʻE Sihova, ke ke ʻaloʻofa kiate au, mo fokotuʻu hake au,
pea te u totongi kiate kinautolu.
11 ‌ʻOku ou ʻilo ʻi he meʻa ni ʻoku ke finangalo lelei kiate au,
koeʻuhi ʻoku ʻikai kalanga ʻi he fiefia ʻa hoku fili kiate au.
12 Pea ko au, ʻoku ke poupou hake au ʻi heʻeku angatonu,
pea te ke fokotuʻu au ʻi ho ʻao ʻo taʻengata.
13 Fakafetaʻi kia Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli,
talu mei muʻa, ʻo taʻengata.
ʻEmeni mo ʻEmeni.