39
1 Ko e tokanga ʻa Tevita ki heʻene ngaahi mahalo. 4 Ko ʻene manatu ki he fuonouou mo e vaʻinga ʻoe moʻui, 7 Mo e manavahē ki he ngaahi fakamaau ʻae ʻOtua, 10 Mo e lotu, ko e ngaahi meʻa taʻofi ia ki he taʻefaʻakātaki.
Ki he Takimuʻa ko Situtuni, ko e Saame ʻa Tevita.
Naʻa ku pehē, “Te u vakai ki hoku ngaahi hala, telia naʻaku angahala ʻi hoku ʻelelo:
te u ʻai ʻae noʻo ki hoku ngutu, ʻi he kei ʻi hoku ʻao ʻae angakovi.”
Naʻaku noa, ʻi he fakalongo pē,
naʻaku taʻofi au mei he lea,
ʻio, mei he lelei;
pea naʻe tupu ai ʻeku mamahi.
Naʻe vela hoku loto ʻiate au,
pea lolotonga ʻeku fifili naʻe vela ʻae afi:
pea u toki lea ʻaki hoku ʻelelo,
“ʻE Sihova, ke ke fakaʻilo kiate au hoku ngataʻanga,
mo hono fuofua ʻo hoku ngaahi ʻaho, pe ko e hā ia;
koeʻuhi ke u ʻilo ki hono lahi ʻo ʻeku vaivai.”
Vakai, kuo ke ngaohi hoku ngaahi ʻaho ke tatau mo e ʻaofinima pe taha;
pea ko ʻeku moʻui ʻoku hangē ko e meʻa noa pē ʻi ho ʻao:
ko e moʻoni ko e tangata kotoa pē ʻi heʻene tuʻumaʻu ko e mātuʻaki vaʻinga ia.
Sila.
Ko e moʻoni ʻoku ʻalu ʻae tangata kotoa pē ʻi he ʻata loi:
ko e moʻoni kuo nau mamahi taʻeʻaonga:
ʻoku ne tānaki ʻae koloa, pea ʻoku ʻikai te ne ʻilo pe ko hai te ne maʻu ia.
Pea ko eni, “ʻE Sihova, ko e hā ʻoku ou tatali ai?
ʻOku ʻiate koe pē ʻeku ʻamanaki lelei.
Fakamoʻui au mei heʻeku ngaahi talangataʻa kotoa pē:
ʻoua naʻa ke ngaohi au ko e manukiʻanga ʻoe vale.”
Naʻaku noa, naʻe ʻikai te u mafaʻa hoku ngutu;
koeʻuhi ko koe naʻa ke fai ia.
10 Toʻo atu hoʻo tā ʻiate au:
kuo u ʻauha ʻi he tā ʻaho nima.
11 ‌ʻOka ke ka tautea ʻae tangata ʻaki ʻae tākitala ʻi heʻene hia,
ʻoku ke pule ke mole atu hono lelei ʻo hangē ko e ane:
ko e moʻoni ko e vaʻinga ʻae tangata kotoa pē.
Sila.
12 Fanongo mai ki heʻeku lotu, ʻE Sihova, mo ke fakafanongo ki heʻeku tangi;
ʻoua naʻa ke fakalongo pē ʻi hoku ngaahi loʻimata:
he ko e muli au ʻi ho ʻao,
mo e ʻāunofo,
ʻo hangē ko ʻeku ngaahi tamai kotoa pē.
13 Tuku siʻi ai pe au, koeʻuhi ke u toe maʻu ʻeku mālohi,
ʻi he teʻeki ai te u ʻalu ʻi heni, pea te u ʻikai leva.