36
1 Ko e kovi ʻae kakai angahala. 5 Ko hono lelei lahi ʻoe ʻaloʻofa ʻae ʻOtua. 10 ʻOku lotu ʻa Tevita ke maʻu ʻae ʻofa ʻe he fānau ʻae ʻOtua.
Ki he Takimuʻa, ko e Saame ʻa Tevita ko e tamaioʻeiki ʻa Sihova.
‌ʻOku lea ʻae talangataʻa ʻae angakovi ki hoku loto,
“ʻoku ʻikai ha manavahē ki he ʻOtua ʻi hono ʻao.”
He ʻoku ne fakaholoholoʻi ʻe ia ia ʻi hono ʻao,
ke ʻoua ke hoko ʻo hā mai ʻae kovi ʻo ʻene hia.
Ko e ngaahi lea ʻa hono ngutu ko e kovi mo e kākā:
kuo tuku ʻe ia ʻene poto mo e fai lelei.
‌ʻOku ne fifili ki he pauʻu ʻi hono mohenga;
ʻoku ne fokotuʻu ʻe ia ia ʻi he hala ʻoku ʻikai lelei;
ʻoku ʻikai te ne fehiʻa ki he kovi.
Ko hoʻo ʻaloʻofa, ʻE Sihova, ʻoku ʻi he ngaahi langi;
pea ʻoku aʻu hake hoʻo angatonu ki he ngaahi ʻao.
Ko hoʻo māʻoniʻoni ʻoku hangē ko e ngaahi moʻunga ʻoe ʻOtua;
ko hoʻo ngaahi fakamaau ko e fuʻu moana;
ʻE Sihova, ʻoku ke fakamoʻui ʻae tangata mo e manu.
‌ʻE ʻOtua, hono ʻikai mahuʻinga fau ʻa hoʻo ʻaloʻofa!
Ko ia ʻoku falala ai ʻae fānau ʻae tangata ki he malu ʻo ho kapakau.
Te nau fonu lahi ʻi he mahu lelei ʻo ho fale;
pea te ke fakainu ʻakinautolu ʻi he vaitafe ʻo hoʻo fiemālie.
He ʻoku ʻiate koe ʻae matavai ʻoe moʻui:
temau mamata ʻi hoʻo maama ki he maama.
10 Ke tuʻumaʻu pe hoʻo ʻaloʻofa kiate kinautolu ʻoku nau ʻilo koe;
mo hoʻo māʻoniʻoni ki he angatonu ʻi loto.
11 ‌ʻOua naʻa hoko kiate au ʻae vaʻe ʻoe laukau,
pea ʻoua naʻa hiki au ʻe he nima ʻoe angakovi.
12 Kuo hinga ʻi ai ʻae kau fai kovi: kuo lī ki lalo ʻakinautolu,
pea ʻe ʻikai te nau faʻa tuʻu hake.