37
1–40 ʻOku ako ʻe Tevita ki he faʻa kātaki mo e tui ki he ʻOtua, koeʻuhi ko e ngaahi meʻa kehekehe ʻoku ʻi he angatonu mo e angahala.
Ko e Saame ʻa Tevita.
‌ʻOua naʻa ke fakamamahiʻi koe koeʻuhi ko e kau fai kovi,
pea ʻoua naʻa ke meheka ki he kau ngāue ʻi he angahala.
Koeʻuhi ʻe vave ʻae tuʻusi hifo ʻakinautolu ʻo hangē ko e mohuku,
pea mae ʻo hangē ko e ʻakau mata.
Falala kia Sihova, pea ke fai lelei;
ko ia te ke nofo ai ʻi he fonua, pea ko e moʻoni ʻe fafangaʻi koe.
Fakafiemālieʻi foki koe ʻia Sihova;
pea te ne foaki kiate koe ʻae ngaahi holi ʻo ho loto.
Tuku ho hala kia Sihova;
pea falala foki kiate ia; pea te ne fakahoko ia.
Pea te ne fakahā atu hoʻo māʻoniʻoni ʻo hangē ko e maama,
mo hoʻo fakamaau ʻo hangē ko e hoʻatā ʻoe ʻaho.
Ke ke fakalongo pē kia Sihova, pea tatali faʻa kātaki pe kiate ia:
ʻoua naʻa ke fakamamahiʻi koe koeʻuhi ko ia ʻoku monūʻia ʻi hono hala,
koeʻuhi ko e tangata ʻoku fakahoko ʻae ngaahi filioʻi kovi.
Tukuange ʻae ʻita, pea liʻaki ʻae lili:
ʻoua naʻa ke fakamamahiʻi foki koe ʻi ha meʻa ke fai kovi.
Koeʻuhi ʻe motuhi ʻae ngaahi fai kovi:
ka ko kinautolu ʻoku tatali kia Sihova, te nau maʻu ʻae fonua.
10 He ʻoku toetoe siʻi pē, pea ʻe ʻikai ʻae angakovi:
ʻio, te ke tokanga lahi ki hono potu, ka ʻe ʻikai ʻiloʻi ia.
11 Ka ko e angamalū tenau maʻu ʻae fonua;
ʻonau fakafiemālieʻi ʻakinautolu ʻi hono lahi ʻoe melino.
12 ‌ʻOku fakakaukau kovi ʻe he angahala ki he angatonu,
mo ngaiʻi kiate ia ʻaki hono nifo.
13 ‌ʻE kata ʻa Sihova kiate ia:
he ʻoku ne ʻafioʻi ʻoku haʻu hono ʻaho.
14 Kuo unuhi ʻe he kau angakovi ʻae heletā, pea kuo nau teke ʻenau kaufana,
ke lī ki lalo ʻae mamahi mo e paea,
pea ke tāmateʻi ʻakinautolu ʻoku angatotonu.
15 ‌ʻE ʻasi ʻenau heletā ki honau loto ʻonautolu,
pea ʻe mafesi ʻenau ngaahi kaufana.
16 ‌ʻOku lelei lahi hake ʻae meʻa siʻi ʻoku ʻi he tangata māʻoniʻoni
ʻi he koloa ʻoe tokolahi ʻoku angahala.
17 Koeʻuhi ʻe fesiʻi ʻae nima ʻoe kau angahala:
ka ʻoku poupou ʻe Sihova ʻae māʻoniʻoni.
18 ‌ʻOku ʻiloʻi ʻe Sihova ʻae ngaahi ʻaho ʻoe kakai angatonu:
pea ko honau tofiʻa ʻe tolonga taʻengata.
19 ‌ʻE ʻikai te nau mā ʻi he kuonga kovi,
pea ʻi he ngaahi ʻaho ʻoe honge tenau mākona.
20 Ka ʻe ʻauha ʻae angakovi,
pea ʻe tatau ʻae ngaahi fili ʻo Sihova mo e ngako ʻoe fanga lami:
ʻe ʻauha ʻakinautolu;
ʻi he kohu tenau mole ʻo ʻosi.
21 ‌ʻOku nō ʻae angakovi, pea ʻikai toe totongi:
ka ʻoku fakahā ʻae ʻofa ʻe he māʻoniʻoni, ʻo foaki.
22 He ko kinautolu kuo tāpuekina ʻiate ia tenau maʻu ʻae fonua;
pea ko kinautolu kuo malaʻia ʻiate ia ʻe motuhi.
23 ‌ʻOku fakahinohino ʻe Sihova ʻae ngaahi laka ʻae tangata lelei:
pea ʻoku fiemālie ia ʻi hono hala.
24 Neongo ʻene tō ki lalo, ʻe ʻikai ʻauha ia:
he ʻoku poupou hake ia ʻe he nima ʻo Sihova.
25 Naʻaku talavou, pea kuo u motuʻa;
ka ʻoku teʻeki te u ʻilo ʻae māʻoniʻoni kuo liʻaki,
pe ko hono hako ʻoku kole mā.
26 ‌ʻOku angaʻofa maʻuaipē ia, pea faʻa ʻatu;
pea ʻoku monūʻia hono hako.
27 Afe mei he kovi, pea ke fai lelei,
pea nofomaʻu pē ʻo taʻengata.
28 He ʻoku ʻofa ʻa Sihova ki he fakamaau,
pea ʻoku ʻikai te ne liʻaki hono kakai māʻoniʻoni;
kuo fakamoʻui maʻuaipē ʻakinautolu:
ka ʻe motuhi ʻae hako ʻoe angakovi.
29 ‌ʻE maʻu ʻe he māʻoniʻoni ʻa e fonua,
pea tenau nofo ai ʻo taʻengata.
 
30 Ko e ngutu ʻoe māʻoniʻoni ʻoku ne lea ʻaki ʻae poto,
pea talanoa ʻaki hono ʻelelo ʻae fakamaau.
31 ‌ʻOku ʻi hono loto ʻae fono ʻa hono ʻOtua;
ʻe ʻikai hekea ia ʻi haʻane laka ʻe taha.
32 ‌ʻOku lamasi ʻe he angakovi ʻae māʻoniʻoni,
ʻo kumi ke fakapoongi ia.
33 ‌ʻE ʻikai tukuange ia ʻe Sihova ʻi hono nima,
pe tukuakiʻi ia ʻi hono fakamaauʻi.
34 Tatali kia Sihova, pea tauhi hono hala,
pea te ne hakeakiʻi koe ke maʻu ʻae fonua:
pea ka ʻosi hono motuhi ʻae kakai angakovi, te ke mamata ki ai.
35 Naʻaku mamata ki he angakovi kuo mālohi lahi,
pea mafola ia ʻo hangē ko e ʻakau maʻuiʻui ʻoku tupu ʻi hono potu ʻoʻona.
36 Ka naʻe mole atu ia, pea vakai, kuo ʻikai ia:
ʻio, ne u kumi ia, ka naʻe ʻikai faʻa ʻiloʻi ia.
37 Vakai ki he tangata haohaoa, mo tokanga ki he angatonu:
he ko e ngataʻanga ʻoe tangata ko ia ko e melino.
38 Ka ʻe fakaʻauha fakataha ʻae kau angahala:
ko e ikuʻanga ʻoe angakovi ʻe motuhi ia.
39 Ka ko hono fakamoʻui ʻoe māʻoniʻoni ʻoku ʻia Sihova:
ko honau mālohi ia ʻi he kuonga ʻoe mamahi.
40 Pea ʻe tokoni ʻakinautolu ʻe Sihova, mo fakamoʻui ʻakinautolu:
te ne fakahaofi ʻakinautolu mei he kakai angakovi, mo fakamoʻui ʻakinautolu,
ko e meʻa ʻi heʻenau falala kiate ia.