35
1 ʻOku lotu ʻa Tevita ke moʻui ia, kae maveuveu hono ngaahi fili. 11 ʻOku ne lāunga ki heʻenau fai taʻetotonu. 22 Ko ia ʻoku ne kole ki he ʻOtua koeʻuhi ko kinautolu.
Ko e Saame ʻa Tevita.
Ke ke langomakiʻi au, ʻE Sihova, telia ʻakinautolu ʻoku fakatangaʻi au:
ke ke tauʻi ʻakinautolu ʻoku nau tauʻi au.
Toʻo ʻae fakaū mo e pā,
pea tuʻuhake ko hoku tokoni.
Unuhi mai foki ʻae tao, ʻo tāpuni ʻae hala kiate kinautolu ʻoku fakatangaʻi au:
pea tala ki hoku laumālie, “ko au ko ho fakamoʻui.”
Tuku ke puputuʻu mo mā ʻakinautolu ʻoku kumi ki hoku laumālie:
tuku ke fakafoki ki mui mo ilifia ʻakinautolu ʻoku puleakiʻi au.
Tuku ke nau hangē ko e kafukafuʻi ʻakau ʻi he ʻao ʻoe matangi:
pea tuku ke tuli ʻakinautolu ʻe he ʻāngelo ʻa Sihova.
Tuku ke fakapoʻuli honau hala pea hekeheke:
pea ke fakatanga ʻakinautolu ʻe he ʻāngelo ʻa Sihova.
He kuo nau ʻaʻau fakafufū ʻi he luo honau kupenga kiate au taʻehanoʻuhinga;
kuo nau keli ʻae luo ki hoku laumālie taʻehanoʻuhinga.
Ke hoko ʻae malaʻia kiate ia fakafokifā pe;
pea ko e kupenga ʻoʻona ʻaia kuo ne ʻaʻau fufū tuku ke moʻua ai ia:
tuku ia ke tō ki he malaʻia totonu ko ia.
 
Pea ʻe fiefia hoku laumālie ʻia Sihova:
ʻe nekeneka ia ʻi heʻene fakamoʻui.
10 ‌ʻE pehē ʻe hoku ngaahi hui kotoa pē, “ʻE Sihova, ko hai ʻoku hangē ko koe,
ʻa koe ʻoku ke fakahaofi ʻae masiva meiate ia ʻoku mālohi lahi ʻiate ia,
ʻio, ʻae masiva mo e paea meiate ia ʻoku ne fakamālohiʻi ia?”
11 Naʻe tuʻu hake ʻae kau fakamoʻoni loi;
naʻa nau tuku kiate au ʻae ngaahi meʻa naʻe ʻikai te u ʻilo.
12 Naʻa nau totongi kovi ki heʻeku lelei ke fakamasivaʻi hoku laumālie.
13 Ka ko au, naʻaku kofuʻaki ʻae tauangaʻa, ʻi honau mahaki:
naʻaku fakavaivai hoku laumālie ʻi he ʻaukai;
pea naʻe foki mai ʻeku lotu ki hoku fatafata.
14 Naʻaku fai ʻo hangē ko hoku kāinga ia, pe ko hoku tokoua:
naʻaku tulolo hifo fakamamahi pē, ʻo hangē ko e tokotaha ʻoku tangi koeʻuhi ko ʻene faʻē.
15 Ka ʻi heʻeku tuʻutāmaki naʻa nau fiefia, ʻonau fakakātoa ʻakinautolu:
ʻio, naʻe fakataha ʻakinautolu ʻae kakai faʻa tā ʻo tuʻu kiate au, pea naʻe ʻikai te u ʻiloa;
naʻa nau haehae, pea naʻe ʻikai longo pē:
16 Naʻa nau fakalili honau nifo kiate au,
mo e kau mālualoi ʻoku manuki ʻi he ngaahi kātoanga.
17 ‌ʻE Sihova, ʻe fēfē hono fuoloa mo hoʻo ʻafio ki ai?
Fakamoʻui hoku laumālie mei heʻenau ngaahi fakamalaʻia,
mo ʻeku moʻui mei he fanga laione.
18 Te u ʻatu ʻae fakafetaʻi kiate koe ʻi he fakataha lahi:
te u fakaongoongolelei koe ʻi he ʻao ʻoe kakai lahi.
19 ‌ʻOua naʻa tuku ke fiefia kiate au ʻakinautolu kuo hoko noa pē ko hoku fili:
pea ʻoua naʻa tuku ke lalama honau mata ʻakinautolu ʻoku fehiʻa kiate au taʻehanoʻuhinga.
20 He ʻoku ʻikai te nau lea lelei:
ka ʻoku nau fakatupu ʻae ngaahi meʻa kākā kiate kinautolu ʻoku nofo fiemālie ʻi he fonua.
21 ‌ʻIo, kuo nau fakamanga honau ngutu ʻo lahi kiate au,
ʻonau pehē, “Ha ha, kuo mamata ki ai homau mata.”
22 Kuo ke ʻafioʻi eni, ʻE Sihova: ʻoua naʻa ke fakalongo pē:
ʻE Sihova, ʻoua naʻa ke mamaʻo ʻiate au.
23 ‌ʻE hoku ʻOtua mo hoku ʻEiki, ke ke tuʻu hake,
mo ke ʻā ki hoku fakamaau, ʻio, ki hoku langomakiʻi.
24 ‌ʻE Sihova ko hoku ʻOtua, ke ke fakamaau au ʻo hangē ko ʻeku māʻoniʻoni;
pea ke ʻoua te nau fiefia kiate au.
25 ‌ʻOua naʻa pehē ʻekinautolu ʻi honau loto, “Ha, ko homau loto ia:”
ʻoua te nau pehē, “Kuo tau folo hifo ia.”
26 Tuku ke mā mo manavahē fakataha ʻakinautolu ʻoku fiefia ʻi hoku lavea:
tuku ke kofuʻaki ʻae mā mo e taʻefakaʻapaʻapa ʻakinautolu ʻoku fai fakafiefielahi kiate au.
27 Tuku ke kalanga fakafiefia, mo nekeneka, ʻakinautolu ʻoku loto lelei ki heʻeku māʻoniʻoni:
ʻio, tuku ke nau lea pehē maʻuaipē, “Ke ongoongolelei ʻa Sihova,
ʻaia ʻoku fiemālie ʻi he monūʻia ʻa ʻene tamaioʻeiki.”
28 Pea ʻe lea ʻa hoku ʻelelo ki hoʻo māʻoniʻoni mo ho ongoongolelei ʻi he ʻaho kotoa.