Tongan Bible (Revised West Version) Saame 34
34
1 ʻOku fakafetaʻi ʻa Tevita ki he ʻOtua, pea ne enginakiʻi ʻae kakai ke fai ia. 8 ʻOku monūʻia ʻakinautolu ʻoku falala ki he ʻOtua. 11 ʻOku ne enginaki ke manavahē ki he ʻOtua. 15 Ko e lelei ʻoku ʻi he māʻoniʻoni.
Ko e Saame ʻa Tevita, ʻi heʻene liliu ʻene tōʻonga ʻi he ʻao ʻo ʻApimeleki; ʻaia naʻa ne kapusi ia, pea ʻalu ia ʻo hao.
Te u fakafetaʻi kia Sihova ʻi he kuonga kotoa pē:
ʻe tuʻumaʻu pe ʻene fakafetaʻi ʻi hoku ngutu.
‌ʻE vikiviki hoku laumālie ʻia Sihova:
ʻe fanongo ki ai ʻae kakai angavaivai, pea fiefia ai.
Ketau fai mo au ke hapai hake ʻa Sihova,
pea ketau fakaongoongolelei fakataha hono huafa.
Naʻaku kumi kia Sihova, pea ne ongoʻi au,
ʻo ne fakamoʻui au mei heʻeku manavahē kotoa pē.
Naʻa nau vakai kiate ia, pea māmangia ai:
pea naʻe ʻikai mā ai honau mata.
Naʻe tangi ʻae tangata masiva ni, pea naʻe ongoʻi ia ʻe Sihova,
ʻo ne fakamoʻui ia mei heʻene mamahi kotoa pē.
‌ʻOku nofo ʻae ʻāngelo ʻa Sihova ʻo takatakai ʻakinautolu ʻoku manavahē kiate ia,
ʻo ne fakamoʻui ʻakinautolu.
Mou kamata ʻo vakai ʻoku lelei ʻa Sihova:
ʻoku monūʻia ʻae tangata ko ia ʻoku falala kiate ia.
Ke manavahē kia Sihova, ʻakimoutolu ko ʻene kau māʻoniʻoni:
he ʻoku ʻikai ha masiva kiate kinautolu ʻoku manavahē kiate ia.
10 ‌ʻOku masiva ʻae fanga laione mui, mo fiekaia:
ka ko kinautolu ʻoku kumi kia Sihova ʻe ʻikai te nau masiva ʻi ha meʻa lelei ʻe taha.
11 Haʻu, ʻakimoutolu ko e fānau, ʻo fanongo kiate au:
te u ako kiate kimoutolu ʻae manavahē kia Sihova.
12 Ko hai ha tangata ʻoku holi ke moʻui,
ʻo manako ki he ngaahi ʻaho lahi, koeʻuhi ke ne mamata ai ki he lelei?
13 Taʻofi ho ʻelelo mei he kovi,
mo ho loungutu mei he lea kākā.
14 Afe mei he kovi, mo ke fai lelei;
kumi ki he melino, pea tuli ki ai.
15 ‌ʻOku ʻafio maʻu ʻae fofonga ʻo Sihova ki he kakai māʻoniʻoni,
pea ʻoku ongoʻi ʻe hono telinga ʻenau tangi.
16 ‌ʻOku houhau ʻae fofonga ʻo Sihova kiate kinautolu ʻoku fai kovi,
ke motuhi honau fakamanatuʻi mei māmani.
17 ‌ʻOku tangi ʻae māʻoniʻoni, pea ongoʻi ʻe Sihova,
ʻo ne fakamoʻui ʻakinautolu mei heʻenau ngaahi mamahi kotoa pē.
18 ‌ʻOku ofi ʻa Sihova kiate kinautolu ʻoku loto mafesi;
ʻoku ne fakamoʻui ʻakinautolu ʻoku laumālie mafōfoa.
19 ‌ʻOku lahi ʻae ngaahi mamahi ʻoe māʻoniʻoni:
ka ʻoku fakamoʻui ia mei ai kotoa pē ʻe Sihova.
20 ‌ʻOku ne tauhi hono ngaahi hui kotoa pē:
ʻe ʻikai mafesi ha taha.
21 ‌ʻE fakapoongi ʻe he kovi ʻae kau angahala:
pea ko kinautolu ʻoku fehiʻa ki he kau māʻoniʻoni te nau malaʻia.
22 ‌ʻOku huhuʻi ʻe Sihova ʻae laumālie ʻo ʻene kau tamaioʻeiki:
pea ʻe ʻikai malaʻia ha tokotaha ʻokinautolu ʻoku falala kiate ia.