Tongan Bible (Revised West Version) Saame 33
33
1 ʻOku totonu ke fakafetaʻi ki he ʻOtua ʻi heʻene angalelei, 6 Mo ʻene māfimafi, 12 Pea mo ʻene pule. 20 ʻOku totonu ke falala ki he ʻOtua.
Fiefia ʻia Sihova, ʻakimoutolu ʻoku māʻoniʻoni:
he ʻoku taau mo e angatonu ʻae fakafetaʻi.
Fakafetaʻi kia Sihova ʻaki ʻae haʻape:
hiva kiate ia ʻaki ʻae saliteli ʻoku filo ʻe hongofulu.
Hiva kiate ia ʻi he hiva foʻou;
tā ke mālie mo leʻo lahi.
He ko e folofola ʻa Sihova ʻoku totonu;
pea ʻoku fai ʻene ngaahi ngāue kotoa pē ʻi he moʻoni.
‌ʻOku ʻofa ia ki he māʻoniʻoni mo e fakamaau:
ʻoku fonu ʻa māmani ʻi he ʻaloʻofa ʻa Sihova.
Naʻe ngaohi ʻe he folofola ʻa Sihova ʻae ngaahi langi;
mo honau nāunau kotoa pē ʻe he mānava ʻo hono fofonga.
‌ʻOku ne tānaki fakataha ʻae vai ʻoe tahi ʻo hangē ko e tafungofunga:
ʻoku ne faʻoaki ʻae moana ʻi he ngaahi feleoko.
Ke manavahē ʻa māmani kotoa pē kia Sihova:
ke maluʻia ʻae kakai kotoa pē ʻo māmani kiate ia.
He naʻe folofola ia, pea hoko leva;
naʻa ne fekau, pea tuʻumaʻu ia.
10 ‌ʻOku ikuʻi ʻe Sihova ʻae fakakaukau ʻae hiteni:
ʻoku ne fakataʻeʻaongaʻi ʻae ngaahi tuʻutuʻuni ʻae kakai.
11 Ko e akonaki ʻa Sihova ʻoku tuʻumaʻu ʻo taʻengata,
mo e ngaahi mahalo ʻo hono finangalo ki he toʻutangata kotoa pē.
12 ‌ʻOku monūʻia ʻae puleʻanga ko ia ʻoku ʻOtua ʻaki ʻa Sihova;
pea mo e kakai kuo ne fili ko e tofiʻa ʻoʻona.
13 ‌ʻOku ʻafio ʻa Sihova mei he langi;
ʻoku ne vakai ki he ngaahi foha ʻoe tangata.
14 Mei he potu ʻo hono ʻafioʻanga ʻoku ne ʻafioʻi ʻae kakai kotoa pē ʻo māmani.
15 ‌ʻOku ne ngaohi honau loto kotoa pē;
ʻoku ne tokanga ki heʻenau ngāue kotoa pē.
16 ‌ʻOku ʻikai ha tuʻi ʻoku moʻui ʻi he fuʻu tokolahi ʻoe kautau:
pea ʻoku ʻikai haohaofaki ʻae tangata mālohi ʻe he mālohi lahi.
17 Ko e meʻa vaʻinga ʻae hoosi ki he fakamoʻui:
pea ʻe ʻikai te ne fakamoʻui ha tokotaha ʻi heʻene mālohi lahi.
18 Vakai, ko e fofonga ʻo Sihova ʻoku ʻiate kinautolu ʻoku manavahē kiate ia,
ʻio, kiate kinautolu ʻoku manavahē lelei ki heʻene ʻaloʻofa;
19 Ke fakahaofi honau laumālie mei he mate,
pea ke fakamoʻui ʻakinautolu ʻi he honge.
20 ‌ʻOku tatali hotau laumālie kia Sihova:
ko hotau tokoni ia mo hotau fakaū.
21 Koeʻuhi ʻe fiefia hotau loto ʻiate ia,
he ʻoku tau falala ki hono huafa māʻoniʻoni.
22 ‌ʻE Sihova, ke ʻiate kimautolu ʻa hoʻo ʻaloʻofa,
ʻo hangē ko ʻemau ʻamanaki lelei kiate koe.