Tongan Bible (Revised West Version) Saame 30
30
1 ʻOku fakafetaʻi ʻe Tevita ki he ʻOtua ʻi heʻene fakamoʻui ia. 4 ʻOku ne enginakiʻi ʻae kakai kenau fakafetaʻi ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene ngāue kiate ia.
Ko e Saame mo e Hiva ʻi he hūfia ʻae fale ʻo Tevita.
Te u fakafetaʻi kiate koe, ʻE Sihova; he kuo ke hiki hake au,
pea naʻe ʻikai te ke tuku ke fiefia ʻa hoku ngaahi fili kiate au.
‌ʻE Sihova ko hoku ʻOtua, naʻaku tangi kiate koe,
pea kuo ke fakamoʻui au.
‌ʻE Sihova, kuo ke ʻohake hoku laumālie mei hētesi:
kuo ke fakatolonga ʻeku moʻui, ke ʻoua naʻaku ʻalu hifo ki he luo.
Hiva kia Sihova, ʻakimoutolu ko ʻene kakai māʻoniʻoni,
pea ʻatu ʻae fakafetaʻi ʻi he manatu ki heʻene māʻoniʻoni.
He ʻoku hangē ko e kemo ʻoe mata hono houhau;
ʻoku ai ʻae moʻui ʻi heʻene ʻofa:
kapau ʻe ai ha tangi ʻi he pō,
ʻe hoko ʻae fiefia ʻi he pongipongi.
Pea ʻi heʻeku monūʻia naʻaku pehē,
“ʻE ʻikai te u ngaueue ʻo lauikuonga.”
‌ʻE Sihova, kuo ke fokotuʻumaʻu ʻi hoʻo ʻofa ʻae mālohi ki hoku moʻunga: naʻa ke fufū ho fofonga, pea ne u mamahi ai.
Naʻaku tangi kiate koe, ʻE Sihova;
pea ne u fai ʻeku kole tāumaʻu kia Sihova.
“Ko e hā hono ʻaonga ʻo hoku toto, ʻo kau ka ʻalu hifo ki he luo?
ʻE fakafetaʻi ʻae efu kiate koe?
ʻe fakahā ʻe ia hoʻo moʻoni?
10 Fanongo mai, ʻE Sihova, pea ke ʻaloʻofa mai kiate au:
ʻE Sihova, ke ke hoko ko e tokoni kiate au.”
11 Kuo ke liliu kiate au ʻeku tangi ko e meʻe hopohopo:
kuo ke vete hoku tauangaʻa, pea fakavala ʻaki au ʻae fiefia;
12 Koeʻuhi ke hiva ʻaki ʻe hoku ʻelelo ʻae fakafetaʻi kiate koe, pea ʻoua naʻa longo pē.
ʻE Sihova ko hoku ʻOtua,
te u ʻatu ʻae fakafetaʻi kiate koe ʻo taʻengata.