Tongan Bible (Revised West Version) Saame 31
31
1 ʻOku fakahā ʻe Tevita ʻene falala ki he ʻOtua, pea ne kole ke ne tokoni ia. 7 ʻOku ne fiefia ʻi heʻene ʻaloʻofa. 9 ʻOku ne lotu ʻi heʻene mamahi. 19 ʻOku ne fakafetaʻi ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene angalelei.
Ki he Takimuʻa, ko e Saame ʻa Tevita.
‌ʻOku ou falala kiate koe, ʻE Sihova;
ʻoua naʻa ke tuku au ke u mā:
fakamoʻui au ʻi hoʻo māʻoniʻoni.
Fakatokangaʻi ho telinga kiate au;
ke vave hoʻo fakamoʻui au:
ke ke ʻiate au ko e maka mālohi,
ko e fale hūfanga ke fakamoʻui au.
He ko koe ko hoku makatuʻu mo ʻeku kolo:
ko ia, ko e meʻa ʻi ho huafa ke ke tataki au, ʻo fakahinohino au.
Toho au mei he kupenga kuo nau ʻaʻau fakafufū kiate au:
he ko koe ko hoku mālohi.
‌ʻOku ou tuku atu hoku laumālie ki ho nima:
kuo ke huhuʻi au,
ʻE Sihova ko e ʻOtua ʻoe moʻoni.
Naʻaku fehiʻa kiate kinautolu ʻoku tokanga ki he ngaahi meʻa vaʻinga loi pē:
ka ʻoku ou falala kia Sihova.
Te u fiefia mo nekeneka ʻi hoʻo ʻaloʻofa:
he kuo ke tokanga ki heʻeku mamahi;
kuo ke ʻiloʻi hoku laumālie ʻi he ngaahi mamahi;
Pea naʻe ʻikai te ke tāpuni au ʻi he nima ʻoe fili:
kuo ke fokotuʻu hoku vaʻe ʻi he potu ʻataʻatā lahi.
‌ʻAloʻofa mai kiate au, ʻE Sihova, he ʻoku ou moʻua ʻi he mamahi:
kuo ʻauha hoku mata ʻi he tangi,
ʻio, ko hoku laumālie mo hoku kete.
10 He kuo ʻosi ʻeku moʻui ʻi he tangi,
mo hoku ngaahi taʻu ʻi he mafulu:
kuo fakaʻaʻau ke ʻosi hoku mālohi ko e meʻa ʻi heʻeku hia,
pea kuo ʻauha hoku ngaahi hui.
11 Ko e manukiʻanga au ʻo hoku ngaahi fili kotoa pē, kae ʻāsili pe ki hoku ngaahi kaungāʻapi,
pea ko e ilifiaʻanga ʻo hoku kaumeʻa:
ko kinautolu naʻe mamata kiate au ʻi tuaʻā naʻa nau hola ʻiate au.
12 Kuo fakangalongaloʻi au mei he loto ʻo hangē ko e tangata kuo mate:
kuo u tatau mo e ipu kuo maumau.
13 He naʻaku fanongo ki he lauʻikovi ʻe he tokolahi: naʻe ʻi he potu kotoa pē ʻae manavahē:
lolotonga ʻenau fakakaukau fakataha kiate au,
naʻa nau loto ke toʻo ʻeku moʻui.
14 Ka naʻaku falala kiate koe, ʻE Sihova:
naʻaku pehē, Ko koe ko hoku ʻOtua.
15 Ko hoku ngaahi kuonga ʻoku ʻi ho nima:
ke ke fakahaofi au mei he nima ʻo hoku ngaahi fili, pea mo kinautolu ʻoku fakatangaʻi au.
16 Tuku ke ulo mai ho fofonga ki hoʻo tamaioʻeiki:
fakamoʻui au koeʻuhi ko hoʻo ʻaloʻofa.
17 ‌ʻOua naʻa ke tuku au ke u mā, ʻe Sihova; he naʻaku ui kiate koe:
tuku ke mā ʻae kau angahala,
tuku ke nau longo pē ʻi he faʻitoka.
18 Tuku ke fakalongo pē ʻae ngaahi loungutu loi;
ʻaia ʻoku lea ʻaki ʻae meʻa fakamamahi ki he kau māʻoniʻoni ʻi he fielahi mo e manuki.
19 ‌ʻOku fēfē hono lahi ʻo hoʻo angalelei,
ʻaia kuo ke hilifaki maʻanautolu ʻoku manavahē kiate koe;
ʻaia kuo ke ngaohi maʻanautolu ʻoku falala kiate koe ʻi he ʻao ʻoe ngaahi foha ʻoe tangata!
20 Te ke fufū ʻakinautolu ʻi he potu lilo ʻo ho fofonga mei he fielahi ʻae tangata:
te ke tauhi fakafufū pe ʻakinautolu ʻi ha ʻafioʻanga mei he fakakikihi ʻoe ngaahi ʻelelo.
21 Fakafetaʻi kia Sihova:
he kuo ne fakahā kiate au ʻene angalelei fakaofo ʻi he kolo mālohi.
22 He naʻaku pehē ʻi heʻeku toʻotoʻo, “kuo motuhi au mei he ʻao ʻo ho fofonga:”
ka naʻa ke ongoʻi ʻae leʻo ʻo ʻeku ngaahi lotu tāumaʻu ʻi heʻeku tangi kiate koe.
23 Mou ʻofa kia Sihova, ʻakimoutolu ko ʻene kakai māʻoniʻoni kotoa pē:
he ʻoku tauhi ʻe Sihova ʻae kau angatonu,
pea ʻoku ne totongi lahi ki he kau fai fakafielahi.
24 Ke mou lototoʻa, pea te ne fakamālohi homou loto,
ʻakimoutolu kotoa pē ʻoku ʻamanaki lelei kia Sihova.