Tongan Bible (Revised West Version) Saame 28
28
1 ʻOku lotu ʻa Tevita telia hono ngaahi fili. 6 ʻOku ne fakafetaʻi ki he ʻOtua. 9 ʻOku ne hūfia ʻae kakai.
Ko e Saame ʻa Tevita.
Te u tangi kiate koe, ʻE Sihova
ko hoku makatuʻu; ʻoua naʻa ke taʻeʻafioʻi au:
telia, ʻi hoʻo taʻeʻafioʻi au,
te u hoko ʻo tatau mo kinautolu ʻoku ʻalu hifo ki he luo.
Ke ke ongoʻi ʻae leʻo ʻo ʻeku lotu tāumaʻu, ʻo kau ka tangi kiate koe,
ʻo kau ka hiki hake hoku nima ki ho folofolaʻanga māʻoniʻoni.
‌ʻOua naʻa ke toho au mo e kau angahala,
pea mo kinautolu ʻoku fai kovi,
ʻakinautolu ʻoku lea mālie ki honau kaungāʻapi,
ka ʻoku ʻi honau loto ʻae kovi.
Te ke tuku kiate kinautolu ʻo hangē ko ʻenau ngāue, ʻo fakatatau ki he kovi ʻo ʻenau ngaahi faianga:
ʻatu kiate kinautolu ʻo hangē ko e ngāue ʻa honau nima; ʻange kiate kinautolu honau ʻinanga.
Ko e meʻa ʻi heʻenau taʻetokanga ki he ngaahi ngāue ʻa Sihova,
mo e ngāue ʻa hono nima,
te ne fakaʻauha ʻakinautolu, pea ʻe ʻikai langa hake ʻakinautolu.
Fakafetaʻi kia Sihova,
ko e meʻa ʻi heʻene ongoʻi ʻae leʻo ʻo ʻeku lotu tāumaʻu.
Ko hoku mālohi mo hoku fakaū ʻa Sihova;
naʻe falala kiate ia hoku loto, pea kuo tokoniʻi au:
ko ia ʻoku fiefia lahi ai hoku loto;
pea ʻi heʻeku hiva te u fakafetaʻi kiate ia.
Ko e mālohi ʻa Sihova kiate kinautolu,
pea ko e mālohi fakamoʻui ia ʻo ʻene pani.
Ke ke fakamoʻui hoʻo kakai,
mo tāpuaki ho tofiʻa:
tauhi ʻakinautolu foki,
pea hiki hake ʻakinautolu ke taʻengata.