Tongan Bible (Revised West Version) Saame 27
27
1 ʻOku tokoni ʻe Tevita ʻene tui ʻaki ʻae mālohi ʻoe ʻOtua, 4 Mo ʻene ʻofa ki he tauhi ki he ʻOtua, 7 Mo ʻene hū.
Ko e Saame ʻa Tevita.
Ko ʻeku maama mo hoku fakamoʻui ʻa Sihova;
te u manavahē kia hai?
Ko e mālohi ʻo ʻeku moʻui ʻa Sihova;
pea teu manavahē kia hai?
‌ʻI he haʻu kiate au ʻae kau angahala, ko hoku ngaahi fili mo e kau fakamamahi kiate au,
ke kai ʻo ʻosi hoku kakano, naʻa nau tūkia ʻo hinga.
Kapau ʻe fakataha ʻae kautau ke tauʻi au,
ʻe ʻikai manavahē hoku loto;
neongo ʻae tuʻu mai ʻae tau kiate au,
te u falala pe ʻi he meʻa ni.
Ko e meʻa ʻe taha kuo u kole kia Sihova, ʻaia te u kumi ki ai;
koeʻuhi ke u nofomaʻu ʻi he fale ʻo Sihova ʻi he ʻaho kotoa pē ʻo ʻeku moʻui,
ke mamata ki he lelei ʻo Sihova, mo fehuʻi ʻi hono faletapu.
He te ne fufū au ʻi he ʻaho ʻoe mamahi ʻi hono ʻafioʻanga:
te ne fufū au ʻi he potu lilo ʻo hono fale fehikitaki;
te ne fokotuʻu au ki he funga maka.
Pea ko eni, ʻe hiki ke māʻolunga hake hoku ʻulu ki hoku ngaahi fili ʻoku takatakai au:
ko ia te u ʻohake ʻi hono fale fehikitaki ʻae ngaahi feilaulau ʻae fiefia;
te u hiva, ʻio, te u hiva ʻaki ʻae fakafetaʻi kia Sihova.
Ke ke ongoʻi, ʻE Sihova, ʻo kau ka tangi ʻaki hoku leʻo:
ke ke ʻaloʻofa mai foki kiate au, ʻo talia au.
ʻI hoʻo folofola pehē, “Mou kumi ki hoku fofonga;
naʻe pehē leva ʻe hoku loto kiate koe, Ko ho fofonga, ʻE Sihova, te u kumi.”
‌ʻOua naʻa ke fufū ho fofonga ʻiate au;
ʻoua naʻa ke tukuange hoʻo tamaioʻeiki ʻi ho houhau:
naʻa ke tokoni au;
ʻoua naʻa ke tuku au,
pe siʻaki au, ʻE ʻOtua ʻo ʻeku moʻui.
10 ‌ʻOka liʻaki au ʻe heʻeku tamai mo ʻeku faʻē,
ʻe toʻo hake au ʻe Sihova.
11 ‌ʻAko kiate au ho hala, ʻE Sihova, mo tataki au ʻi he hala ʻilongofua, koeʻuhi ko hoku ngaahi fili.
12 ‌ʻOua naʻa ke tukuange au ki he loto ʻo hoku ngaahi fili:
he kuo tuʻu hake ʻo angatuʻu kiate au ʻae kau fakamoʻoni loi,
mo ia ʻoku mānava ʻaki ʻae fai kovi.
13 Ka ne ʻikai te u tui ke u mamata
ki he finangalo ʻofa ʻo Sihova ʻi he fonua ʻoe moʻui, pehē kuo u ilifia.
14 ‌ʻAmanaki lelei kia Sihova:
pea ke lototoʻa, pea te ne fakamālohi ho loto:
ʻoku ou pehē, ʻamanaki lelei kia Sihova.