Tongan Bible (Revised West Version) Saame 24
24
1 ʻOku ʻEiki ʻae ʻOtua ki māmani. 3 Ko e kaungā kolo ʻi hono puleʻanga fakalaumālie. 7 Ko e enginaki ke maʻu ia.
Ko e Saame ʻa Tevita.
‌ʻOku ʻo Sihova ʻae fonua kotoa pē, mo hono mahu ʻo ia;
ʻa māmani, mo kinautolu ʻoku nofo ʻi ai.
He kuo ne fokotuʻu ia ki he ngaahi tahi,
mo fakatuʻumaʻu ia ki he ngaahi vai lahi.
Ko hai ʻe ʻalu hake ki he moʻunga ʻo Sihova?
Pe ko hai ʻe tuʻu ʻi hono potu māʻoniʻoni?
Ko ia ʻoku nima maʻa, mo loto māʻoniʻoni;
ʻaia naʻe ʻikai te ne hiki hono laumālie ki he meʻa vaʻinga,
pe fuakava ʻi he kākā.
Te ne maʻu ʻe ia ʻae tāpuaki meia Sihova,
mo e māʻoniʻoni mei he ʻOtua ʻo ʻene moʻui.
Ko e toʻutangata eni ʻokinautolu ʻoku kumi kiate ia,
ʻakinautolu ʻoku kumi ki ho fofonga, ʻE ʻOtua ʻo Sēkope.
Sila.
Hiki hake homou ʻulu, ʻae ngaahi matapā;
pea ke hiki ke māʻolunga, ʻakimoutolu ʻae ngaahi matapā taʻengata;
pea ʻe hāʻele mai ʻae Tuʻi ʻoe nāunau.
Ko hai ʻae Tuʻi ni ʻoe nāunau?
Ko Sihova ʻoku mālohi mo māfimafi,
ko Sihova ʻoku mālohi ʻi he tau.
Hiki hake homou ʻulu, ʻae ngaahi matapā;
ʻio, hiki ki ʻolunga, ʻae ngaahi matapā taʻengata;
pea ʻe hāʻele mai ʻae Tuʻi ʻoe nāunau.
10 Ko hai ʻae Tuʻi ni ʻoe nāunau?
Ko Sihova ʻoe ngaahi kautau,
ko ia ia ko e Tuʻi ʻoe nāunau.
Sila.