Tongan Bible (Revised West Version) Saame 25
25
1 Ko e tui ʻa Tevita ʻi heʻene lotu. 7 ʻOku ne kole ʻae fakamolemole ʻoe angahala, 16 Pea mo e tokoni ʻi heʻene mamahi.
Ko e Saame ʻa Tevita.
‌ʻE Sihova, ʻoku ou hiki hake hoku laumālie kiate koe.
‌ʻE hoku ʻOtua, ʻoku ou falala kiate koe:
ʻoua naʻa ke tuku au ke u mā,
pea ʻoua naʻa fiefia hoku ngaahi fili ʻiate au.
‌ʻIo, ke ʻoua naʻa mā ha tokotaha ʻoku tatali kiate koe:
tuku ke mā ʻakinautolu ʻoku fai angahala ko e pauʻu pē.
Fakahā kiate au, ʻE Sihova, ho ngaahi hala;
ako kiate au ho ngaahi hāʻeleʻanga.
Tataki au ʻi hoʻo moʻoni, mo akonakiʻi au:
he ko koe ko e ʻOtua ʻo ʻeku moʻui,
ʻoku ou tatali kiate koe ʻi he ʻaho kotoa.
‌ʻE Sihova, ke ke manatu ki hoʻo ngaahi ʻaloʻofa mo hoʻo ʻofa mataʻatā pe;
he ʻoku talu mei muʻa ia.
‌ʻOua naʻa ke manatuʻi ʻae ngaahi angahala ʻi heʻeku kei siʻi, mo ʻeku ngaahi talangataʻa:
ka ke manatu kiate au,
ʻE Sihova, ʻo fakatatau ki hoʻo ʻaloʻofa koeʻuhi ko hoʻo angalelei.
‌ʻOku angalelei mo angatonu ʻa Sihova,
ko ia te ne akonakiʻi ai ʻae kau angahala ʻi he hala.
Te ne tataki ʻae angamalū ʻi he fakamaau:
te ne ako hono hala ki he angavaivai.
10 Ko e ngaahi hala kotoa pē ʻo Sihova ko e ʻaloʻofa mo e moʻoni
kiate kinautolu ʻoku tauhi ʻene fuakava mo ʻene ngaahi fakamoʻoni.
11 ‌ʻE Sihova, ko e meʻa ʻi ho huafa,
ke ke fakamolemole ʻeku hia; he ʻoku lahi ia.
12 Ko hai ʻae tangata ʻoku manavahē kia Sihova?
Te ne akonakiʻi ia ʻi he hala te ne fili.
13 ‌ʻE nofomaʻu hono laumālie ʻi he lelei;
pea ʻe maʻu ʻe hono hako ʻae fonua.
14 Ko e finangalo fufū ʻo Sihova ʻoku ʻiate kinautolu ʻoku manavahē kiate ia;
pea te ne fakahā kiate kinautolu ʻene fuakava.
15 ‌ʻOku hanga atu maʻuaipē hoku mata kia Sihova,
he ko ia te ne toʻo hoku vaʻe mei he kupenga.
16 Ke ke fofonga mai kiate au, mo ke ʻaloʻofa kiate au;
he ʻoku ou paea mo mamahi.
17 Kuo tupu ʻo lahi ʻae ngaahi mamahi ʻo hoku loto;
ke ke ʻomi au mei heʻeku ngaahi mamahi.
18 Ke ke ʻafio ki hoku mahaki mo ʻeku mamahi;
pea fakamolemole ʻeku angahala kotoa pē.
19 ‌ʻAfio ki hoku ngaahi fili; he ʻoku nau tokolahi;
pea ʻoku nau fehiʻa kiate au ʻi he fehiʻa lahi.
20 Ke ke tauhi hoku laumālie, mo fakamoʻui au:
ʻoua naʻa ke tuku au ke u mā; he ʻoku ou falala kiate koe.
21 Ke fakamoʻui au ʻe he haohaoa mo e angatonu;
he ʻoku ou tatali kiate koe.
22 ‌ʻE ʻOtua, ke ke huhuʻi ʻa ʻIsileli
mei heʻene ngaahi mamahi kotoa pē.