23
1–6 Ko e tui ʻa Tevita ki he ʻaloʻofa ʻae ʻOtua.
Ko e Saame ʻa Tevita.
Ko hoku tauhi ʻa Sihova;
ʻe ʻikai te u masiva.
‌ʻOku ne fakatokoto au ʻi he ngaahi ngoue lau maʻuiʻui:
ʻoku ne tataki au ki he veʻe vai ʻoku tafetafemālie.
‌ʻOku ne fakamoʻui hoku laumālie:
ʻoku ne tataki au ʻi he ngaahi hala ʻoe māʻoniʻoni koeʻuhi ko hono huafa.
‌ʻIo, neongo ʻeku ʻeveʻeva ʻi he teleʻa ʻoe malumalu ʻoe mate,
ʻe ʻikai te u manavahē ki ha kovi:
he ʻoku ke ʻiate au; ko hoʻo vaʻa ʻakau mo ho tokotoko ʻoku na fakafiemālieʻi au.
‌ʻOku ke teuteu ʻae keinangaʻanga maʻaku ʻi he ʻao ʻo hoku ngaahi fili:
ʻoku ke pani ʻaki hoku ʻulu ʻae lolo;
ʻoku fonu mahuohua ʻa ʻeku ipu.
Ko e moʻoni ʻe muimui ʻiate au ʻae lelei mo e ʻaloʻofa ʻi he ʻaho kotoa pē ʻo ʻeku moʻui:
pea te u nofo ʻi he fale ʻo Sihova ʻo lauikuonga.