17
1 ʻOku kole ʻa Tevita ʻi heʻene angatonu ki he ʻOtua ke ne maluʻi ia mei hono ngaahi fili. 10 ʻOku ne fakahā ʻenau laukau, mo e kākā, mo e manavakavakava. 13 ʻOku ne kole koeʻuhi ko kinautolu ʻi he ʻamanaki lelei.
Ko e Lotu ʻa Tevita.
‌ʻE Sihova, ke ke fanongo ki he meʻa totonu,
tokanga ki heʻeku tangi fakafanongo ki heʻeku lotu, ʻaia ʻoku ʻikai mei he loungutu kākā.
Ke haʻu mei ho ʻao ʻa hoku fakamaau;
ke ʻafioʻi ʻe ho fofonga ʻaia ʻoku totonu.
Naʻa ke ʻahiʻahiʻi hoku loto;
naʻa ke ʻaʻahi kiate au ʻi he poʻuli;
kuo ke ʻahiʻahiʻi au,
ka ʻe ʻikai te ke ʻilo ha meʻa;
kuopau pe hoku loto ʻe ʻikai hala hoku ngutu.
Pea ko e meʻa ʻi he ngaahi ngāue ʻae tangata,
ʻi he folofola ʻo ho loungutu kuo u taʻofi ʻaki au mei he ngaahi ʻaluʻanga ʻoe fakaʻauha.
Ke ke tokoni ʻeku ʻalu atu ʻi ho ngaahi hala,
ke ʻoua naʻa hekea hoku vaʻe.
‌ʻE ʻOtua naʻaku ui kiate koe, he te ke ongoʻi au:
ke ke fakatokangaʻi ho telinga kiate au,
pea fanongo ki heʻeku lea.
Fakahā hoʻo ʻaloʻofa fakamanavahē,
ʻa koe ʻoku ke fakamoʻui ʻaki ho nima toʻomataʻu ʻakinautolu ʻoku falala kiate koe meiate kinautolu ʻoku tuʻu hake kiate kinautolu.
Ke ke tauhi au ʻo hangē ko e tamaʻimata,
fakafufū au ʻi he malu ʻo ho kapakau,
Mei he kau angakovi ʻaia ʻoku nau taʻomia au,
mei hoku ngaahi fili fakapō, ʻoku nau kāpui au.
10 Kuo ʻāʻi ʻakinautolu ʻaki honau fuʻu sino:
ʻoku nau lea fakafielahi ʻaki honau ngutu.
11 Ko eni kuo nau kāpui ʻakimautolu ʻi homau ngaahi ʻaluʻanga:
kuo nau fakamamaʻu honau mata ʻo sio hifo ki he kelekele;
12 ‌ʻO hangē ko e laione ʻoku holi ki he kai,
pea hangē ko e laione mui ʻoku toitoi ʻi he ngaahi potu lilo.
13 Tuʻu hake, ʻE Sihova, ʻo taʻofi ia,
lī ia ki lalo:
fakahaofi hoku laumālie mei he tangata angakovi, ʻaia ko hoʻo heletā:
14 ‌ʻE Sihova, mei he kau tangata ʻoku ʻi ho nima,
mei he kau tangata ʻo māmani, ʻoku nau maʻu honau ʻinasi ʻi he moʻui ni,
ʻakinautolu ʻoku ke fakapito honau kete ʻaki hoʻo koloa fufū:
ʻoku nau fonu ʻi he ngaahi fānau,
pea ʻoku nau tuku hono toe ʻo ʻenau koloa ki heʻenau kau valevale.
15 Ka ko au, te u mamata ki ho fofonga ʻi he māʻoniʻoni:
te u fiemālie au, ʻo kau ka ʻā hake, ʻi ho tatau.