Tongan Bible (Revised West Version) Saame 18
18
1–50 ʻOku fakafetaʻi ʻe Tevita ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene ngaahi tāpuaki lahi mo fakaofo.
Ki he Takimuʻa ko e Saame ʻa Tevita, ko e tamaioʻeiki ʻa Sihova, ʻaia naʻe lea ʻaki kia Sihova ʻae ngaahi lea ʻoe hiva ni, ʻi he ʻaho ko ia naʻe fakamoʻui ia ʻe Sihova mei he nima ʻo hono ngaahi fili kotoa pē, pea mei he nima ʻo Saula: ʻo pehē,
Te u ʻofa kiate koe, ʻE Sihova, ko ʻeku mālohi.
Ko hoku makatuʻu ʻa Sihova, mo ʻeku kolo, mo hoku fakamoʻui;
ko hoku ʻOtua, ko hoku mālohi, ʻaia te u falala ki ai;
ko hoku fakaū, mo e mālohi ʻo ʻeku moʻui, mo hoku hūfanga māʻolunga.
Te u ui kia Sihova, ʻaia ʻoku ngali mo ia ʻae fakafetaʻi:
ko ia te u moʻui ai mei hoku ngaahi fili.
Naʻe kāpui au ʻe he ngaahi mamahi ʻoe mate.
pea naʻe fakamanavahēʻi au ʻe he lōmaki mai ʻoe kau tangata angakovi.
Naʻe kāpui au ʻe he ngaahi mamahi ʻo hētesi:
naʻe talia au ʻe he ngaahi tauhele ʻoe mate.
‌ʻI heʻeku mamahi naʻaku ui kia Sihova,
mo tangi ki hoku ʻOtua:
pea ne ongoʻi hoku leʻo mei hono faletapu,
pea naʻe aʻu atu ʻeku tangi ki hono ʻao, ʻio, ki hono fofonga.
Naʻe ngalulu ai ʻa māmani ʻo tetetete;
naʻe ngaue mo lulululu foki ʻae tuʻunga ʻoe ngaahi moʻunga,
koeʻuhi ko ʻene houhau.
Naʻe ʻalu hake ʻae kohu ʻi hono houhau,
pea naʻe keina ʻe he afi mei hono ngutu:
naʻe tutuʻaki ia ʻae fefie.
Naʻa ne ofeʻi hifo foki ʻae ngaahi langi, ʻo hāʻele hifo:
pea naʻe ʻi hono lalo vaʻe ʻae poʻuli.
10 Naʻe heka ia ki he selupi, pea hāʻele ia:
ʻio, naʻe hāʻele ia ʻi he ngaahi kapakau ʻoe matangi.
11 Naʻa ne ngaohi ʻae poʻuli ko hono fakalilolilo:
ko hono ʻafioʻanga naʻe kāpui ia ʻe he vai fakapoʻuli mo e ngaahi ʻao matolu ʻoe langi.
12 ‌ʻI he ulo mei hono ʻao naʻe mole atu ai ʻa ʻene ngaahi ʻao matolu,
ʻae ʻuha maka mo e ngaahi malalaʻi afi.
13 Naʻe mana foki ʻe Sihova ʻi he ngaahi langi,
pea fakahā hono leʻo ʻe he Fungani Māʻolunga;
ko e ʻuha maka mo e ngaahi malalaʻi afi.
14 ‌ʻIo, naʻa ne fana atu ʻene ngaahi ngahau, pea veteki ʻakinautolu;
pea ne fana ʻaki ʻae ngaahi ʻuhila, ʻo veuveuki ʻakinautolu.
15 Naʻe toki hā ai ʻae ngaahi tafeʻanga ʻoe vai,
pea fakahā ai ʻae ngaahi tuʻunga ʻo māmani ʻi ho houhau, ʻE Sihova,
ʻi he matangi ʻoe mānava ʻo ho houhau.
16 Naʻa ne fekau mei ʻolunga,
naʻa ne toʻo au,
naʻa ne toʻo hake au mei he ngaahi vai lahi.
17 Naʻa ne fakahaofi au mei hoku fili
18 Naʻa nau fakatangaʻi au ʻi he ʻaho ʻo ʻeku tuʻutāmaki:
ka ko hoku tokoni ʻa Sihova.
19 Naʻa ne ʻomi au ki he potu ʻataʻatā lahi;
naʻa ne fakahaofi au, ko e meʻa ʻi heʻene fiemālie ʻiate au.
20 Naʻe totongi ʻe Sihova kiate au ʻo fakatatau ki heʻeku māʻoniʻoni;
ʻo fakatatau ki he maʻa ʻa hoku nima kuo ne totongi kiate au.
21 He naʻaku tauhi ʻae ngaahi hala ʻo Sihova,
pea naʻe ʻikai te u ʻalu ʻi he angakovi mei hoku ʻOtua.
22 He naʻe ʻi hoku ʻao ʻa ʻene ngaahi fakamaau kotoa pē,
pea naʻe ʻikai te u liʻaki ʻene ngaahi fekau ʻiate au.
23 Pea naʻaku angatonu foki ʻi hono ʻao,
pea ne u taʻofi au mei heʻeku hia.
24 Ko ia kuo totongi ai au ʻe Sihova ʻo fakatatau ki heʻeku māʻoniʻoni,
pea fakatatau ki he maʻa ʻa hoku nima ʻi hono ʻao.
25 ‌ʻI he kakai loto ʻofa te ke fakahā koe ko e ʻaloʻofa;
ki he tangata angatonu te ke fakahā koe ko e angatonu;
26 Ki he māʻoniʻoni te ke fakahā koe ʻae māʻoniʻoni;
pea ki he tangata angatuʻu temo fekuki mo ia.
27 He ko koe te ke fakamoʻui ʻae kakai mamahi:
ka te ke ʻohifo ki lalo ʻae mata fielahi.
28 Pea te ke tutu ʻeku maama:
ʻo huluʻaki ʻeku fakapoʻuli ʻe Sihova ko hoku ʻOtua.
29 He ko e meʻa ʻiate koe naʻaku halaua ʻae tau ʻo hao;
pea ʻi hoku ʻOtua ne u puna kituʻa ʻi he ʻā maka.
30 Pea ko e ʻOtua,
ʻoku haohaoa hono hala:
ʻoku ʻahiʻahiʻi ʻae folofola ʻa Sihova:
ko e fakaū ia kiate kinautolu kotoa pē ʻoku falala kiate ia.
31 He ko hai ʻoku ʻOtua ka ko Sihova pē?
Pe ko hai ʻae makatuʻu ka ko hotau ʻOtua pē?
32 Ko e ʻOtua ia ʻoku ne nonoʻo ʻaki au ʻae mālohi, ʻo fakahaohaoa hoku ʻaluʻanga.
33 ‌ʻOku ne ngaohi hoku vaʻe ke hangē ko e vaʻe ʻoe hainiti,
ʻo ne fokotuʻu au ki hoku ngaahi potu māʻolunga.
34 ‌ʻOku ne akonakiʻi hoku nima ke tau,
ko ia ʻoku fesiʻi ai ʻe hoku nima ʻae kaufana ukamea.
35 Pea kuo ke foaki foki kiate au ʻae fakaū ʻo hoʻo fakamoʻui:
pea kuo poupou hake au ʻe ho nima toʻomataʻu,
pea ʻi hoʻo angamalū kuo ke hakeakiʻi au.
36 Kuo ke fakaʻataʻatā hoku ʻaluʻanga ʻi lalo ʻiate au,
ko ia naʻe ʻikai hekea ai hoku vaʻe.
37 Naʻaku tuli hoku ngaahi fili ʻo maʻu ʻakinautolu:
pea naʻe ʻikai te u toe foki kaeʻoua ke ʻauha ʻakinautolu.
38 Kuo nau makafokafo ʻiate au,
ko ia naʻe ʻikai ai tenau faʻa tuʻu hake:
kuo nau tō ki hoku lalo vaʻe.
39 He naʻa ke nonoʻo ʻaki au ʻae mālohi ki he tau:
kuo ke fakavaivai ki lalo ʻiate au ʻakinautolu naʻe tuʻu hake kiate au.
40 Pea kuo ke foaki foki kiate au ʻae kia ʻo hoku ngaahi fili;
koeʻuhi ke u fakaʻauha ʻakinautolu ʻoku fehiʻa kiate au.
41 Naʻa nau tangi, ka naʻe ʻikai ha taha ke fakamoʻui:
ʻio, kia Sihova, ka naʻe ʻikai te ne talia ʻakinautolu.
42 Pea ne u toki tali ʻakinautolu ʻo momosi ʻo hangē ko e efu ʻoku vilingia ʻi he matangi:
naʻaku lī ʻakinautolu kituʻa ʻo hangē ko e pelepela ʻi he ngaahi hala.
43 Kuo ke fakamoʻui au mei he ngaahi fekeʻikeʻi ʻoe kakai;
pea kuo ke ngaohi au ko e ʻulu ki he hiteni:
ko e kakai naʻe ʻikai te u ʻiloʻi te nau tauhi au.
44 ‌ʻOka nau ka fanongo kiate au,
te nau talangofua leva kiate au:
ko e kau muli te nau fakavaivai ʻakinautolu kiate au.
45 ‌ʻE fakaʻaʻau ʻo ʻosi ʻae ngaahi muli,
pea te nau manavahē mei honau ngaahi potu lilo.
46 ‌ʻOku moʻui ʻa Sihova; pea fakafetaʻi ki hoku makatuʻu;
pea tuku ke hakeakiʻi ʻae ʻOtua ʻo ʻeku moʻui.
47 Ko e ʻOtua ia ʻoku langomia au,
ʻo ne fakavaivai ʻae kakai kiate au.
48 ‌ʻOku ne fakamoʻui au mei hoku ngaahi fili:
ʻio, ʻoku ke hiki au ke u māʻolunga ʻiate kinautolu ʻoku angatuʻu kiate au:
kuo ke fakamoʻui au mei he tangata angamālohi.
49 Ko ia te u fakafetaʻi ai kiate koe, ʻE Sihova, ʻi he ʻao ʻoe hiteni,
pea te u hivaʻaki ʻae fakafetaʻi ki ho huafa.
50 ‌ʻOku ne tuku ʻae fakamoʻui lahi ki heʻene tuʻi;
ʻo ne fakahā ʻae ʻaloʻofa kiate ia kuo ne pani ʻaki ʻae lolo,
kia Tevita, mo hono hako ʻo taʻengata.