15
1–5 ʻOku fakahā ʻe Tevita ʻae tangata totonu ʻoe kolo ko Saione.
Ko e Saame ʻa Tevita.
‌ʻE Sihova, ko hai te ne nofo ʻi ho fale fehikitaki?
Ko hai te ne nofomaʻu ʻi ho moʻunga māʻoniʻoni?
Ko ia ia ʻoku ʻeveʻeva ʻi he angatonu, pea ngāue ʻi he māʻoniʻoni,
mo lea ʻaki ʻae moʻoni ʻi hono loto.
Ko ia ʻoku ʻikai lauʻikovi ʻaki hono ʻelelo,
pe fai kovi ki hono kaungāʻapi,
pe toʻo hake ʻae lea kovi ki hono kaungāʻapi.
‌ʻAia ʻoku kovi ki hono mata ʻae tangata fai kovi;
ka ʻoku ne fakaʻapaʻapa kiate kinautolu ʻoku manavahē kia Sihova.
ʻOku ne fuakava, pea kovi ai ia, ka ʻe ʻikai liliu ai.
Ko ia ʻoku ʻikai ʻange ʻene ngaahi paʻanga koeʻuhi ko e totongi,
pe toʻo ʻe ia ʻae totongi ke fai kovi ki he māʻoniʻoni.
 
Ko ia ʻoku ne fai ʻae ngaahi meʻa ni ʻe ʻikai ueʻi ia ʻo taʻengata.