14
1 ʻOku fakamatala atu ʻe Tevita hono kovi ʻoe tangata fakakakano. 4 ʻOku ne fakaʻilo ʻae kovi ki he angahala ʻaki ʻae maama ʻi honau loto. 7 ʻOku ne vikiviki ʻi he fakamoʻui ʻae ʻOtua.
Ki he Takimuʻa, ko e Saame ʻa Tevita.
Kuo pehē ʻe he vale ʻi hono loto, “ʻOku ʻikai ha ʻOtua.”
Kuo kovi ʻakinautolu,
kuo nau fai ʻae ngaahi ngāue fakalielia,
ʻoku ʻikai ha tokotaha ʻoku fai lelei.
Naʻe ʻafio hifo ʻe Sihova mei he langi ki he fānau ʻae tangata,
ke ʻafio pē ʻoku ai ha niʻihi ʻoku ʻilo,
mo kumi ki he ʻOtua.
Kuo ʻalu hē kotoa pē,
kuo nau hoko ʻo fakalielia kotoa pē:
ʻoku ʻikai ha tokotaha ʻoku fai lelei,
ʻoku ʻikai ʻaupito ha taha.
“ʻOku ʻikai ha ʻilo ʻiate kinautolu kotoa pē ʻoku fai kovi?
ʻAkinautolu ʻoku kai ʻo ʻosi hoku kakai ʻo hangē ko ʻenau kai mā,
pea ʻoku ʻikai te nau ui kia Sihova.”
Pea naʻa nau manavahē ai ʻi he manavahē lahi:
he ʻoku ʻi he toʻutangata ʻoe māʻoniʻoni ʻae ʻOtua.
Naʻa mou manukiʻi ʻae fakakaukau ʻoe masiva,
ka ko hono hūfanga ʻa Sihova.
Ko hai te ne foaki mei Saione ʻae fakamoʻui ki ʻIsileli?
ʻOka toe ʻomi ʻe Sihova hono kakai kuo pōpula,
ʻe fiefia ai ʻa Sēkope, pea nekeneka ʻa ʻIsileli.