Tongan Bible (Revised West Version) Saame 13
13
1 ʻOku lāunga ʻa Tevita ʻi he fakatuai ʻoe tokoni. 3 ʻOku ne lotu ke maʻu ʻae ʻofa. 5 ʻOku ne vikiviki ʻi he ʻaloʻofa ʻae ʻOtua.
Ki he Takimuʻa, ko e Saame ʻa Tevita.
‌ʻE Sihova, ʻe fēfē hono fuoloa?
Mo hoʻo kei fakangalongaloʻi au? Ke taʻengata?
ʻE fēfē hono fuoloa ʻo hoʻo fufū ho fofonga ʻiate au?
‌ʻE fēfē hono fuoloa mo ʻeku lauloto mo hoku laumālie,
ʻo loto mamahi pē ʻi he ʻaho kotoa pē?
ʻE fēfē hono fuoloa mo e fielahi kiate au ʻa hoku fili?
‌ʻE Sihova ko hoku ʻOtua, ke ke tokanga mai pea ongoʻi au:
fakamaama hoku mata, telia naʻaku mohe ʻi he mohe ʻoe mate;
Telia naʻa pehē ʻe hoku fili, “Kuo u ikuna ia;”
pea fiefia ʻakinautolu ʻoku fakamamahiʻi au ʻo kau ka ngaue.
Ka kuo u falala ki hoʻo ʻaloʻofa;
ʻo fiefia hoku loto ʻi hoʻo fakamoʻui.
Te u hiva kia Sihova,
ko e meʻa ʻi heʻene fai lelei lahi ʻaupito kiate au.