12
1 ʻOku kole ʻa Tevita ʻae tokoni mei he ʻOtua ʻi heʻene masiva ʻi he fiemālie mei he tangata 3 ʻOku ne fakafiemālieʻi ia ʻi heʻene manatu ki he tautea ʻi he ʻOtua ki he angahala, pea ʻi heʻene tui ki he ngaahi talaʻofa ʻae ʻOtua.
Ki he Takimuʻa ʻi he Semini, ko e Saame ʻa Tevita.
‌ʻE Sihova, ke ke fakamoʻui; he kuo ngata ʻae tangata anga fakaʻotua;
he ʻoku fakaʻaʻau ʻo tokosiʻi ʻae angatonu ʻi he ngaahi fānau ʻae tangata.
‌ʻOku nau taki taha lea loi ki hono kaungāʻapi:
ʻoku nau lea ʻi he loungutu lapu mo e kākā.
‌ʻE fakaʻauha ʻe Sihova ʻae ngaahi loungutu lapu kotoa pē,
pea mo e ʻelelo ʻoku lea ʻaki ʻae ngaahi meʻa fakafielahi:
‌ʻAkinautolu naʻe pehē, “Te tau ikuna ʻaki hotau ʻelelo;
ʻoku ʻotautolu pe hotau loungutu:
ko hai ʻae ʻeiki kiate kitautolu?
‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “Ko e meʻa ʻi he fakamālohiʻi ʻoe masiva, mo e ngaahi mafulu ʻoe vaivai,
te u tuʻu hake;
te u fokotuʻu moʻui ia meiate ia ʻaia ʻoku manuki kiate ia.”
Ko e ngaahi folofola ʻa Sihova ko e folofola maʻa ia:
ʻo hangē ko e siliva kuo ʻahiʻahi ʻi he kulo ʻumea, kuo tuʻo fitu hono fakamaʻa.
‌ʻE Sihova, te ke tauhi ʻakinautolu,
te ke fakamoʻui ʻakinautolu mei he toʻutangata ni ʻo taʻengata.
‌ʻOku ʻeveʻeva ʻae angakovi ʻi he potu kotoa pē,
ʻoka hakeakiʻi ʻae kau tangata ʻoku mātuʻaki kovi.