11
1 ʻOku fakafiemālieʻi ʻa Tevita ʻe ia ʻi he ʻOtua koeʻuhi ko hono ngaahi fili, 4 Ko e pule mo e angatonu ʻae ʻOtua.
Ki he Takimuʻa, ko e Saame ʻa Tevita.
‌ʻOku ou falala kia Sihova:
pea ʻoku fēfē hoʻomou pehē ki hoku laumālie, “Puna ʻo hangē ko e manu ki ho moʻunga?
He ʻoku teke ʻe he angahala ʻenau kaufana,
ʻoku nau ʻai ʻenau ngaahi ngahau ki he uka,
koeʻuhi ke nau fana fakafufū pē ki he angatonu ʻi loto.
Kapau ʻe ʻauha ʻae ngaahi tuʻunga,
ko e hā ʻe faʻa fai ʻe he kakai māʻoniʻoni?”
‌ʻOku ʻi hono fale māʻoniʻoni ʻa Sihova,
ko e ʻafioʻanga ʻa Sihova ʻoku ʻi he langi:
ʻoku ʻafioʻi ʻe hono fofonga,
ʻoku ʻahiʻahiʻi ʻe hono lauʻifofonga,
ʻae ngaahi fānau ʻae tangata.
‌ʻOku ʻahiʻahi ʻe Sihova ʻae māʻoniʻoni:
ka ko e angakovi mo ia ʻoku manako ki he fakamālohi ʻoku fehiʻa hono laumālie ki ai.
Te ne fakaʻauha ki he ngaahi angahala ʻae ngaahi tauhele,
ko e afi, mo e sulifa, mo e afā fakailifia ʻaupito: ko e ʻinasi ia ʻo ʻenau ipu.
He ʻoku ʻofa ʻa Sihova ko e māʻoniʻoni ki he māʻoniʻoni;
ʻoku ʻafio ʻe hono fofonga ki he angatonu.