6
1 Ko e tangi ʻa Tevita ʻi hono mahaki. 8 ʻI heʻene tui ʻoku ne fiefia ki hono ngaahi fili.
Ki he Takimuʻa ʻi he Nekina ʻi he Semini, ko e Saame ʻa Tevita.
‌ʻE Sihova, ʻoua naʻa ke valokiʻi au ʻi ho houhau,
pe tautea au ʻi ho houhau vela.
‌ʻAloʻofa mai kiate au, ʻE Sihova; he ʻoku ou vaivai:
ʻE Sihova, fakamoʻui au he kuo mamahi hoku ngaahi hui.
‌ʻOku mamahi lahi foki mo hoku laumālie:
ka ko koe, ʻE Sihova, ʻe fēfē hono fuoloa?
Tafoki mai, ʻE Sihova, fakahaofi hoku laumālie:
ʻoiauē, fakamoʻui au koeʻuhi ko hoʻo ʻaloʻofa.
He ʻoku ʻikai ha fakamanatu kiate koe ʻi he mate:
ko hai te ne fakafetaʻi kiate koe ʻi he faʻitoka?
Kuo u vaivai ʻi heʻeku faʻa toʻe;
ʻoku ou fakatētē hoku mohenga ʻi he pō kotoa;
ʻoku ou fakaviviku ʻa hoku mohenga ʻaki hoku loʻimata.
Kuo tutue hoku mata ko e meʻa ʻi he mamahi;
ʻoku fakaʻaʻau ke motuʻa ia koeʻuhi ko hoku ngaahi fili.
‌ʻAlu ʻiate au, ʻakimoutolu kotoa pē ʻoku fai kovi;
he kuo ongoʻi ʻe Sihova ʻae leʻo ʻo ʻeku tangi.
Kuo fanongo ʻa Sihova ki heʻeku hū tāumaʻu;
pea ʻe maʻu ʻe Sihova ʻa ʻeku lotu.
10 Tuku ke mā mo mamahi lahi ʻa hoku ngaahi fili kotoa pē:
tuku ke nau foki pea mā fakafokifā pe.