Tongan Bible (Revised West Version) Saame 5
5
1 ʻOku lotu ʻa Tevita, pea fakahā ʻene fakalaulauloto ʻi he lotu. 4 ʻOku ʻikai fiemālie ʻae ʻOtua ki he kau angahala. 7 ʻOku fakahā ʻe Tevita ʻene tui, pea lotu ki he ʻOtua ke ne tataki ia, 10 Pea fakaʻauha hono ngaahi fili, 11 Mo fakamoʻui ʻae māʻoniʻoni.
Ki he Takimuʻa ʻi he Nekiloti, ko e Saame ʻa Tevita.
Ke ke fofonga mai ki heʻeku ngaahi lea,
ʻE Sihova,
tokanga ki heʻeku fakalaulauloto.
Ke ke fanongo ki he leʻo ʻo ʻeku tangi, ʻE hoku tuʻi, mo hoku ʻOtua:
he te u lotu pe kiate koe.
Ko hoku leʻo te ke ongoʻi ʻE Sihova, ʻi he pongipongi;
ʻi he pongipongi te u ʻohake ʻeku lotu kiate koe, pea u hanga hake.
He ʻoku ʻikai ko e ʻOtua koe ʻoku fiemālie ʻi he angahala:
pea ʻe ʻikai nonofo mo koe ʻae kovi.
‌ʻE ʻikai tuʻu ʻi ho ʻao ʻae kau vale:
ʻoku ke fehiʻa ki he kakai fai kovi kotoa pē.
Te ke fakaʻauha ʻakinautolu ʻoku lea loi:
ʻe fakaliliʻa ʻa Sihova ki he tangata pani toto mo kākā.
Ka ko au, te u hū ki ho fale ʻi he lahi ʻo hoʻo ʻaloʻofa:
pea ʻi he manavahē kiate koe te u hū ʻi he faletapu ʻo hoʻo māʻoniʻoni.
Tataki au, ʻE Sihova, ʻi hoʻo māʻoniʻoni koeʻuhi ko hoku ngaahi fili;
fakatotonu ho hala ʻi hoku mata.
He ʻoku ʻikai ha moʻoni ʻi honau ngutu;
ʻoku mātuʻaki kovi honau loto;
ko honau kia ko e fonualoto kuo matangaki;
ʻoku nau lapu ʻaki honau ʻelelo.
10 Ke ke fakaʻauha ʻakinautolu, ʻE ʻOtua;
tuku ke nau hinga ʻi heʻenau ngaahi fakakaukau ʻanautolu;
ke ke lī kituʻa ʻakinautolu ʻi he lahi ʻo ʻenau talangataʻa;
he kuo nau angatuʻu kiate koe.
11 Kae tuku ke fiefia ʻakinautolu kotoa pē ʻaia ʻoku falala kiate koe:
ke nau kalanga maʻuaipē ʻi he fiefia, ko e meʻa ʻi hoʻo maluʻi ʻakinautolu:
tuku ke fiefia ʻiate koe ʻakinautolu ʻoku ʻofa ki ho huafa.
12 He ko koe, ʻE Sihova, te ke tāpuaki ʻae māʻoniʻoni;
te ke kāpui ʻaki ia ʻae ʻofa ʻo hangē ko e fakaū.