Tongan Bible (Revised West Version) Saame 7
7
1 ʻOku lotu ʻa Tevita koeʻuhi ko e meheka ʻo hono ngaahi fili, ʻo fakahā ʻene māʻoniʻoni. 10 ʻOku ne mamata ʻi heʻene tui ki hono hūfanga mo e fakaʻauha ʻo hono ngaahi fili.
Ko e Sikaiona ʻa Tevita, ʻaia naʻa ne hiva ʻaki kia Sihova, ko e meʻa ʻi he ngaahi lea ʻa Kusi mei he faʻahinga ʻo Penisimani.
‌ʻE Sihova ko hoku ʻOtua, ʻoku ou falala pe kiate koe:
ke ke fakamoʻui au meiate kinautolu kotoa pē ʻoku fakatangaʻi au, mo ke fakahaofi au.
Telia naʻa ne haehae hoku laumālie ʻo hangē ko e laione,
ʻo haehae ia ke fakaikiiki, ʻoka ʻikai ha fakahaofi.
‌ʻE Sihova ko hoku ʻOtua, kapau naʻaku fai eni;
kapau ʻoku ai ha angahala ʻi hoku nima;
Kapau ne u totongi kovi kiate ia naʻe nofo ʻi he melino mo au;
ʻio, naʻaku fakamoʻui ia ʻaia kuo hoko ko hoku fili taʻehanoʻuhinga:
Tuku ke tuli hoku laumālie ʻe he fili, pea maʻu ia;
ʻio, tuku ke ne molomoloki hifo ʻeku moʻui ʻi he kelekele,
pea fakatokoto hoku ongoongolelei ʻi he efu.
Sila.
Tuʻu hake, ʻE Sihova, ʻi ho houhau,
ke ke hiki hake koe, ko e meʻa ʻi he lili ʻo hoku ngaahi fili:
pea ke ʻā hake koeʻuhi ko au ki he fakamaau ʻaia naʻa ke fekau.
Pehē ʻe kāpui koe ʻe he fakataha ʻoe kakai:
ko ia ko e meʻa ʻiate kinautolu ke ke hāʻele hake ki ʻolunga.
‌ʻE fakamaau ʻe Sihova ʻae kakai:
ke ke fakamaau au, ʻE Sihova, ʻo fakatatau ki heʻeku māʻoniʻoni,
pea hangē ko ʻeku angatonu ʻoku ʻiate au.
Tuku ke ngata ʻae kovi ʻoe angakovi,
ka ke fakatuʻumaʻu ʻae angatonu:
he ʻoku ʻahiʻahiʻi ʻe he ʻOtua māʻoniʻoni ʻae ngaahi loto mo e ngaahi konga loto.
10 ‌ʻOku ʻi he ʻOtua ʻa hoku fakaū,
ʻaia ʻoku ne fakamoʻui ʻae kakai angatonu ʻi loto.
11 ‌ʻOku fakamaau ʻe he ʻOtua ʻae māʻoniʻoni,
pea ʻoku houhau ʻae ʻOtua ki he angakovi ʻi he ʻaho kotoa pē.
12 Kapau ʻe ʻikai te ne tafoki, te ne fakamata ʻa ʻene heletā;
kuo ne teteke ʻene kaufana, ʻo teuteu ia.
13 Kuo ne teuteu foki kiate ia ʻae ngaahi meʻa fakapō;
ʻoku ne tuʻutuʻuni ʻene ngaahi ngahau ki he kau fakatanga.
14 Vakai, ʻoku langā ia ʻi he angakovi,
pea kuo ne tuʻituʻia ʻae angapauʻu,
pea fanauʻi ʻe ia ʻae kākā.
15 Naʻa ne ngaohi ʻae luo, ʻo keli ia,
pea kuo tō ia ki he luo naʻa ne ngaohi.
16 ‌ʻE foki ki hono ʻulu ʻoʻona ʻa ʻene angapauʻu,
pea ʻe tō hifo ki hono tumuʻaki ʻoʻona ʻa ʻene ngāue fakamālohi.
17 Teu fakafetaʻi kia Sihova ʻo fakatatau ki heʻene māʻoniʻoni:
pea te u hiva ʻaki ʻae fakafetaʻi ki he huafa ʻo Sihova ʻoku māʻolunga taha pe.