Tongan Bible (Revised West Version) Siope 39
39
1 Ko e tala ki he fanga kosi hehengi mo e hainiti; 5 Mo e ʻasi hehengi; 9 Mo e liimi; 13 Mo e sitoaka, mo e ʻositalesi; 19 Mo e hoosi; 26 Mo e falekoni; 27 Pea mo e ʻikale.
“ʻOku ke ʻilo ʻae feituʻulaʻā ʻoku fanauʻi ai ʻae fanga kosi kaivao ʻoe maka?
Pe ʻoku ke faʻa fakaʻilonga ʻoka fanauʻi ʻae fanga hainiti?
‌ʻOku ke faʻa lau ki he kakato ʻo honau ngaahi māhina?
Pe ʻoku ke ʻilo ʻae feituʻulaʻā ʻoku nau fāʻele ai?
‌ʻOku nau fakamapelu ʻakinautolu, ʻoku nau fāʻeleʻi honau ʻuhiki,
ʻoku nau lī kituʻa ʻenau ngaahi mamahi.
‌ʻOku matamatalelei honau ʻuhiki,
ʻoku nau tupu hake ʻi he toafa;
ʻoku nau ʻalu atu, pea ʻikai toe haʻu kiate kinautolu.
“Ko hai kuo ne fekau atu tauʻatāina ʻae ʻasi kaivao?
Pe ko hai kuo ne vete ʻae ngaahi haʻi ʻoe ʻasi kaivao?
‌ʻAia kuo u tuʻutuʻuni ʻae toafa ko hono fale ʻoʻona,
mo e fonua lala ko hono ngaahi nofoʻanga.
‌ʻOku manuki ia ki he tokolahi ʻoe kolo,
pea ʻoku ʻikai te ne tokanga ki he kalanga ʻoe tauhi.
Ko hono kaiʻanga ko e ngaahi moʻunga ʻataʻatā,
pea ʻoku ne kumi ʻae meʻa mata kotoa pē.
“ʻE fie tauhi kiate koe ʻae liimi,
pe nofo ofi ki hoʻo ʻaiʻangakai?
10 ‌ʻOku ke faʻa nonoʻo ʻae liimi ʻaki hono noʻotaki ʻi he keli?
Pe te ne muimui ʻiate koe ke fakatoka lelei ʻae ngaahi luo?
11 Te ke falala ki ai koeʻuhi ʻoku lahi ʻa hono mālohi?
Pe te ke tuku hoʻo ngāue kiate ia?
12 Te ke tui kiate ia, te ne fetuku ki ʻapi hoʻo ngaahi fua,
ʻo tānaki ia ki ho feleoko?
13 “Ko e kapakau ʻoe ʻositalesi ke kapakapa:
ka ʻoku puna hake ʻae sitoaka mo e falekoni.
14 Vakai, ʻoku ne fakato hono ngaahi fua ʻi he kelekele,
ʻo ne fakamafana ia ʻi he efu,
15 Pea ngalo ʻiate ia ʻe laiki nai ia ʻe he vaʻe,
pe maumauʻi ia ʻe he manu kaivao.
16 Kuo fakafefeka ʻene anga ki hono fānganga ʻo hangē ʻoku ʻikai ʻaʻana ʻakinautolu:
ʻoku taʻeʻaonga ʻene ngāue taʻemanavahē;
17 Koeʻuhi kuo fakamasivaʻi ia ʻe he ʻOtua ʻi he poto,
pea naʻe ʻikai te ne tuku kiate ia ʻae faʻa ʻilo.
18 Ko e feituʻulaʻā ko ia te ne tuʻu hake ki ʻolunga,
ʻoku ne manukiʻi ʻae hoosi mo ia ʻoku heka ai.
19 “Naʻa ke tuku ʻe koe ʻae mālohi ki he hoosi?
Naʻa ke fakakofuʻaki hono kia ʻae mana?
20 ‌ʻOku ke faʻa fakamanavahēʻi ia ʻo hangē ko e heʻe?
Ko e mānava lahi ʻo hono ihu ʻoku fakailifia.
21 ‌ʻOku kenukenu ia ʻi he vahaʻa moʻunga, pea fiefia ʻi he mālohi:
ʻoku ʻalu atu ia ke fakafetaulaki ki he kau tangata ʻoku toʻo mahafutau.
22 ‌ʻOku ne manuki ki he manavahē, pea ʻoku ʻikai ilifia ia;
pe foki kimui mei he heletā.
23 ‌ʻOku ngatata ʻae tangakaho kiate ia,
ʻae tao ngingila pea mo e fakaū.
24 ‌ʻOku ne folohifo ʻae kelekele ʻi he feinga mo e lili:
pea ʻoku ʻikai te ne tui ko e leʻo ia ʻoe meʻa lea.
25 ‌ʻOku pehē ʻe ia ʻi he lotolotonga ʻoe ngaahi meʻa lea, ‘He, he;’
pea nanamu ki he tau ʻi he kei mamaʻo,
ko e mana ʻoe kau taki tau, mo ʻenau mavava.
26 “ʻOku puna ʻae falekoni ʻi hoʻo poto,
ʻo mafao atu hono kapakau ki he feituʻu tonga?
27 ‌ʻOku puna hake ʻae ʻikale ko hoʻo fekau,
ʻo ne ngaohi hono pununga ʻi ʻolunga?
28 ‌ʻOku nofo ia ʻo tatali ʻi he maka,
ʻi he maka hangatāmaki, mo e potu mālohi.
29 ‌ʻOku kumi mei ai ʻene meʻakai,
pea ʻoku sio hono mata mei he mamaʻo.
30 ‌ʻOku mimisi hake foki ʻe hono ʻuhiki ʻae toto:
pea ko e potu ko ia ʻoku ʻi ai ʻae mate, ʻoku ʻi ai ia.”