38
1 ʻOku fekau ʻe he ʻOtua kia Siope ke ne tali ʻa ʻene fehuʻi. 4 ʻOku fakahā ʻe he ʻOtua ʻa ʻene ngaahi ngāue lahi kia Siope, koeʻuhi ke ne ʻilo ai ʻene vale, 31 Pea mo ʻene vaivai.
Pea naʻe toki folofola ʻa Sihova kia Siope mei he ʻahiohio, ʻo pehē,
“Ko hai eni ʻoku ne fakapoʻuliʻi ʻae fakakaukau ʻaki ʻae ngaahi lea ʻoe taʻeʻilo?
Ko eni, ke ke nonoʻo ho noʻotangavala ʻo ngali mo e tangata;
he teu ʻeke kiate koe, pea ke fakamatala mai kiate au.
 
“Naʻa ke ʻi fē koe ʻi heʻeku ʻai ʻae ngaahi tuʻunga ʻo māmani?
Fakahā mai, kapau ʻoku ʻiate koe ʻae faʻa ʻilo.
Ko hai naʻa ne ai hono ngaahi fuofua ʻo ia, ʻo kapau ʻoku ke ʻilo?
Pe ko hai naʻa ne falō ʻae afo ki ai?
‌ʻOku fakamaʻu ki he hā ʻa hono ngaahi tuʻunga ʻo ia?
Pe ko hai naʻa ne ʻai ʻa hono maka tuliki ʻo ia;
‌ʻAia naʻe hiva fiefia fakataha ai ʻae ngaahi fetuʻu ʻoe pongipongi,
pea kalanga fakafiefia ai ʻae ngaahi foha kotoa pē ʻoe ʻOtua?
 
“Pe ko hai naʻa ne tāpuni ʻae tahi ʻaki ʻae ngaahi matapā,
ʻi heʻene hā mai, ʻo hangē ko ʻene puna mei he manāva?
‌ʻI heʻeku ngaohi ʻae ʻao ko e kofu ʻo ia,
pea ko e fakapoʻuli matolu ko hono noʻo ʻoʻona.
10 ‌ʻO keli hake ʻae potu naʻaku tuʻutuʻuni ki ai,
ʻo ʻai ki ai ʻae ngaahi pou mo e matapā.
11 Pea u pehē, ‘Te ke haʻu ki heni, pea ngata ai:
pea ʻe lolomi ʻi heni hoʻo ngaahi peau laukau?’
 
12 “Naʻa ke fekau ki he pongipongi talu hoʻo ngaahi ʻaho;
pea pule ki he hengihengi ʻoe ʻaho ke ne ʻilo hono potu:
13 Koeʻuhi ke ne puke ki he ngaahi ngataʻanga ʻoe fonua,
koeʻuhi ke tupeʻi mei ai ʻae kakai angahala.
14 ‌ʻOku liliu ia ʻo hangē ko e ʻumea ki he fakaʻilonga;
pea ʻoku nau tuʻu ʻo hangē ko e kofu.
15 Ka ʻoku taʻofi mei he kau angahala ʻenau maama,
pea ʻe fesiʻi ʻae nima māʻolunga.
 
16 “Naʻa ke hū koe ki he ngaahi matavai ʻoe tahi?
Pe naʻa ke ʻeveʻeva ke kumi ʻae loloto?
17 Naʻe toʻo ʻae ngaahi matapā ʻoe mate kiate koe?
Pe naʻa ke mamata ʻe koe ki he ngaahi matapā ʻoe malumalu ʻoe mate?
18 Naʻa ke ʻiloʻi ʻae māukupu ʻoe fonua?
Fakahā ʻo kapau ʻoku ke ʻilo ia kotoa pē.
 
19 “Ko e fē ʻae hala ʻoku nofo ai ʻae maama?
Pea ko e poʻuli, ko mā ia ʻae potu ʻoʻona.
20 Koeʻuhi ke ke ʻave ia ki hono ngataʻanga ʻoʻona,
pea koeʻuhi ke ke ʻilo ʻae ngaahi hala ki he fale ʻo ia?
21 Kuo ke ʻilo ia, he naʻe fanauʻi koe ʻi he kuonga ko ia?
Pe koeʻuhi kuo lahi hono lau ʻo ho ngaahi ʻaho?
22 Naʻa ke hū koe ki he ngaahi faʻoakianga ʻoe ʻuha hinehina?
Pe naʻa ke mamata koe ki he ngaahi faʻoakiʻanga ʻoe ʻuha maka,
23 ‌ʻAia kuo u tuku ki he kuonga ʻoe fakamamahi,
ki he ʻaho ʻoe fekeʻikeʻi mo e tau?
24 ‌ʻOku vahevahe fēfeeʻi ʻae maama,
ʻaia ʻoku ne tufaki ke mamaʻo ʻae matangi hahake ʻi he fonua?
25 Ko hai kuo ne vaheʻi ʻae tafeʻanga vai ki he mahuohua ʻoe ngaahi vai,
pe ko e hala ki he ʻuhila ʻoe mana;
26 Koeʻuhi ke pule ke ʻuha ki he fonua, ʻaia ʻoku ʻikai ʻi ai ha tangata;
ki he toafa, ʻaia ʻoku ʻikai ʻi ai ha tangata;
27 Ke fakafiemālie ʻae kelekele lala mo liʻaki;
ke fakatupu ʻae moto ʻoe ʻakau vaivai?
28 Ko hai ʻae tamai ʻae ʻuha?
Pe ko hai kuo ne fakatupu ʻae ngaahi tulutā ʻoe hahau?
29 Naʻe haʻu ʻae vai fefeka mei he manāva ʻo hai?
Pea ko hai naʻa ne fakatupu ʻae falositi hinehina ʻoe langi?
30 Kuo fufū ʻae ngaahi vai ʻo hangē ko e maka,
pea kuo fakafefeka ʻae funga ʻoe loloto.
 
31 “ʻOku ke faʻa puleʻi ʻe koe ʻae ngaahi mālohi melie ʻo Peliatisi,
pe vete ʻae ngaahi haʻi ʻo Olioni?
32 ‌ʻOku ke faʻa ʻomi ʻe koe ʻa Masaloti ʻi hono kuonga?
Pe te ke faʻa fakahinohino ʻa ʻAakitulio mo hono ngaahi foha?
33 ‌ʻOku ke ʻiloʻi ʻae ngaahi tuʻutuʻuni ʻoe langi?
ʻOku ke faʻa fokotuʻu ʻene pule ki he fonua?
 
34 “ʻOku ke faʻa hiki hake ʻe koe ho leʻo ki he ngaahi ʻao,
koeʻuhi ke ʻufiʻufi ʻaki koe ʻae ngaahi vai lahi?
35 ‌ʻOku ke faʻa fekau atu ʻae ngaahi ʻuhila, koeʻuhi ke nau ʻalu,
ʻonau pehē kiate koe, ‘Ko kimautolu eni?’
36 Ko hai kuo ne ʻai ʻae poto ki he ngaahi potu ʻi loto?
Pe ko hai kuo ne foaki ʻae faʻa ʻilo ki he loto?
37 Ko hai ʻoku faʻa lau ʻae ngaahi ʻao ʻi he poto?
Pe ko hai te ne faʻa taʻofi ʻae ngaahi hina ʻoe langi?
38 ‌ʻOka tupu ʻo fefeka ʻae efu,
pea piki fakataha ʻae tuʻutanga kelekele?
 
39 “He te ke tuli ʻae meʻakai maʻae laione?
Pe fakamākona ʻae fiekaia ʻoe fanga laione mui,
40 ‌ʻOka nau ka tokoto ʻi honau ngaahi ʻana,
pea nofo pe ʻo lama ʻi he potu lilo?
41 Ko hai ʻoku ne tokonaki ʻae meʻakai ki he leveni,
ʻoka tangi hono fānganga ki he ʻOtua,
ʻi heʻenau hē ko e masiva kai?