37
1 ʻOku lelei ʻae manavahē ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene ngāue lahi. 15 He ʻoku ʻi ai ʻa ʻene poto taʻefaʻaʻilo.
“ʻOku tetetete hoku loto foki ʻi he meʻa ni, pea homo mei hono potu.
Ke ke fanongo lelei ki he longoaʻa ʻo hono leʻo,
mo e fatulisi ʻoku ʻalu atu mei hono fofonga.
‌ʻOku ne fakahinohino ia ʻi he lalo langi kotoa pē,
mo ʻene ʻuhila ʻoku aʻu atu ki he ngaahi ngataʻanga ʻo māmani.
Hili ia ʻoku ʻuʻulu ʻae leʻo:
ʻoku ne mana ʻaki ʻae leʻo ʻo hono ngeia;
pea ʻi he ongoʻi ʻo hono leʻo ʻe ʻikai te ne taʻofi ia.
‌ʻOku mana fakamanavahē mai ʻe he ʻOtua ʻaki hono leʻo;
ʻoku fai ʻe ia ʻae ngaahi meʻa lahi, ʻaia ʻoku ʻikai te tau faʻa ʻiloʻi.
He ʻoku pehē ʻe ia ki he ʻuha hinehina, ‘Ke ke ʻi he kelekele koe;’
pea pehē pe ki he taumosi, mo e ʻuha lahi foki ʻo hono mālohi.
‌ʻOku ne tāpuni ʻae nima ʻoe tangata kotoa pē;
koeʻuhi ke ʻilo ʻe he tangata kotoa pē ʻa ʻene ngāue.
Pea ʻoku toki hū ʻae fanga manu ki he ngaahi ʻana,
ʻo nofo ʻi honau ngaahi potu.
‌ʻOku haʻu ʻae ʻahiohio mei he feituʻu tonga:
mo e momoko mei he tokelau.
10 ‌ʻOku tupu ʻae hahau ʻi he mānava ʻae ʻOtua;
pea ʻoku ʻapiʻapi ai ʻae māukupu ʻoe ngaahi vai.
11 Pea ʻi he faʻa ʻuha ʻoku ne fakamanifinifi ʻae ʻao matolu:
ʻoku ne veteki ʻa ʻene ʻao ngingila:
12 Pea ʻoku ʻave fakatakamilo ia ʻe heʻene fakakaukau:
koeʻuhi ke nau fai ʻaia kotoa pē ʻoku ne fekau kiate kinautolu ʻi he funga ʻo māmani ʻi he fonua.
13 ‌ʻOku ne pule ke haʻu ia, ko e meʻa tautea,
pe ko e meʻa ʻa hono fonua, pe ʻi he ʻaloʻofa.
14 “Ke ke fakafanongo ʻe Siope, ki he meʻa ni:
tuʻu mai ʻo fakakaukau ki he ngaahi ngāue fakaofo ʻae ʻOtua.
15 ‌ʻOku ke ʻilo naʻe fakatonutonu ia ʻanefē ʻe he ʻOtua,
pea pule ke huhulu ʻae maama ʻo ʻene ʻao?
16 ‌ʻOku ke ʻilo ʻae potupotumālie ʻoe ngaahi ʻao,
ʻae ngaahi ngāue fakaofo ʻo ia ʻaia ʻoku haohaoa ʻi he ʻilo?
17 Pea ʻoku mafana fēfē ho ngaahi kofu,
ʻoka ne ka fakatofutofu ʻae fonua ʻaki ʻae matangi tonga?
18 He naʻa ke kau mo ia ʻi he folahi atu ʻae langi, ʻaia ʻoku mālohi,
pea ʻoku tatau mo e sioʻata haka?
19 ‌ʻAko mai kiate kimautolu pe ko e hā te mau tala kiate ia;
he ʻoku ʻikai te mau faʻa fakatonutonu ʻemau lea, ko e meʻa ʻi he fakapoʻuli.
20 ‌ʻE tala kiate ia ʻoku ou lea?
Kapau ʻe lea ha tangata, ko e moʻoni ʻe fōngia hifo ia.
21 Pea ko eni ʻoku ʻikai mamata ʻe he kakai ki he maama ngingila ʻoku ʻi he ngaahi ʻao:
ka ʻoku ʻalu ʻae matangi, ʻo ne fakamaʻa ia.
22 ‌ʻOku haʻu ʻae ʻafua mei he tokelau:
ʻoku ʻi he ʻOtua ʻae ngeia fakamanavahē.
23 Ko e Māfimafi, ʻoku ʻikai te tau faʻa ʻiloʻi ia:
ʻoku lahi ia ʻi he mālohi,
mo e fakamaau, pea mohu angatonu: ʻe ʻikai te ne tautea.
24 Ko ia ʻoku manavahē ai ʻae kakai kiate ia:
ʻoku ʻikai te ne tokanga ki ha tokotaha ʻoku loto poto.”