36
1 ʻOku fakahā ʻe Elihu ʻoku totonu ʻae ʻOtua ʻi hono ngaahi hala. 16 ʻOku taʻofi ʻaki ʻae tāpuaki ʻae ʻOtua ʻae hia ʻa Siope. 24 ʻOku ongoongo lahi ʻae ngaahi ngāue ʻae ʻOtua.
Ka naʻe fai ai pe ʻe Elihu ʻene lea, ʻo ne pehē,
“Ke ke kātaki siʻi pe au, pea te u fakahā kiate koe ʻaia ʻoku toe ʻiate au ke lea ʻaki koeʻuhi ko e ʻOtua.
Te u ʻomi ʻa ʻeku ʻilo mei he mamaʻo,
pea te u tuku ʻae māʻoniʻoni ki hoku Tupuʻanga.
He ko e moʻoni ʻe ʻikai hala ʻa ʻeku ngaahi lea:
ko ia ia ʻoku haohaoa ʻi he ʻilo ʻoku ʻiate koe.
 
“Vakai, ʻoku māfimafi ʻae ʻOtua, pea ʻoku ʻikai te ne manukiʻi ha tokotaha:
ʻoku māfimafi ia ʻi he mālohi mo e poto.
‌ʻOku ʻikai te ne fakatolonga ʻae moʻui ʻae angakovi:
ka ʻoku ne foaki ʻae totonu ki he masiva.
‌ʻOku ʻikai toʻo ʻe ia hono fofonga mei he māʻoniʻoni;
ka ʻoku nau ʻi he ngaahi tuʻi ʻi he nofoʻanga fakaʻeiʻeiki;
ʻio, ʻoku ne fakatuʻumaʻu ʻakinautolu ke taʻengata, pea kuo hakeakiʻi ʻakinautolu.
Pea kapau kuo haʻi ʻaki ʻakinautolu ʻae ngaahi ukamea fakamaʻu,
pea fakamaʻu ʻaki ʻae ngaahi afo ʻoe mahaki;
‌ʻOku ne fakahā ai kiate kinautolu ʻenau ngaahi ngāue,
mo ʻenau ngaahi talangataʻa ʻaia kuo nau angatuʻu ai.
10 ‌ʻOku ne fakaava honau telinga foki ki he akonaki,
pea fekau ke nau tafoki, pea fekau ke nau tafoki mei he angahia.
11 Kapau te nau talangofua pea tauhi ia,
te nau fakaʻosi honau ngaahi ʻaho ʻi he monūʻia,
mo honau ngaahi taʻu ʻi he fiemālie.
12 Pea kapau ʻe ʻikai te nau talangofua, te nau ʻauha ʻi he heletā,
pea te nau mate taʻemaʻu ʻae ʻilo.
 
13 “Ka ko e kau loto mālualoi ʻoku nau fokotuʻu ʻae houhau:
ʻoku ʻikai te nau tangi ʻi heʻene haʻisia ʻakinautolu.
14 ‌ʻOku nau mate ʻi he kei talavou,
pea ʻoku ʻi he kau taʻemaʻa ʻa ʻenau moʻui.
15 ‌ʻOku ne fakamoʻui ʻae mahaki ʻi hono mahaki,
pea ne fakaava honau telinga ʻi he taʻomia.
16 Pea ka ne ke pehē, kuo ne hiki foki koe mei he potu ʻapiʻapi ki he potu ʻataʻatā,
ʻaia ʻoku ʻikai ʻi ai ha ʻapiʻapi;
pea ko ia ʻe ʻi ho keinangaʻanga ʻe pito ia ʻi he ngako.
 
17 “Ka kuo ke fakakakato ʻae fakamaau ʻoe kau angakovi:
ko e fakamaau mo e angatonu ʻoku na puke koe.
18 “Koeʻuhi ʻoku ai ʻae houhau, ke ke vakai telia naʻa ne toʻo atu koe ʻi heʻene tā:
pea ka pehē, ʻe ʻikai faʻa fakahaofi koe ʻe he huhuʻi lahi.
19 Pea ʻe manako ia ki hoʻo ngaahi koloa?
ʻIkai ʻi he koula, pe ko e mafai kotoa pē ʻoe mālohi.
20 ‌ʻOua naʻa ke holi ki he pō,
ʻaia kuo motuhi ai ʻae kakai mei honau fonua.
21 Ke ke vakai, ke ʻoua naʻa ke tokanga ki he angahia:
he kuo ke tomuʻa fili ia ʻi he mahaki.
22 Vakai, ʻoku hakeakiʻi ʻe he ʻOtua ʻi hono mālohi:
ko hai ʻoku akonaki ʻo hangē ko ia?
23 Ko hai kuo ne tuʻutuʻuni kiate ia ʻa hono hala?
Pe ko hai te ne faʻa pehē, ‘Kuo ke fai angahala?’
 
24 “Ke ke manatu ke fakaongolelei ʻa ʻene ngāue,
ʻaia ʻoku mamata ki ai ʻae kakai.
25 ‌ʻE faʻa mamata ki ai ʻae tangata kotoa pē,
ʻe faʻa vakai ki ai ʻae tangata ʻi he kei mamaʻo.
26 Vakai, ʻoku lahi ʻae ʻOtua, pea ʻoku ʻikai te tau faʻa ʻiloʻi ia,
pea ko e lau ʻo hono ngaahi ʻaho ʻoku taʻefaʻahakule.
27 He ʻoku ne toʻo hake ʻae ngaahi mosiʻi vai:
ʻoku nau huaʻi hifo ʻae ʻuha ʻo fakatatau ki he mao ʻo ia:
28 ‌ʻAia ʻoku tō hifo ʻe he ngaahi ʻao,
pea ʻuha lahi ki he tangata.
29 Pea ʻe faʻa ʻilo koā ʻe ha taha hono folahi atu ʻoe ngaahi ʻao,
pe ki he longoaʻa ʻo hono nofoʻanga?
30 Vakai, ʻoku ne folahi atu ʻa ʻene maama ki ai,
pea ʻoku ne ʻufiʻufi ʻae kilisitahi.
31 He ʻoku ne fakamaau ʻae kakai ʻaki ʻae ngaahi meʻa ni;
ʻoku ne foaki ʻae meʻakai lahi ʻaupito.
32 ‌ʻOku ne ʻufiʻufi ʻae maama ʻaki ʻae ngaahi ʻao;
pea ne fekauʻi ia ʻi heʻene hoko ʻi he vahaʻa ke ʻoua naʻa ulo.
33 Ko hono longoaʻa ʻoku ne fakahā ia,
ko e houhau lahi ki he angahala.