35
1 ʻOku ʻikai te tau faʻa fakatatau mo e ʻOtua, koeʻuhi ʻOku ʻikai hoko kiate ia ʻae tau lelei pe ʻae kovi. 9 ʻOku tangi ʻae tokolahi ʻi heʻenau mamahi, ka ʻoku ʻikai ongoʻi koeʻuhi ko e taʻetui.
Pea naʻe fai pe ʻe Elihu ʻa ʻene lea, ʻo ne pehē,
“ʻOku ke mahalo ʻoku totonu eni, ʻa hoʻo lea ʻo pehē,
‘Ko ʻeku māʻoniʻoni ʻoku lahi ki he ʻOtua?’
He naʻa ke pehē, ‘Ko e hā hono ʻaonga kiate koe?
Pea ko e hā ʻae totongi te u maʻu ʻo kapau ʻe fakamaʻa au mei heʻeku angahala?’
Te u tala kiate koe,
mo kinautolu ʻoku kaumeʻa mo koe.
Sio ki he ngaahi langi, ʻo mamata;
pea vakai ki he ngaahi ʻao ʻaia ʻoku māʻolunga hake ʻiate koe.
Kapau ʻoku ke fai angahala, ko e hā ʻoku ke fai kiate ia?
Pea kapau kuo tupu ʻo lahi ʻa hoʻo talangataʻa, ko e hā ʻoku ke fai kiate ia?
Kapau ʻoku ke māʻoniʻoni, ko e hā ʻoku ke foaki kiate ia?
Pe ko e hā ia ʻoku ne maʻu ʻi ho nima?
‌ʻE kovi nai hoʻo angahala ki he tangata ʻo hangē ko koe;
pea ʻe ʻaonga nai hoʻo māʻoniʻoni ki he foha ʻoe tangata.
 
“Ko e meʻa ʻi he lahi ʻoe ngaahi meʻa fakamālohi ʻoku tangi ai ʻae kau fakamālohia,
ʻoku nau tangi kalanga ʻi he nima ʻoe mālohi.
10 Ka ʻoku ʻikai pehē ʻe ha taha, ‘Kofaʻā ia ʻae ʻOtua ko hoku tupuʻanga,
ʻaia ʻoku ne foaki ʻae ngaahi hiva ʻi he pō;
11 ‌ʻAia ʻoku ako lahi hake kiate kitautolu ʻi he ngaahi manu ʻoe fonua,
ʻo ne fakapoto lahi hake ʻakitautolu ʻi he ngaahi manupuna ʻoe ʻatā?’
12 ‌ʻOku nau tangi ʻi ai, ka ʻoku ʻikai lea ha tokotaha,
ko e meʻa ʻi he laukau ʻae kau tangata kovi.
13 Ko e moʻoni ʻe ʻikai fanongo ʻae ʻOtua ki he launoa,
pea ʻe ʻikai tokanga ki ai ʻae Māfimafi.
14 Naʻa ke lea, ʻo pehē, ‘ʻE ʻikai te ke mamata kiate ia,
ka ʻoku ʻi hono ʻao ʻae fakamaau, ko ia ke ke falala kiate ia.
15 Ka koeʻuhi ʻoku ʻikai pehē eni, ko ia kuo ne ʻaʻahi ai ʻi hono houhau;
ka ʻoku ʻikai te ne ʻilo ia ʻi he mamahi lahi:
16 Ko ia ʻoku mafaʻa taʻeʻaonga ai ʻae ngutu ʻo Siope;
ʻoku ne fakalahi ʻae ngaahi lea ʻi he taʻeʻilo.