34
1 ʻOku talatalaaki ʻa Siope ʻe Elihu koeʻuhi ko ʻene lauʻikovi ki he angatonu ʻae ʻOtua. 10 ʻOku ʻikai faʻa fai taʻetotonu ʻae ʻOtua Māfimafi. 31 ʻOku totonu ki he tangata ke ne fakavaivai ia ki he ʻOtua. 34 ʻOku valokiʻi ʻe Elihu ʻa Siope.
Pea naʻe fai pe ʻe Elihu ʻa ʻene lea, ʻo ne pehē,
“ʻAe kau tangata poto, mou fanongo ki heʻeku ngaahi lea;
pea tokanga kiate au ʻakimoutolu kuo maʻu ʻae ʻilo.
He ʻoku ʻahiʻahiʻi ʻe he telinga ʻae ngaahi lea,
ʻo hangē ʻoku kamata ʻe he ngutu ʻae kai.
Ke tau fili kiate kitautolu ʻae fakamaau;
ke tau ʻilo ʻiate kitautolu ʻaia ʻoku lelei.
He naʻe pehē ʻe Siope, ‘ʻOku ou māʻoniʻoni:
pea kuo toʻo atu ʻe he ʻOtua hoku fakamaau.
He te u lohiakiʻi ʻa ʻeku totonu?
ʻOku taʻefaʻafakamoʻui ʻa hoku lavea ʻi he taʻetalangataʻa.’
Ko hai ha tangata ʻoku tatau mo Siope,
ʻoku ne inumia ʻae manuki ʻo hangē ko e vai?
‌ʻAia ʻoku ne ʻalu fakataha mo e kau ngāue kovi,
pea ʻeveʻeva mo e kau tangata angahala.
He naʻe pehē ʻe ia, ‘ʻOku ʻikai hano ʻaonga siʻi ki ha tangata ke ne fakafiefiaʻi ia ʻi he ʻOtua.’
10 “Ko ia, fanongo mai kiate au, ʻakimoutolu ʻae kau tangata faʻa ʻilo:
ko e kovi, ke mamaʻo ia mei he ʻOtua,
pea mo e angahala mei he Māfimafi.
11 He ko e ngāue ʻae tangata te ne totongi kiate ia,
pea fakaʻilo ki he tangata kotoa pē ʻo fakatatau ki hono ngaahi hala.
12 ‌ʻIo, ko e moʻoni ʻe ʻikai fai kovi ʻae ʻOtua,
pea ʻe ʻikai fakahalaʻi ʻae fakamaau ʻe he Māfimafi.
13 Ko hai naʻa ne fakanofo ia ke pule ki māmani?
Pea ko hai kuo ne ngaohi ʻa māmani kotoa pē?
14 Kapau te ne fakatokangaʻi hono finangalo ki he tangata,
te ne tānaki kiate ia hono laumālie mo ʻene mānava;
15 ‌ʻE mate fakataha ʻae kakano kotoa pē,
pea ʻe toe liliu ʻae tangata ko e efu.
16 “Kapau ʻoku ke maʻu ʻae faʻa ʻilo, fanongo eni:
fakafanongo ki he leʻo ʻo ʻeku ngaahi lea.
17 Te ne faʻa pule ʻaia ʻoku fehiʻa ki he totonu?
Pea te ke faʻa fakahalaiaʻi ʻaia ʻoku mātuʻaki angatonu?
18 He ʻoku ngali ke pehē ki ha tuʻi, ʻOku ke kovi?
Pe ki he houʻeiki, ʻOku mou fai kovi?
19 Ka ʻe fēfē kiate ia ʻaia ʻoku ʻikai te ne filifilimānako ki he kakai houʻeiki,
pea ʻoku ʻikai lahi hake ʻene tokanga ki he koloaʻia ʻi he masiva?
He ko e ngāue ʻa hono nima ʻakinautolu kotoa pē.
20 Te nau mate fakafokifā pe, pea ʻe mamahi ʻae kakai ʻi he tuʻuapō mālie,
pea nau mole atu:
pea ʻe fetuku atu ʻae kau mālohi taʻehanima.
21 “He ʻoku ʻi he ngaahi fale ʻoe tangata ʻa hono fofonga,
pea ʻoku ne ʻafioʻi ʻa hono ʻalunga kotoa pē.
22 ‌ʻOku ʻikai ha poʻuli, pe ha malumalu ʻoe mate,
ʻe faʻa fakafufū ai ʻe he kau fai kovi ʻakinautolu.
23 Koeʻuhi ʻe ʻi he meʻa ʻoku totonu;
koeʻuhi ke ne fie fakamaau ai mo e ʻOtua.
24 Te ne lailaiki ʻae kau tangata mālohi tokolahi taʻefaʻalaua,
pea fokotuʻu ʻae niʻihi moʻono totongi.
25 Ko ia ʻoku ne ʻilo ʻenau ngaahi ngāue,
pea ʻoku ne fulihi ʻakinautolu ʻi he pō, pea ʻoku nau ʻauha ai.
26 ‌ʻOku ne taaʻi ʻakinautolu ʻo hangē ko e kau tangata fai kovi,
ʻi he ʻao ʻoe kakai.
27 Koeʻuhi naʻa nau tafoki kimui meiate ia,
pea ʻikai fie tokanga ki hono ngaahi hala:
28 Ko ia ʻoku nau fakahoko ʻae tangi ʻae masiva ke aʻu atu kiate ia,
pea ʻoku ne ongoʻi ʻae tangi ʻae mahaki.
29 ‌ʻOku foaki ʻe ia ʻae fiemālie, ko hai te ne faʻa fakamamahi?
Pea ka fufū ʻe ia hono fofonga, ko hai ʻe faʻa mamata kiate ia?
ʻO kapau te ne fai ki ha puleʻanga, pe ki ha tangata pe tokotaha:
30 Koeʻuhi ke ʻoua naʻa pule ʻae mālualoi,
telia naʻa fasiaʻi ʻae kakai.
31 “ʻOku taau moʻoni mo e ʻOtua ʻae lea pehē ki ai,
kuo u kātaki, ʻe ʻikai te u fakamamahi.
32 Ko ia ʻoku ʻikai te u ʻilo ke ke ako ia kiate au:
kapau kuo u fai angahala, ʻe ʻikai te u toe fai ia.
33 ‌ʻE fakatatau ia koā mo ho loto? Te ne totongi ia, ʻo kapau te ke ʻoua,
pe te ke loto ki ai; kae ʻikai ko au:
ko ia ke ke tala ʻaia ʻoku ke ʻilo.
34 Ke tala kiate au ʻe he kau tangata faʻa ʻilo,
pea ke fanongo kiate au ʻe ha tangata poto.
35 ‘Kuo lea ʻa Siope ʻi he taʻeʻilo,
pea ʻoku taʻepoto ʻa ʻene ngaahi lea.
36 Ko hoku loto ke fakamaauʻi ʻa Siope ʻo aʻu ki he ngataʻanga,
koeʻuhi ko ʻene ngaahi tali ʻo hangē ko e kau tangata angahala.
37 He ʻoku ne fakahoko ʻae talangataʻa ki he angahala,
ʻoku ne pasipasi hono nima ʻiate kitautolu,
ʻo fakalahi ʻene ngaahi lea ki he ʻOtua.”