33
1 ʻOku fie fetongi ʻae ʻOtua ʻe Elihu ke ne lea kia Siope ʻi he moʻoni mo e angavaivai. 8 ʻOku ne fakahā ʻoku ʻikai fakamatala ʻe he ʻOtua ʻa ʻene ngāue ki he tangata, koeʻuhi ko ʻene lahi. 14 ʻOku ui ʻe he ʻOtua ki he tangata ke fakatomala ʻaki ʻae meʻa ʻoku hā mai, 19 Mo e meʻa mamahi, 23 Pea mo ʻene faifekau, 31 ʻOku ne ueʻi ʻa Siope ke tokanga.
“Ko ia ʻoku ou kole kiate koe ʻe Siope,
fakafanongo ki heʻeku ngaahi fakamatala,
mo ke tokanga ki heʻeku lea kotoa pē.
Vakai, kuo u faʻai eni ʻa hoku ngutu,
kuo lea ʻa hoku ʻelelo ʻi hoku ngutu.
Te u lea au mei he totonu ʻo hoku loto:
pea ʻe mahino ʻae ʻilo ʻe lea ʻaki ʻe hoku loungutu.
Naʻe ngaohi au ʻe he Laumālie ʻoe ʻOtua,
pea ko e mānava ʻoe Māfimafi kuo ne foaki ʻae moʻui kiate au.
Kapau te ke faʻa tali au,
pea fokotuʻu hokohoko pe hoʻo ngaahi lea, tuʻu hake ʻi hoku ʻao.
Vakai, ʻoku ou tatau mo koe ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua:
kuo ngaohi foki au mei he ʻumea.
‌ʻE ʻikai fakamanavahēʻi koe ʻe haʻaku fakailifia,
pea ʻe ʻikai mamafa ʻa hoku nima kiate koe.
 
“Ko e moʻoni kuo ke lea ʻi hoku telinga,
pea kuo u ongoʻi ʻae leʻo ʻo hoʻo ngaahi lea, ʻo pehē,
‘ʻOku ou maʻa taʻehaangahala, ʻoku ou māʻoniʻoni;
pea ʻoku ʻikai ha hia ʻiate au.
10 Vakai,
ʻoku ne kumi ʻae meʻa ke u kovi ai,
ʻoku ne lauʻi au ko hono fili,
11 ‌ʻOku ne ʻai hoku vaʻe ki he meʻa fakamaʻu vaʻe,
ʻoku ne vakaiʻi ʻa hoku ʻalunga kotoa pē.’
 
12 “Vakai eni, ʻoku ʻikai te ke tonuhia: te u talia koe,
he ʻoku lahi ʻae ʻOtua ki he tangata.
13 He ko e hā ʻoku ke fai ai mo ia?
Koeʻuhi ʻoku ʻikai fakahā ʻe ia ʻae ʻuhinga ʻo ʻene ngaahi ngāue.
14 Ka ʻoku lea ʻae ʻOtua ʻo tuʻo taha,
ʻio, ʻo tuʻo ua, ka ʻoku ʻikai tokangaʻi ia ʻe he tangata.
15 ‌ʻI he misi, ʻi he meʻa hā mai ʻoe poʻuli,
ʻi he tō ʻae mohe maʻu ki he kakai,
ʻi he tulemohe ʻi he mohenga;
16 ‌ʻOku ne toki fakaongo ʻae telinga ʻoe kakai,
ʻo ne pulusi ʻa honau akonakiʻi,
17 Koeʻuhi ke ne taʻofi ʻae tangata mei heʻene ngāue ʻaʻana,
pea fufū ʻae fielahi mei he tangata.
18 ‌ʻOku ne taʻofi mai hono laumālie mei he luo,
mo ʻene moʻui ke ʻoua naʻa ʻauha ʻi he heletā.
19 Pea ʻoku ne tautea foki ia ʻaki ʻae mamahi ʻi hono mohenga,
mo hono ngaahi hui ʻaki ʻae mamahi lahi:
20 Ko ia ʻoku fehiʻa ai ʻene moʻui ki he mā,
mo hono laumālie ki he meʻakai ifo lelei.
21 ‌ʻOku fakaʻaʻau ʻo ʻosi ʻa hono kakano, ʻo ʻikai ʻiloa;
pea ʻoku tuʻu mai hono ngaahi hui naʻe ʻikai hā mai.
22 ‌ʻIo, ʻoku ʻunuʻunu atu hono laumālie ki he faʻitoka,
mo ʻene moʻui ki he kau fakaʻauha.
 
23 “Kapau ʻe ʻiate ia ha faifekau,
ko e fakamatala, ko e taha mei he toko taha afe,
ke fakahā ki he tangata ʻene māʻoniʻoni:
24 ‌ʻOku toki ʻaloʻofa ai ia kiate ia, ʻo ne pehē,
“Fakamoʻui ia mei he ʻalu hifo ki he luo:
kuo u ʻiloʻi ʻae huhuʻi.”
25 ‌ʻE moʻui lelei hake hono sino ʻi ha tamasiʻi:
ʻe toe foki ia ki he ngaahi ʻaho ʻo ʻene kei siʻi:
26 ‌ʻE lotu ia ki he ʻOtua, pea ʻe tokanga ia ki ai:
pea ʻe mamata ia ki hono fofonga ʻi he fiefia:
he te ne totongi ki he tangata ʻa ʻene māʻoniʻoni.
27 ‌ʻOku ne vakai ki he kakai, pea ka pehē ʻe ha taha,
‘Kuo u angahala, pea fakakehe ʻaia ʻoku totonu,
pea kuo taʻeʻaonga ia kiate au;
28 ‌ʻE fakahaofi ʻe ia ʻa hono laumālie ke ʻoua naʻa ʻalu hifo ki he luo,
pea ʻe mamata ʻene moʻui ki he maama.
29 “Vakai, ʻoku faʻa fai ʻe he ʻOtua ʻae ngaahi meʻa ni kotoa pē koeʻuhi ko e tangata,
30 Ke ne toe ʻomi ai hono laumālie mei he luo,
pea ne fakamaama ia ʻaki ʻae maama ʻoe moʻui.
31 Tokanga, ʻe Siope, fakafanongo kiate au:
ke ke longo pe, kau lea.
32 Kapau ʻoku ai haʻo lea, tali mai:
lea, he ko hoku loto ke ke tonuhia.
33 Kapau ʻoku ʻikai, fakafanongo kiate au:
ke ke longo pē, kau akonekina koe ke ke poto.