Tongan Bible (Revised West Version) Siope 6
6
1 ʻOku fakahā ʻe Siope ʻoku ai hono ʻuhinga ʻo ʻene mamahi. 8 ʻOku ne holi ki he mate ʻi heʻene ʻilo te ne maʻu ai ʻae fiemālie. 14 ʻOku ne valokiʻi ʻa hono ngaahi kāinga ʻi heʻenau taʻeʻofa.
Ka naʻe leaange ʻa Siope, ʻo ne pehē,
“Taumaiā kuo fakatatau totonu ʻa ʻeku mamahi,
pea ke ʻai kātoa ʻeku mamahi ki he meʻa fakatatau!
He ko eni, ʻe mamafa lahi ia ki he ʻoneʻone ʻoe tahi:
ko ia kuo fōngia hifo ai ʻeku ngaahi lea.
He ʻoku ʻi loto ʻiate au ʻae ngaahi ngahau ʻoe Māfimafi,
ko hono kona ʻo ia ʻoku ne inumia hoku laumālie:
ʻoku tuʻu tali tau pe kiate au ʻae ngaahi fakailifia ʻae ʻOtua.
He ʻoku tangi ʻae ʻasi kai vao ʻoka maʻu ʻe ia ʻae mohuku?
Pe ʻoku tangi ʻae pulu ʻi heʻene kai?
‌ʻE faʻa kai ʻae meʻa ifoifonoa taʻehamāsima?
Pe ʻoku ai ha ifo ʻi he nāunau ʻoe foʻi manu?
Ko e ngaahi meʻa naʻe fehiʻa hoku laumālie ke ala ki ai,
ko ʻeku meʻakai mamahi ia.
 
“Taumaiā ke u lavaʻi ʻeku kole;
pea tuku mai ʻe he ʻOtua ʻae meʻa ʻoku ou holi ki ai! ‌ʻIo, ke lelei ki he ʻOtua ke tāmateʻi au;
ke ne tukuange hono nima, ʻo motuhi au! 10 Pehē te u toki maʻu ai ʻae fiemālie;
ʻio, te u tali mālohi au ki he mamahi ke ʻoua naʻa ne mamae;
he naʻe ʻikai te u fufū ʻae ngaahi folofola ʻae tokotaha māʻoniʻoni.
11 He ko e hā hoku mālohi, koeʻuhi ke u ʻamanaki ʻeau;
pea ko e hā hoku ngataʻanga, koeʻuhi ke u fakatolonga ai pe ʻeku moʻui?
12 He ko e mālohi ʻoe ngaahi maka ʻa hoku mālohi?
Pe ko e palasa ʻa hoku kakano?
13 ‌ʻIkai ʻoku ʻiate au haku tokoni?
Pea kuo kapusi ʻaupito ʻae poto ʻiate au?
 
14 “ʻOka mamahi ha taha ʻoku ngali ke ʻofa kiate ia ʻa hono kāinga;
ka ʻoku ne liʻaki ʻe ia ʻae manavahē ki he Māfimafi.
15 Kuo fai kākā ʻa hoku kāinga ʻo hangē ko ha vaitafe,
pea hangē ko e ʻoho ʻoe vai ʻoku nau mole atu;
16 He ʻoku ʻuliʻuli ia koeʻuhi ko e ʻaisi,
ʻaia ʻoku lilo ʻi ai ʻae ʻuha hinehina:
17 ‌ʻOka māmāfana ia, ʻoku nau mole:
pea ʻoka ʻaʻafu, ʻoku ʻauha leva ia mei hono potu.
18 Ko e ngaahi hala ʻo honau tafeʻanga kuo fakakehe;
ʻoku fakaʻaʻau ʻo ʻikai, pea mole.
19 Naʻe kumi lahi ʻe he kakai ʻo Tima,
ko e kau fononga ʻo Sipa naʻa nau tatali ki ai.
20 Naʻa nau puputuʻu koeʻuhi naʻa nau ʻamanaki;
naʻa nau haʻu ki ai, pea mā.
21 He ko e meʻa noa pe foki ʻakimoutolu;
ʻoku mou mamata ki hoku lī ki lalo, pea ʻoku mou ilifia.
22 He ne u pehē, ‘Tokoni mai?’
Pe, ‘Foaki mai ha meʻa mei hoʻomou koloa?’
23 Pe, ‘Fakamoʻui au mei he nima ʻoe fili? Pe, ‘Huhuʻi au mei he nima ʻoe mālohi?’
 
24 “Akonakiʻi au, pea teu longo pe:
pea mou fai ke u ʻilo pe kuo u hē ʻi he hā.
 
25 Hono ʻikai mālohi ʻae ngaahi lea totonu! Ka ʻoku valokiʻi ʻae hā ʻe hoʻomou valoki?
26 He ʻoku mou pehē ke valokiʻi ʻae ngaahi lea,
mo e ngaahi tala ʻo ha taha kuo tuʻutāmaki, ʻoku hangē ha matangi?
27 ‌ʻIo, ʻoku mou lemohekina ʻae tamai mate,
pea mou keli ha luo ki homou kāinga.
28 Ko ia, mou fiemālie, ʻo vakai kiate au;
he ʻoku ʻilongofua kiate kimoutolu ʻo kapau ʻoku ou kākā.
29 ‌ʻOku ou kole,
mou toe fakakaukau he ʻoku ʻi ai ʻeku māʻoniʻoni.
30 He ʻoku ai ha angahala ʻi hoku ʻelelo?
ʻIkai ʻe faʻa ʻilo ʻe hoku ngutu ʻae ngaahi meʻa kovi?