Tongan Bible (Revised West Version) Siope 5
5
1 Ko hono kovi ʻae taʻefakakaukau. 3 Ko e ikuʻanga ʻoe angahala ko e mamahi. 6 ʻOku lelei ʻae tokanga ki he ʻOtua ʻi he mamahi. 17 Ko e monūʻia ʻoku tupu ʻi he tautea mei he ʻOtua.
“Ui eni, ka ʻoku ai ha taha te ne talia koe;
pea ko hai ʻi he kau māʻoniʻoni te ke hanga ki ai?
He ʻoku tāmateʻi ʻe he houhau ʻae tangata vale,
pea fakaʻauha ʻe he tuputāmaki ʻae fakavalevale.
Kuo u mamata ki he vale kuo aka,
kae fakafokifā ne u tuku hono ʻapi ki he malaʻia.
‌ʻOku mamaʻo ʻene fānau mo e hūfanga,
ʻoku taʻomia ʻakinautolu ʻi he matapā,
pea ʻoku ʻikai ha fakahaofia.
‌ʻOku kai honau taʻu ʻe he fiekaia, ʻo ne faʻao ia,
ʻio, mei he loto ʻakau talatala,
pea ʻoku folo hifo ʻe he kaihaʻa ʻenau koloa.
Neongo ʻoku ʻikai ʻalu hake mei he efu ʻae angahala,
pea ʻoku ʻikai tupu mei he kelekele ʻae mamahi;
Ka kuo fanauʻi ʻae tangata ki he mamahi,
ʻo hangē ko e puna hake ʻae kalofiama.
 
“Ko ia teu kumi ki he ʻOtua,
pea te u tuku ʻeku ngāue ki he ʻOtua:
He ko ia ia ʻoku ne faʻa fai ʻae ngaahi meʻa lahi mo taʻefaʻaʻilo;
ko e ngaahi meʻa fakaofo mo taʻefaʻalaua:
10 Ko ia ia ʻoku ne foaki ʻae ʻuha ki he kelekele,
pea ne fekau hifo ʻae ngaahi vai ki he tokaʻanga ngoue:
11 Koeʻuhi ke hiki ki ʻolunga ʻakinautolu ʻoku māʻulalo;
kae hakeakiʻi ke moʻui ʻakinautolu ʻoku tangi.
12 ‌ʻOku ne motuhi ʻae fakakaukau ʻoe fie poto,
pea ʻoku ʻikai faʻa fai ai ʻe honau nima ha momoʻi meʻa.
13 ‌ʻOku ne tauheleʻi ʻae poto ʻi heʻenau fiepoto:
pea ko e fakakaukau ʻoe anga pikopiko ʻoku fakataʻeaongaʻi,
14 ‌ʻOku nau fekitaki mo e poʻuli ʻi he kei ʻaho,
pea tautaufā ʻi he hoʻatāmālie ʻo hangē ko e pō.
15 Ka ʻoku ne fakahaofia ʻae masiva mei he heletā ʻo honau ngutu,
pea mei he nima ʻoe mālohi.
16 ‌ʻOku tupu ai ʻi he masiva ʻae ʻamanaki lelei,
pea ko e angahala ʻe tāpuni hono ngutu ʻoʻona.
 
17 “Vakai, ʻoku monūʻia ʻae tangata ʻoku tautea ʻe he ʻOtua:
ko ia, ʻoua naʻa ke taʻetokangaʻi ʻae tautea mei he Māfimafi:
18 He ʻoku ne fakamamahi, pea ʻoku ne nonoʻo:
ʻoku ne hokaʻi, kae fakamoʻui ʻe hono nima ʻoʻona.
19 ‌ʻE fakahaofi ʻe ia ʻa koe ʻi he mamahi ʻe ono:
ʻio, ʻi he meʻa ʻe fitu ʻe ʻikai ha kovi te ne lavaʻi koe.
20 Te ne huhuʻi koe mei he mate ʻi he honge:
pea mei he mālohi ʻoe heletā ʻi he tau.
21 ‌ʻE fufū koe mei he tautea ʻoe ʻelelo:
pea ka haʻu ʻae fakaʻauha ʻe ʻikai te ke manavahē ai.
22 Te ke kata koe ʻi he fakaʻauha mo e honge:
pea ʻe ʻikai te ke manavahē ki he fanga manu fekai ʻoe fonua.
23 He te mou kaumeʻa mo e ngaahi maka ʻoe fonua:
pea ʻe fiemālie mo koe ʻae fanga manu ʻoe fonua.
24 Pea te ke ʻilo ʻe melino pe ho nofoʻanga;
te ke ʻaʻahi ki ho ʻapi, pea ʻe ʻikai te ke angahala.
25 Pea te ke ʻilo foki ʻe tokolahi ho hako,
pea ʻe tatau hoʻo fānau mo e mohuku ʻoe fonua.
26 Te ke hoko ki ho tanuʻanga ʻi he motuʻa lelei,
ʻo hangē ko e ʻū koane ʻi hono faʻahitaʻu.
27 Vakai ko e meʻa ni, kuo mau ʻekea, pea ʻoku pehē pe ia;
fanongo ki ai, pea ke ʻilo ia maʻau.