Tongan Bible (Revised West Version) Siope 4
4
1 ʻOku valokiʻi ʻa Siope ʻe Elifasi ko e meʻa ʻi heʻene taʻemāʻoniʻoni. 7 ʻOku ne fakahā ʻoku ʻikai ki he māʻoniʻoni ʻae ngaahi tautea ʻae ʻOtua, ka ki he angahala. 12 Ko e meʻa fakamanavahē naʻe hā mai kiate ia, ke fakavaivaiʻi ai ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua ʻae meʻa ʻoku ongoongolelei ai ʻae kakai.
Pea toki leaange ai ʻa Elifasi mei Timani, ʻo ne pehē,
“Kapau te mau ʻahiʻahi ke lea kiate koe, te ke ʻita ai?
Ka ko hai te ne faʻa taʻofi ia ʻe ia mei he lea?
Vakai, kuo ke akonekina ʻae tokolahi,
pea kuo ke fakamālohiʻi ʻae nima vaivai.
Naʻe poupou hake ʻe hoʻo ngaahi lea ʻaia naʻe meimei hinga,
pea kuo ke fakamālohiʻi ʻae foʻi tui vaivai.
Ka ko eni kuo hoko ia kiate koe, pea ke vaivai;
ʻoku ala ia kiate koe, pea ʻoku ke puputuʻu.
He kofaʻā eni hoʻo manavahē, hoʻo falala,
hoʻo ʻamanaki lelei, mo e angatonu ʻa ho ngaahi hala?
 
“ʻOku ou kole kiate koe, ke ke fakamanatu, ko hai ha taʻeangahala naʻe ʻauha?
Pea ko e potu fē naʻe motuhi ai ʻae māʻoniʻoni?
‌ʻIo, ʻo hangē pe ko ia kuo u mamata ki ai, ko kinautolu ʻoku keli ʻae angahala,
mo tūtuuʻi ʻae fai kovi,
ʻoku nau utu pe ia.
‌ʻI he ifi ʻae ʻOtua ʻoku nau ʻauha, pea ko e mānava ʻo hono fofonga ʻoku nau ʻosiʻosingamālie ai.
10 ‌ʻOku fakangata ʻae ngungulu ʻoe laione,
mo e leʻo ʻoe laione fekai,
pea ʻoku mafesifesi ʻae kau nifo ʻoe fanga laione mui.
11 ‌ʻOku ʻauha ʻae motuʻa laione ko e masiva meʻa kai,
pea ko e fānganga ʻoe laione mālohi kuo fakahēʻi mamaʻo.
 
12 “Ko eni, naʻe ai ha meʻa naʻe ʻomi fufū kiate au,
pea naʻe ongoʻi ʻe hoku telinga ʻae fafana ʻo ia.
13 ‌ʻI he ngaahi mahalo mei he ngaahi meʻa hā mai ʻoe pō,
ʻoka tō ʻae mohe maʻu ki he kakai,
14 Naʻe hoko mai kiate au ʻae manavahē, mo e tetetete,
ʻaia naʻe fakangalulu ai hoku ngaahi hui kotoa pē.
15 Pea naʻe toki māʻali ai ʻae laumālie ʻi hoku ʻao;
pea naʻe vavana hake ʻae fulufulu ʻo hoku sino:
16 Naʻe tuʻu mai ia, ka naʻe ʻikai te u ʻilo hono anga:
naʻe ʻi hoku ʻao ʻae fakatātā,
naʻe longo pe, pea ne u ongoʻi ʻae leʻo, naʻe pehē,
17 “ʻE faʻa angatonu lahi hake ʻae tangata ki hono ʻOtua?
ʻE māʻoniʻoni lahi hake ʻae tangata ki hono Tupuʻanga?
18 Vakai, ʻoku ʻikai te ne falala ki heʻene kau tamaioʻeiki,
pea ko ʻene kau ʻāngelo ʻoku ʻikai ke ne fakamālō ki ai.
19 Kae huanoa ʻakinautolu ʻoku nofo ʻi he ngaahi fale ʻumea,
ko honau tuʻunga ʻoku ʻi he efu,
pea ʻoku taʻomia ʻakinautolu ʻo hangē pe ko e ane?
20 ‌ʻOku tā hifo ʻakinautolu mei he pongipongi ʻo aʻu ki he efiafi: ʻoku nau ʻauha ʻo taʻetuku,
ka ʻoku ʻikai tokanga ki ai ha taha.
21 Pea ʻikai ʻoku mole atu ʻae lelei kotoa pē ʻoku ʻiate kinautolu?
ʻOku nau mate, ʻio, ʻi he taʻehapoto.’