Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 60
60
1 Ko e lelei ʻoe siasi ʻi hono fakatokolahi ʻaupito mei he kakai Senitaile, 15 Pea mo e ngaahi tāpuaki lahi hili ʻae mamahi fuonounou.
“Tuʻu hake, pea ulo; he kuo hoko mai hoʻo maama,
pea kuo hā hake ʻiate koe ʻae nāunau ʻo Sihova,
He vakai, ʻe ʻufiʻufi ʻe he poʻuli ʻa māmani,
mo e poʻuli matolu ʻae kakai:
ka e hopo hake ʻa Sihova kiate koe,
pea ʻe hā hono nāunau ʻiate koe.
Pea ʻe haʻu ʻae kakai Senitaile ki hoʻo maama,
mo e ngaahi tuʻi ki he maama lahi ʻo hoʻo ʻalu hake.
 
“Hiki hake ho mata ʻo sio takatakai, pea mamata:
ʻoku nau tānaki fakataha ʻakinautolu kotoa pē,
ʻoku nau haʻu kiate koe:
ʻe haʻu ho ngaahi foha mei he mamaʻo,
pea ʻe faʻaki ki ho vakavaka ho ngaahi ʻofefine.
Pea te ke toki mamata, pea tānaki fakataha,
pea ʻe manavahē ho loto, pea ʻe fakalahi ia;
koeʻuhi ʻe fakatafoki kiate koe ʻae koloa ʻoe tahi,
ʻe haʻu kiate koe ʻae koloa ʻoe ngaahi Senitaile.
‌ʻE ʻufiʻufi ʻaki koe ʻae fanga kāmeli lahi,
ko e fanga kāmeli ʻo Mitiani mo ʻEfaa;
ʻakinautolu kotoa pē mei Sipa te nau haʻu:
te nau ʻomi ʻae koula mo e meʻa namu kakala;
pea te nau fakahā ʻae ongoongolelei ʻo Sihova.
‌ʻE tānaki kiate koe ʻae fanga manu kotoa pē ʻo Keta,
ʻae fanga sipitangata ʻo Nepeoti te nau tokoni kiate koe:
te u fiemālie ʻi he ʻohake ia ki hoku feilaulauʻanga,
pea te u fakaongoongolelei ʻae fale ʻo hoku nāunau.
 
“Ko hai ʻakinautolu na ʻoku puna ʻo hangē ha ʻao,
pea hangē ko e fanga kulukulu ki honau ngaahi matapā?
Ko e moʻoni ʻe tatali kiate koe ʻae ʻotu motu,
pea ʻe muʻomuʻa ʻae ngaahi vaka ʻo Tasisi,
ke ʻomi ho ngaahi foha mei he mamaʻo,
ʻa ʻenau siliva mo ʻenau koula fakataha mo kinautolu,
ki he huafa ʻo Sihova ko ho ʻOtua,
pea ki he tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli,
koeʻuhi kuo ne fakaongoongoleleiʻi koe.
 
10 “Pea ʻe toe langa ho ʻa ʻe he ngaahi foha ʻoe muli,
pea ʻe tauhi kiate koe honau ngaahi tuʻi:
he naʻaku taaʻi koe ʻi hoku houhau,
ka ʻi heʻeku ʻofa kuo u ʻaloʻofa kiate koe.
11 Ko ia ʻe ava maʻuaipē ho ngaahi matapā; ʻe ʻikai tāpuni ia ʻi he ʻaho pe ʻi he pō; koeʻuhi ke ʻomi kiate koe ʻae koloa ʻoe ngaahi puleʻanga, pea ke ʻomi mo honau ngaahi tuʻi.
12 He ko e kakai mo e puleʻanga ʻe ʻikai tauhi kiate koe ʻe ʻauha ia; ʻio, ʻe lala ʻaupito ʻae ngaahi puleʻanga ko ia.
 
13 “ʻE ʻomi kiate koe ʻae nāunau ʻo Lepanoni, ʻae ʻakau ko e fea, mo e ʻakau ko e paini, fakataha mo e pokesi, ke teuteu ʻaki ʻae potu ʻo hoku fale tapu; pea te u ngaohi ʻae potu ʻo hoku tuʻunga vaʻe ke nāunauʻia.
14 Pea ko e ngaahi foha ʻokinautolu naʻe fakamamahiʻi koe, te nau haʻu ʻo hū kiate koe;
pea ko kinautolu naʻe fehiʻa kiate koe te nau punou ʻakinautolu ki ho ʻaofivaʻe;
pea te nau ui koe, Ko e kolo ʻa Sihova,
Ko e Saione ʻoe tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli.
 
15 “Ko e meʻa ʻi he liʻaki koe mo e fehiʻa kiate koe,
koeʻuhi ʻikai fou ha tangata ʻiate koe,
te u ngaohi koe ko e lelei taʻengata,
ko e fiefiaʻanga ʻoe toʻutangata toko lahi.
16 Pea te ke huhu ʻi he huʻahuhu ʻoe ngaahi Senitaile,
pea mimisi ʻi he huhu ʻoe ngaahi tuʻi:
pea te ke ʻilo ko au ko Sihova ko ho Fakamoʻui,
mo ho Huhuʻi,
ko e Toko Taha Māfimafi ʻo Sēkope.
17 Te u ʻomi ʻae koula ko e fetongi ʻoe palasa,
pea te u ʻomi ʻae siliva ko e fetongi ʻoe ukamea,
pea ko e palasa ko e fetongi ʻoe ʻakau,
pea ko e ukamea ko e fetongi ʻoe maka:
pea te u ngaohi ho kau fakamaau ko e melino,
pea mo ho kau pule ko e māʻoniʻoni.
18 ‌ʻE ʻikai toe fanongo ki ha fakamālohi ʻi ho fonua,
ʻae maumau pe ʻae fakaʻauha ʻi ho ngataʻanga;
he te ke ui ho ngaahi ʻā koe Fakamoʻui,
mo ho ngaahi matapā ko e Fakamālō.
19 ‌ʻE ʻikai toe hoko ʻae laʻā ko hoʻo maama ʻi he ʻaho;
pe ko e ulo ʻoe māhina ko e maama kiate koe:
ka e hoko ʻa Sihova ko e maama taʻengata kiate koe,
pea ko ho nāunau ʻa ho ʻOtua.
20 ‌ʻE ʻikai toe tō hifo hoʻo laʻā,
pea ʻe ʻikai toe fufū ʻe ia hoʻo māhina:
koeʻuhi ʻe hoko ʻa Sihova ko hoʻo maama taʻengata,
pea ʻe ngata ʻae ngaahi ʻaho ʻo hoʻo mamahi.
21 Pea ʻe māʻoniʻoni foki ʻa hoʻo kakai kotoa pē;
te nau maʻu ʻae fonua ʻa taʻengata,
ko e vaʻa naʻaku tō,
ko e ngāue ʻa hoku nima,
koeʻuhi ke u ongoongolelei ai.
22 ‌ʻE hoko ʻae tokotaha ʻoku siʻi ko e toko afe,
mo e tokotaha ʻoku iiki ko e puleʻanga mālohi:
ko au ko Sihova te u fakavave ia ʻi hono kuonga.”