Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 61
61
1 Ko e ngāue ʻa Kalaisi. 4 ʻAe tuʻu ki muʻa, 7 Mo e ngaahi tāpuaki ʻoe kakai tui.
‌ʻOku ʻiate au ʻae Laumālie ʻoe ʻEiki ko Sihova;
koeʻuhi kuo fakanofo au ʻe Sihova ke u malangaʻaki ʻae ongoongolelei ki he angamalū;
kuo ne fekau au ke nonoʻo ʻae loto mafesi,
ke fakahā ʻae tauʻatāina ki he kau pōpula,
pea ke fakaava ʻae fale fakapōpula kiate kinautolu kuo haʻisia;
Ke fakahā ʻae taʻu lelei ʻo Sihova,
pea ko e ʻaho ʻoe houhau ʻo hotau ʻOtua;
ke fakafiemālieʻi ʻakinautolu kotoa pē ʻoku mamahi;
Ke ʻatu ʻae fiefia kiate kinautolu ʻoku mamahi ʻi Saione,
ke ʻatu kiate kinautolu ʻae hoihoifua ko e fetongi ʻoe efuefu,
ʻae lolo ʻoe fiefia ko e fetongi ʻoe mamahi,
ʻae kofu ʻoe fakamālō ko e fetongi ʻoe laumālie kuo mafesi;
ke ui ʻakinautolu ko e ngaahi ʻakau ʻoe māʻoniʻoni,
naʻe tō ʻe Sihova,
koeʻuhi ke ongoongolelei ai ia.
Pea te nau langa ʻaia naʻe muʻaki maumau,
te nau toe fokotuʻu ʻaia naʻe fakaʻauha fuoloa,
pea te nau fakafoʻou ʻae ngaahi kolo kuo liʻaki,
ko e maumau ʻoe toʻutangata toko lahi.
Pea ʻe tuʻu ʻae kau muli ʻo fafanga hoʻomou fanga manu,
pea ʻe hoko ʻae fānau ʻae muli ko hoʻomou kau tangata ngoue mo hoʻomou kau tauhi vaine.
Ka e fakahingoa ʻakimoutolu ko e ngaahi Taulaʻeiki ʻa Sihova:
ʻe ui ʻakimoutolu ʻe he kakai ko e kau Faifekau ʻa hotau ʻOtua:
te mou kai ʻae koloa ʻae kakai Senitaile,
pea ʻi heʻenau ongoongolelei ʻe polepole ai ʻakimoutolu.
Koeʻuhi ko hoʻomou mā te mou maʻu ʻae totongi ke liunga ua,
pea ʻe fetongi ʻaki hoʻomou fakamaaʻi ʻae fiefia ʻi honau tofiʻa;
he te mou maʻu ke liunga ua hake ʻae tofiʻa ʻi honau fonua
pea temou fiefia ai ʻo taʻengata.
“He ko au ko Sihova ʻoku ou ʻofa ki he fakamaau,
ʻoku ou fehiʻa ki he kaihaʻa ke feilaulau tutu ʻaki;
pea te u fakahinohino ʻenau ngāue ʻi he moʻoni,
pea te u fai ʻae fuakava taʻengata mo kinautolu.
Pea ʻe ʻilo honau hako ʻe he kakai Senitaile,
pea mo ʻenau fānau ʻi he kakai:
ko kinautolu kotoa pē ʻoku mamata kiate kinautolu,
te nau fakahā ʻakinautolu ko e hako kuo tāpuakiʻi ʻe Sihova.”
10 Te u fiefia lahi ʻia Sihova, ʻe nekeneka hoku laumālie ʻi hoku ʻOtua:
he kuo ne fakakofuʻaki au ʻae kofu ʻoe fakamoʻui,
kuo ne ʻufiʻufi ʻaki au ʻae kofu tōtōlofa ʻoe māʻoniʻoni,
ʻo hangē ko e tangata taʻane ʻoku teuʻi ʻaki ia ʻae ngaahi meʻa teunga,
pea hangē ʻoku teuʻi ʻaki ʻe he taʻahine fakamaʻu hono ngaahi maka koloa.
11 ‌ʻO hangē ʻoku tupu mei he kelekele hono moto,
pea mo e ngoue ʻoku ne fakatupu hake ʻae ngaahi meʻa ʻoku tūtuuʻi ki ai;
ʻe pehē, ʻe pule ʻe he ʻEiki ko Sihova ke tupu hake ʻae māʻoniʻoni mo e fakamālō ʻi he ʻao ʻoe ngaahi puleʻanga kotoa pē.