Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 59
59
1 Ko e anga fakamalaʻia ʻoe angahala. 3 Ko e ngaahi angahala ʻae kakai Siu. 9 Ko e tuʻutāmaki ʻoku tupu mei he angahala. 16 ʻOku ʻi he ʻOtua pe ʻae fakamoʻui. 20 ʻAe fuakava ʻoe Huhuʻi.
Vakai, ʻoku ʻikai fakanounou ʻae nima ʻo Sihova, ke ne taʻefaʻafakamoʻui;
pea ʻoku ʻikai mamafa hono fofonga, ke ne taʻefaʻaongoʻi.
Ka ko hoʻomou ngaahi hia kuo fakamavae ʻakimoutolu mo homou ʻOtua,
pea ʻi hoʻomou angahala kuo ne fakafufū hono fofonga meiate kimoutolu,
koeʻuhi ʻe ʻikai te ne fanongo,
He kuo fakaʻuli homou nima ʻaki ʻae toto,
mo homou louhiʻi nima ʻaki ʻae fai kovi;
kuo lea loi homou loungutu,
kuo puʻaki ʻe homou ʻelelo ʻae kovi.
‌ʻOku ʻikai ui ha taha ki he angatonu,
pe lea ha niʻihi ki he moʻoni,
ʻoku nau faʻaki ki he vaʻinga,
pea lea loi;
ʻoku nau tuituʻia ʻi he fai kovi,
pea nau fanauʻi ʻae angahala.
‌ʻOku nau fōfoaʻi ʻae fua ʻoe ngata fekai,
pea fi ʻae matamata kupenga ʻoe hina:
ko ia ʻoku ne kai honau fua ʻe mate,
pea ko ia kuo laiki ʻoku haʻu mei ai ʻae ngata fekai.
‌ʻE ʻikai hoko ko e ngaahi kofu ʻenau matamata kupenga,
pea ʻe ʻikai te nau ʻufiʻufi ʻakinautolu ʻaki ʻenau ngaahi ngāue:
he ko ʻenau ngaahi ngāue ko e ngāue ʻae angahala,
pea ʻoku ʻi honau nima ʻae ngāue fakamālohi.
‌ʻOku lele honau vaʻe ki he kovi,
pea ʻoku nau fai toʻotoʻo ke lilingi ʻae toto ʻoe taʻehalaia:
ko ʻenau ngaahi mahalo ko e ngaahi mahalo ʻoe angahala;
ʻoku ʻi honau ngaahi hala ʻae maumau mo e fakaʻauha.
Ko e hala ʻoe melino ʻoku ʻikai te nau ʻiloʻi;
pea ʻoku ʻikai ha angatonu ʻi honau ngaahi ʻaluʻanga:
kuo nau ngaohi kiate kinautolu ʻae ngaahi hala pikopiko:
ko ia ʻe ʻalu ai ʻe ʻikai te ne ʻilo ha fiemālie.
“Ko ia ʻoku mamaʻo ai meiate kitautolu ʻae fakamaau,
pea ʻoku ʻikai hoko mai ʻae angatonu:
ʻoku tau tatali ki he maama, kae vakai ko e fakapoʻuli;
ki he maama lahi, ka ʻoku tau ʻeveʻeva ʻi he poʻuli.
10 ‌ʻOku tau tautaufā ki he ʻā ʻo hangē ko e kui,
pea ʻoku tau tautaufā ʻo hangē ʻoku ʻikai hatau mata:
ʻoku tau humu ʻi he hoʻatāmālie ʻo hangē ha poʻuli;
ʻoku tau ʻi he ngaahi potu lala ʻo hangē ko e kakai mate.
 
11 ‌ʻOku tau tangi kotoa pē ʻo tatau mo e fanga pea,
pea ʻoku tangi mamahi ʻo hangē ko e kulukulu,
ʻoku tau kumi ki he fakamaau, ka ʻoku ʻikai;
ki he fakamoʻui, ka ʻoku mamaʻo ia ʻiate kitautolu.
 
12 He kuo fakalahi ʻemau ngaahi talangataʻa ʻi ho ʻao,
pea ʻoku talatalaakiʻi ʻakitautolu ʻe heʻetau ngaahi angahala:
he ʻoku ʻiate kitautolu ʻetau ngaahi talangataʻa;
pea ko ʻetau ngaahi angahala,
ʻoku tau ʻilo ia;
13 Ko e meʻa ʻi he angatuʻu mo e lohiakiʻi kia Sihova,
mo e ʻalu mei hotau ʻOtua,
ʻo lea ki he fakamālohi mo e fakaaoao,
ʻi he mahalo ʻaki mo e fakahā mei he loto ʻae ngaahi lea loi.
14 Pea kuo foki ki mui ʻae fakamaau,
pea ʻoku ʻi he mamaʻo ʻae angatonu:
he kuo hinga ʻae moʻoni ʻi he hala,
pea ʻoku ʻikai faʻa hū ki ai ʻae faitotonu.
15 ‌ʻIo, kuo mole ʻae moʻoni;
pea ʻoku lau ko e faha ʻaia kuo afe mei he kovi:
pea naʻe ʻafio ki ai ʻa Sihova,
pea naʻe kovi ia ki hono fofonga ʻi he ʻikai ai ha fakamaau.”
16 “Pea naʻa ne ʻafioʻi ʻoku ʻikai ai ha tangata,
pea ofo ia ʻi he ʻikai ha fakalaloa:
ko ia naʻe ʻomi ʻe hono nima ʻae fakamoʻui kiate ia;
pea ko ʻene māʻoniʻoni, naʻe tokoni ia kiate ia.
17 He naʻa ne ʻai ʻae māʻoniʻoni ʻo hangē ko e kofu fatafata,
pea mo e tatā ʻoe fakamoʻui ki hono fofonga;
pea ne ai ʻae teunga ʻoe houhau ko e kofu,
pea naʻa ne kofuʻaki ʻae loto faivelenga ʻo hangē ko e kofutuʻa.”
18 ‌ʻO fakatatau ki heʻenau ngaahi faianga,
ʻe pehē ʻene totongi,
ʻaki ʻae houhau ki he kau angatuʻu,
ʻae totongi ki hono ngaahi fili;
ki he ngaahi motu te ne fakatatau ʻae totongi.
19 Ko ia te nau manavahē ai ki he huafa ʻo Sihova mei he lulunga,
pea mo hono nāunau mei he hopoʻangalaʻā.
ʻOka ʻoho mai ʻae fili ʻo hangē ko e vaitafe lahi,
ʻe hiki hake ʻe he Laumālie ʻo Sihova ha fuka kiate ia.
 
20 Pea ʻoku pehē ʻe Sihova, ʻE haʻu ʻae Huhuʻi ki Saione,
pea kiate kinautolu ʻoku tafoki mei he talangataʻa ʻia Sēkope.
21 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “Ka ko au, ko ʻeku fuakava eni mo kinautolu; Ko hoku laumālie ʻaia ʻoku ʻiate koe, pea mo ʻeku ngaahi lea kuo u ʻai ki ho ngutu, ʻe ʻikai ʻalu ʻi ho ngutu, pe mei he ngutu ʻo ho hako, pe mei he ngutu ʻoe hako ʻo ho hako, ʻoku pehē ʻe Sihova, ngata mei heni ʻo aʻu ʻo taʻengata.”