56
1 ʻOku enginaki ʻae palōfita ki he māʻoniʻoni. 3 ʻOku fakaʻilo ʻe mafola ia ʻi he taʻefilifilimānako ki he tangata. 9 ʻOku ne valoki ʻae kau leʻo ʻoku kui.
‌ʻOku pehē ʻe Sihova,
“Tauhi ʻae fakamaau,
pea fai māʻoniʻoni:
he ʻoku ofi ʻae haʻu ʻa ʻeku fakamoʻui,
pea mo e fakahā ʻo ʻeku māʻoniʻoni.
‌ʻOku monūʻia ʻae tangata ʻoku fai ʻae meʻa ni,
pea mo e foha ʻoe tangata ʻoku puke ki ai;
ʻaia ʻoku tauhi ʻae ʻaho tapu taʻefakaʻuli ia,
pea ʻoku taʻofi hono nima mei he fai kovi kotoa pē.”
Ke ʻoua foki naʻa lea ʻae foha ʻoe muli, ʻaia kuo ne fakahoko ia kia Sihova, ʻo pehē,
“Kuo vaheʻi ʻaupito au ʻe Sihova mei hono kakai:”
pea ʻoua naʻa pehē ʻe he ʻiunoke, “Vakai, ko e ʻakau mōmoa au.”
 
He ʻoku pehē ʻe Sihova, “Ki ho ngaahi ʻiunoke ʻoku tauhi ʻeku ngaahi Sāpate,
pea ʻoku fili ʻae ngaahi meʻa ʻoku ou fiemālie ai,
pea puke ki heʻeku fuakava.
‌ʻIo, te u foaki kiate kinautolu ʻi hoku fale pea ʻi hoku lotoʻā ha potu, pea mo ha hingoa lelei lahi ʻi he ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine:
te u foaki kiate kinautolu ha hingoa taʻengata, ʻaia ʻe ʻikai ʻauha.
Pea mo e ngaahi foha ʻoe muli, ʻoku fakahoko ʻakinautolu kia Sihova, ke tauhi ia,
pea ke ʻofa ki he huafa ʻo Sihova, ke hoko ko ʻeku kau tamaioʻeiki,
ko kinautolu kotoa pē ʻoku tauhi ʻae ʻaho tapu kae ʻikai fakaʻuli ia,
pea ʻoku puke maʻu ki heʻeku fuakava;
‌ʻIo, ko kinautolu te u ʻomi ki hoku moʻunga tapu,
pea te u fakafiefiaʻi ʻakinautolu ʻi hoku falelotu:
ʻe maʻu ʻi hoku feilaulauʻanga ʻa ʻenau ngaahi feilaulau tutu mo ʻenau ngaahi feilaulau;
koeʻuhi ʻe ui hoku fale ko e falelotu ki he kakai fulipē.”
‌ʻOku pehē ʻe he ʻEiki ko Sihova, ʻaia ʻoku tānaki ʻae kau liʻaki ʻo ʻIsileli,
“Ka te u toe tānaki mo ha niʻihi kiate ia fakataha mo kinautolu kuo u tānaki kiate ia.”
 
Mou haʻu ke keina,
ʻakimoutolu kotoa pē ʻae fanga manu ʻoe ngoue,
ʻio, ʻakimoutolu ʻae fanga manu kotoa pē ʻoe vao.
10 ‌ʻOku kui hono kau tangata leʻo:
ʻoku vale kotoa pē,
ko e fanga kulī noa ʻakinautolu kotoa pē,
ʻoku ʻikai te nau faʻa kalou;
ʻoku mohe, pea tokoto hifo, ʻo manako ki he mohe.
11 ‌ʻIo, ko e fanga kulī ʻuakai,
ʻoku ʻikai ʻaupito mākona,
pea ko e kau tauhi taʻeʻilo ʻakinautolu:
ʻoku nau vakai kotoa pē ki honau hala taki taha,
ke maʻu meʻa mei hono potu.
12 ‌ʻOku nau pehē, “Haʻu ʻakimoutolu te u ʻomi ʻae uaine,
pea te tau inu ke tau fonu ʻi he inu mālohi;
pea ʻe tatau ʻae ʻapongipongi mo e ʻaho ni,
pea ʻe lahi hake ia.”