55
1 ʻOku ako ʻe he palōfita ʻaki ʻae ngaahi talaʻofa ʻa Kalaisi, ki he tui, 6 Pea ki he fakatomala. 8 Ko e monūʻia ʻakinautolu ʻoku tui.
“Vakai mai, ʻakimoutolu kotoa pē ʻoku fieinu, haʻu ki he ngaahi vai,
pea mo ia ʻoku ʻikai haʻane paʻanga; mou haʻu, ʻo fakatau, pea kai;
ʻio, haʻu ʻo fakatau uaine mo e huʻahuhu taʻehapaʻanga pea taʻehatotongi.
Ko e hā ʻoku mou ʻatu ai ʻae paʻanga ki he meʻa ʻoku ʻikai ko e mā?
Mo hoʻomou ngāue ki he meʻa ʻoku ʻikai fakamākona?
Mou fanongo ʻo tokanga kiate au, pea mou kai ʻaia ʻoku lelei,
pea tuku ke fiefia homou laumālie ʻi he meʻakai lelei lahi.
Fakatokangaʻi homou telinga, pea haʻu kiate au fanongo,
pea ʻe moʻui homou laumālie,
pea te u fai ʻae fuakava taʻengata mo kimoutolu, ʻio, ʻae ngaahi ʻaloʻofa tuʻumaʻu kia Tevita.
Vakai, kuo u foaki ia ko e fakamoʻoni ki he kakai,
ko e takimuʻa mo e pule ki he kakai.
Vakai, te ke ui ʻae puleʻanga ʻoku ʻikai te ke ʻilo ni,
pea ko e ngaahi puleʻanga ʻoku ʻikai te nau ʻilo koe te nau lele kiate koe
koeʻuhi ko Sihova ko ho ʻOtua,
pea koeʻuhi ko e tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli;
he kuo ne fakaongoongoleleiʻi koe.”
 
Mou kumi kia Sihova ʻi he lolotonga ʻoku faʻa ʻilo ia,
ui kiate ia ʻi heʻene kei ofi:
Tuku ke liʻaki ʻe he angahala hono hala,
mo e tangata taʻemāʻoniʻoni ʻene ngaahi mahalo:
pea tuku ke ne foki kia Sihova, pea te ne ʻaloʻofa kiate ia;
pea ki hotau ʻOtua, he te ne fakamolemole ʻo lahi ʻaupito.
He ʻoku pehē ʻe Sihova, “ʻOku ʻikai ko hoʻomou ngaahi mahalo ʻa ʻeku mahalo,
pea ʻoku ʻikai ko homou ngaahi hala ʻa hoku ngaahi hala.
He ʻoku hangē ʻoku māʻolunga hake ʻae ngaahi langi mei he māmani,
ʻoku pehē hono māʻolunga ʻo hoku ngaahi hala,
pea mo ʻeku mahalo ʻi hoʻomou ngaahi mahalo.
10 Pea hangē ʻoku ʻalu hifo ʻae ʻuha, mo e ʻuha hinehina mei he langi,
pea ʻikai toe foki ki ai, ka ʻoku fakaviviku ʻae kelekele,
pea ngaohi ia ke tupu mo fua,
koeʻuhi ke ʻomi mei ai ʻae tenga ki he tangata tūtuuʻi, pea mo e mā kiate ia ʻoku kai.
11 ‌ʻE pehē ʻeku folofola ʻaia ʻoku ʻalu atu ʻi hoku fofonga:
ʻe ʻikai foki taʻefua kiate au,
ka e lavaʻi ia ʻaia ʻoku ou faʻiteliha ki ai,
pea ʻe monūʻia ia ʻi he meʻa ʻoku ou fekau ia ki ai.
12 He te mou ʻalu atu ʻi he fiefia,
pea ʻe taki atu ʻakimoutolu ʻi he fiemālie:
ʻe pā ʻae hiva ʻi homou ʻao mei he ngaahi moʻunga mo e potu tafungofunga,
pea ʻe pasipasi nima ʻe he ngaahi ʻakau kotoa pē ʻoe vao.
13 ‌ʻE tupu hake ʻae ʻakau ko e fea ko e fetongi ʻoe ʻakau talatala,
pea ʻe tupu ʻae maile ko e fetongi ʻoe talatalaʻāmoa:
pea ʻe hoko ia ko e meʻa fakamanatu kia Sihova,
ko e fakaʻilonga taʻengata ʻaia ʻe ʻikai ʻauha.”