Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 57
57
1 ʻOku monūʻia ʻae pekia ʻoe māʻoniʻoni. 3 ʻOku valoki ʻe he ʻOtua ʻae kakai Siu ʻi heʻenau fai hala ʻi he tauhi tamapua. 13 ʻOku ne fakaʻilo ʻae ʻaloʻofa ki he kakai ʻoku fakatomala.
‌ʻOku pekia ʻae kakai māʻoniʻoni,
ka ʻoku ʻikai tokanga ki ai ʻe ha tangata:
pea ʻoku ʻave ʻae kakai lotu moʻoni,
ka ʻe ʻikai ʻilo ʻe ha taha ʻoku ʻave ʻae kakai māʻoniʻoni mei he kovi.
Te ne hū ʻi he fiemālie:
te nau mālōlō ʻi honau ngaahi mohenga,
ʻakinautolu ʻoku ʻeveʻeva ʻi he angatonu.
 
“Kae ʻunuʻunu mai ki heni, ʻakimoutolu ʻae ngaahi tama ʻae fefine fiemana,
ko e hako ʻoe tonofefine mo e feʻauaki.
‌ʻOku mou manuki kia hai?
ʻOku fakamanga homou ngutu kia hai,
pea fakateteʻe ʻae ʻelelo?
ʻIkai ko e fānau ʻakimoutolu ʻoe angatuʻu,
ko e hako ʻoe loi,
‌ʻOku fakavela ʻaki ʻakimoutolu ʻae ngaahi tamapua
ʻi he lolo ʻakau moʻui kotoa pē,
ʻo tāmateʻi ʻae fānau tupu ʻi he ngaahi teleʻa,
ʻi he lalo lilifa?
‌ʻOku ʻi he ngaahi maka molemole ʻoe vaitafe ʻa ho ʻinasi;
ko ia, ʻio, ko ia foki ko ho ʻinasi:
ʻio, kuo ke lilingi ki ai ʻae feilaulau inu,
kuo ke ʻatu ki ai ʻae feilaulau kai.
Pea te u maʻu koā ʻae fiemālie ʻi he ngaahi meʻa ni?
Kuo ke ʻai ho mohenga ʻi he moʻunga māʻolunga:
ʻio, naʻa ke ʻalu hake ki ai ke fai hoʻo feilaulau.
Pea ʻi he tuʻa matapā mo e tuʻa pou kuo ke fokotuʻu hoʻo fakamanatu:
he kuo ke liʻaki au mā ha taha kehe,
pea kuo ke ʻalu hake,
kuo ke fakalahi ho mohenga,
pea fai ʻae fuakava mo kinautolu;
naʻa ke manako ki honau mohenga ʻi he potu naʻa ke mamata ki ai.
Pea ne ke ʻalu ki he tuʻi mo e meʻa tākai,
pea naʻe fakalahi hoʻo ngaahi meʻa namu kakala,
pea fekau ki he mamaʻo hoʻo kau talafekau,
pea ne ke fakalieliaʻi koe ʻo aʻu ki heli.
10 Kuo ke ongosia ʻi hono lahi ʻo ho hala;
ka naʻe ʻikai te ke pehē, ‘ʻOku ʻikai ha ʻamanaki:’
kuo ke ʻilo ʻae moʻui ʻa ho nima;
ko ia naʻe ʻikai te ke mamahi ai.
11 “Pea ko hai kuo ke ilifia mo manavahē ki ai
koeʻuhi ke ke loi,
kae ʻikai te ke manatu kiate au, pe tokanga loto ki ai?
ʻIkai kuo u fakalongo pē ʻo fuoloa,
pea naʻe ʻikai te ke manavahē kiate au?
12 Te u fakahā hoʻo māʻoniʻoni, pea mo hoʻo ngāue;
koeʻuhi ʻe ʻikai te nau ʻaonga kiate koe.
13 ‌ʻOka ke ka tangi,
tuku ke fakamoʻui koe ʻe hoʻo kakai tokolahi:
ka e ʻāvea ʻakinautolu kotoa pē ʻe he matangi;
ʻe ʻave ʻakinautolu ʻe he vaʻinga:
ka ko ia ʻoku falala kiate au te ne maʻu ʻae fonua,
pea nofo ʻi hoku moʻunga tapu;”
 
14 Pea ʻe pehē ʻe ia, “Mou laku hake, mou laku hake, teuteu ʻae hala,
toʻo ʻae tūkiaʻanga mei he hala ʻo hoku kakai.
15 He ʻoku pehē ʻe he tokotaha lahi mo māʻolunga ʻaia ʻoku ʻafio ʻi he taʻengata,
ko hono huafa ko e Māʻoniʻoni;
ʻOku ou nofo ʻi he potu māʻolunga mo māʻoniʻoni,
pea ʻiate ia foki ʻoku loto fakatomala mo angavaivai,
ke fakamoʻui ʻae loto ʻokinautolu ʻoku fakatomala.
16 Koeʻuhi ʻe ʻikai te u fai maʻuaipē, pea ʻe ʻikai te u houhau maʻuaipē:
koeʻuhi ʻe vaivai ʻae laumālie ʻi hoku ʻao,
pea mo e ngaahi laumālie kuo u ngaohi.
17 He naʻaku houhau koeʻuhi ko e hia ʻo ʻene manumanu, pea teʻia ia:
naʻaku fufū au, pea ne u houhau,
pea naʻe ʻalu talangataʻa ia ʻi he hala ʻo hono loto.
18 Kuo u vakai ki hono ngaahi hala, pea te u fakamoʻui ia:
te u tataki foki ia,
pea toe ʻatu ʻae ngaahi fakafiemālie kiate ia mo ʻene kau mamahi.
19 ‌ʻOku ou fakatupu ʻae fua ʻoe loungutu;
Fiemālie, fiemālie kiate ia ʻoku kei mamaʻo, pea kiate ia ʻoku ofi,”
ʻoku pehē ʻe Sihova; “pea te u fakamoʻui ia.”
20 Ka ʻoku tatau ʻae angakovi mo e tahi hou, ʻoku ʻikai faʻa tokalelei ia,
ʻoku laku hake ʻe hono ngaahi peau ʻae pelepela mo e ʻuli.
21 ‌ʻOku pehē ʻe hoku ʻOtua, “ʻOku ʻikai ha fiemālie ki he angahala.”