Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 50
50
1 ʻOku fakahā ʻe Kalaisi ko e liʻaki ʻoe kakai Siu ʻoku ʻikai totonu ke tuku kiate ia. 2 Ko ʻene faʻa fakamoʻui. 5 Ko ʻene talangofua ʻi he ngāue ko ia, 7 Pea ʻi heʻene foaki ki he tokoni ko ia. 10 Ko e enginaki ke falala ki he ʻOtua, kae ʻikai kiate kitautolu.
‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “Kofaʻā ia ʻae tohi ʻoe fakamavae ʻo hoʻo faʻē, ʻaia kuo u tukuange?
Pea ko hai ʻiate kimoutolu naʻe totonu ke u totongi ki ai kuo u fakatau ʻakimoutolu ki ai?
Vakai, ko e meʻa ʻi hoʻomou ngaahi hia kuo mou fakatau ʻakimoutolu,
pea ko e meʻa ʻi hoʻomou ngaahi angahala ko ia kuo tukuange ai hoʻomou faʻē.
Ko e hā, ʻi heʻeku haʻu, naʻe ʻikai ai ha tangata?
ʻI heʻeku ui, naʻe ʻikai ha taha ke lea mai?
He kuo fakanounou hoku nima, koeʻuhi ke ʻoua naʻa faʻa huhuʻi ia?
Pe ʻoku ʻikai haku mālohi ke fakamoʻui?
Vakai, ʻi heʻeku valoki ʻoku ou fakamōmoa ʻae tahi,
ʻoku ou liliu ʻae ngaahi vaitafe ko e toafa:
kuo namuaʻa ʻenau ngaahi ika, pea mate ʻi he fieinu koeʻuhi ʻoku ʻikai ha vai.
‌ʻOku ou fakakofuʻaki ʻae langi ʻae fakapoʻuli,
pea ʻoku ou ngaohi ʻae tauangaʻa ko honau kofu.”
Kuo foaki kiate au ʻe he ʻEiki ko Sihova ʻae ʻelelo ʻoe poto,
koeʻuhi ke u ʻilo ke lea ʻaki ha lea ʻi he kuonga totonu kiate ia ʻoku vaivai:
ʻoku ne ʻa ʻi he pongipongi kotoa pē,
ke ne fafangu hoku telinga ke ongoʻi ʻo hangē ko e poto.
Kuo fakaava ʻe he ʻEiki ko Sihova ʻa hoku telinga,
pea naʻe ʻikai te u angatuʻu,
pe foki kimui.
Ne u ʻatu hoku tuʻa ki he kau taaʻi,
pea mo hoku kouʻahe kiate kinautolu naʻe fusi ʻae kava:
naʻe ʻikai te u fufū hoku mata mei he mā mo e ʻaʻanu.
He ko e ʻEiki ko Sihova ko hoku tokoni;
ko ia ʻe ʻikai ai teu puputuʻu:
ko ia kuo u ngaohi hoku mata ke hangē ko e maka afi,
pea ʻoku ou ʻilo ʻe ʻikai te u mā.
‌ʻOku ofi mai ʻaia ʻoku ne fakatonuhiaʻi au;
ko hai te ne fai mo au?
Ke ma tutuʻu fakataha:
ko hai ʻoku fakafili kiate au?
Tuku ke ne ʻunuʻunu mai.
Vakai, ʻe tokoniʻi au ʻe he ʻEiki ko Sihova;
ko hai ia te ne fakahalaia au?
Vakai, te nau hoko ʻo motuʻa ʻo hangē ko e kofu;
ʻe kai ʻo ʻosi ʻakinautolu ʻe he ane.
10 Ko hai ʻiate kimoutolu ʻoku manavahē kia Sihova,
pea talangofua ki he leʻo ʻo ʻene tamaioʻeiki,
ʻoku ʻeveʻeva ʻi he poʻuli,
pea ʻoku ʻikai maʻu ha maama?
Tuku ke ne falala ki he huafa ʻo Sihova,
pea faʻaki ki hono ʻOtua.
11 Vakai, ʻakimoutolu kotoa pē ʻoku tutu ʻae afi,
pea kāpui ʻakimoutolu ʻaki ʻae ngaahi kalofiama:
mou ʻeveʻeva ʻi he maama ʻo hoʻomou afi,
pea ʻi he ngaahi kalofiama kuo mou tutu,
ka te mou maʻu eni ʻi hoku nima;
te mou tokoto hifo ʻi he mamahi.