Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 49
49
1 ʻI he fekau ʻa Kalaisi ki he kakai Siu, ʻoku ne lāunga kiate kinautolu. 5 ʻOku fekau ia mo e ngaahi talaʻofa lelei ki he kakai Senitaile. 13 ʻOku taʻengata ʻae ʻofa ʻae ʻOtua ki hono siasi. 18 Ko e toe langa ʻoe siasi ki hono muʻaki lelei. 24 Ko e fakamoʻui lahi mei he nofo fakapōpula.
Fanongo, ʻE ngaahi motu, kiate au;
pea fakafanongo, ʻakimoutolu ʻae kakai mei he mamaʻo;
Kuo ui ʻe Sihova kiate au mei he manāva;
mei he fatu ʻo ʻeku faʻē kuo ne lea ʻaki hoku hingoa.
Pea kuo ne ngaohi hoku ngutu ʻo hangē ko e heletā māsila;
ʻi he malumalu ʻo hono nima kuo ne fufū au,
pea ngaohi au ko e ngahau ngingila;
kuo ne fakafufū au ʻi hono ʻaiʻanga ngahau;
Pea ne pehē kiate au, “Ko koe,
ʻE ʻIsileli, ko ʻeku tamaioʻeiki te u ongoongolelei ʻiate koe.”
Pea ne u pehē, “Kuo u ngāue taʻeʻaonga:
kuo u fakaʻosi noa pe ʻeku mālohi, pea taʻeʻaonga:
ka ʻoku moʻoni ʻoku ʻia Sihova ʻeku fakamaau,
pea ʻi hoku ʻOtua ʻa ʻeku ngāue.”
Pea ko eni, ʻoku pehē ʻe Sihova ʻaia naʻa ne fakafuofua au mei he manāva ke hoko ko ʻene tamaioʻeiki,
ke toe ʻomi ʻa Sēkope kiate ia,
Kapau ʻe ʻikai tānaki ʻa ʻIsileli,
ka te u ongoongolelei ʻi he ʻao ʻo Sihova,
pea ʻe hoko ʻa hoku ʻOtua ko hoku mālohi.
Pea naʻa ne pehē, “Ko e meʻa siʻi ke ke hoko ko ʻeku tamaioʻeiki ke toe fokotuʻu ʻae ngaahi faʻahinga ʻo Sēkope,
pea ke fakailiili ʻae kakai ʻo ʻIsileli kuo fakahaofi:
pea te u foaki foki koe ko e maama ki he kakai Senitaile,
koeʻuhi ke ke hoko ko hoku fakamoʻui ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo māmani.”
‌ʻOku pehē ʻe Sihova, ko e Huhuʻi ʻo ʻIsileli, pea mo hono tokotaha māʻoniʻoni,
kiate ia ʻoku fehiʻa ki ai ʻae tangata, kiate ia ʻoku fakaliliʻa ki ai ʻae puleʻanga, ki he tamaioʻeiki ʻae kau pule,
“ʻE mamata pea tuʻu hake ʻae ngaahi tuʻi,
ʻe lotu ʻae ngaahi houʻeiki,
koeʻuhi ko Sihova ʻaia ʻoku angatonu, pea mo e tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli, ʻaia kuo ne fili koe.”
‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “ʻI he kuonga tuʻutuʻumālie kuo u fanongo kiate koe,
pea ʻi he ʻaho fakamoʻui kuo u tokoni kiate koe:
pea te u maluʻi koe, pea foaki koe ko e fuakava ʻoe kakai,
ke fokotuʻumaʻu ʻa māmani, ke ngaohi ke toe kakai ʻae ngaahi ʻapi liʻaki;
Koeʻuhi ke ke pehē ki he kau pōpula, ‘ʻAlu atu;’
kiate kinautolu ʻoku ʻi he poʻuli, ‘Fakahā ʻakimoutolu.’
Te nau kai ʻi he ngaahi hala,
pea ʻe ʻi he ngaahi potu māʻolunga kotoa pē ʻa ʻenau meʻakai.
10 ‌ʻE ʻikai te nau fiekaia pe fieinu;
pea ʻe ʻikai teʻia ʻakinautolu ʻe he pupuha pe ʻe he laʻā:
he ko ia ʻoku ʻaloʻofa kiate kinautolu te ne tataki ʻakinautolu,
ʻio, te ne fakahinohino ʻakinautolu ki he ngaahi matavai.
11 Pea te u ngaohi hoku ngaahi moʻunga kotoa pē ko e hala,
pea ʻe hakeakiʻi ʻa hoku ngaahi hala motuʻa.
12 Vakai, ʻe haʻu ʻakinautolu mei he tokelau pea mei he lulunga;
pea mo kinautolu ni mei he fonua ko Sinimi.
13 Hiva, ʻae ngaahi langi; pea ke fiefia, ʻE māmani;
pea ke pā mai ʻi he hiva, ʻae ngaahi moʻunga:
he kuo fakafiemālieʻi ʻe Sihova ʻa hono kakai,
pea te ne ʻaloʻofa ki hono kakai mamahi.
14 Ka naʻe pehē ʻe Saione, “Kuo liʻaki au ʻe Sihova,
pea kuo fakangalongaloʻi au ʻe hoku ʻEiki.”
15 “ʻE faʻa fakangalongaloʻi ʻe ha fefine ʻene tama ʻoku huhu,
ke ne taʻeʻofa ai ki he tama ʻa hono manāva?
ʻIo, te nau faʻa fakangalo nai,
ka e ʻikai te u fakangalongaloʻi koe.
16 Vakai, kuo u tohi tongi koe ʻi hoku ʻaofi nima;
ʻoku ʻi hoku ʻao maʻuaipē ʻa hoʻo ngaahi ʻā.
17 ‌ʻE fai vave hoʻo fānau;
ko ho ngaahi fili pea mo kinautolu naʻe fakamasivaʻi koe te nau ʻalu ʻiate koe.
18 Hiki hake ho mata ʻo sio takatakai, pea vakai:
ko kinautolu kotoa pē ʻoku tānaki fakataha ʻakinautolu, ke haʻu kiate koe.
ʻOku pehē ʻe Sihova, “ʻOku ou moʻui, pea te ke fakakofuʻi koe ʻaki ʻakinautolu kotoa pē, ʻo hangē ko e meʻa teunga,
pea nonoʻo ia kiate koe, ʻo hangē ko ia ʻoku fai ʻe he taʻahine taʻane.
19 “He ko ho ngaahi potu maumau mo taʻekakai,
pea mo e fonua ʻo hoʻo fakaʻauha,
ʻe hoko ni ʻo lausiʻi koeʻuhi ko e kakai,
pea ko kinautolu naʻe folo hifo koe te nau mamaʻo atu.
20 Ko e fānau te ke maʻu, hili ʻae mole ʻiate koe ʻae taha, te nau pehē ʻi ho telinga,
‘ʻOku siʻi ʻae potu ni kiate au:
fakaʻataʻatā ʻae potu ke u nofo ai.’
21 Pea te ke toki pehē ʻi ho loto, “Ko hai kuo ne fakatupu kiate au ʻakinautolu ni, kae vakai kuo mole ʻiate au ʻeku fānau,
pea ʻoku ou masiva, ko e pōpula, mo e liʻaki?
Pea ko hai kuo ne tauhi ʻakinautolu ni?
Vakai, naʻe liʻaki au tokotaha pe; ko kinautolu ni, naʻa nau ʻi fē?”
22 ‌ʻOku pehē ʻe he ʻEiki ko Sihova, “Vakai, te u hiki hake hoku nima ki he kakai Senitaile,
pea fokotuʻu ʻeku fuka ki he kakai:
pea te nau ʻomi ho ngaahi foha ʻi honau nima,
mo ho ngaahi ʻofefine ʻe fua ʻi honau uma.
23 Pea ʻe hoko ʻae ngaahi tuʻi ko hoʻo ngaahi tamai ke tauhi fānau,
pea ko e ngaahi tuʻi fefine ko hoʻo ngaahi fale ke tauhi hoʻo fānau:
te nau punou hifo kiate koe ʻaki honau mata ki he kelekele,
pea ʻemo ʻae efu ʻo ho vaʻe;
pea te ke ʻilo ko au ko Sihova:
pea ʻe ʻikai mā ʻakinautolu ʻoku tatali ʻiate au.”
24 ‌ʻE toʻo ʻae koloa kuo vetea mei he mālohi,
pe tukuange ʻae pōpula totonu?
25 Ka ʻoku pehē ʻe Sihova, “ʻIo ko e ngaahi pōpula ʻoe kakai mālohi ʻe faʻao,
pea ʻe tuku atu ʻae koloa kuo vete ʻe he kakai fakamanavahē:
koeʻuhi te u fai mo ia ʻoku fai mo koe,
pea te u fakamoʻui hoʻo fānau.
26 Pea te u fafanga ʻakinautolu ʻoku fakamālohiʻi koe ʻaki honau sino ʻonautolu;
pea te nau konā ʻi honau toto, ʻo hangē ha uaine foʻou:
pea ʻe ʻilo ʻe he kakai kotoa pē, Ko au ko Sihova ko ho Fakamoʻui,
mo ho Huhuʻi, ko e Toko Taha Māfimafi ʻo Sēkope.”