Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 51
51
1 Ko e enginaki, ke falala kia Sisu ʻo hangē ko ʻEpalahame, 3 Koeʻuhi ko ʻene ngaahi talaʻofa lelei, 4 Mo ʻene fakamoʻui māʻoniʻoni, 7 Mo e matengofua ʻae tangata. 9 ʻOku fakahaofi ʻe Kalaisi ʻaki hono nima māʻoniʻoni ʻa hono kakai mei he manavahē ki he tangata. 17 ʻOku ne mamahi ʻi he ngaahi mamahi ʻa Selūsalema, 21 Pea ʻoku ne fakaʻilo ʻae fakamoʻui.
“Fanongo kiate au, ʻakimoutolu ʻoku muimui ki he māʻoniʻoni,
ʻakimoutolu ʻoku kumi kia Sihova:
vakai ki he maka naʻe tā mei ai ʻakimoutolu,
pea ki he ava ʻoe luo naʻe keli ʻakimoutolu mei ai.
Vakai kia ʻEpalahame ko hoʻomou tamai,
pea kia Sela naʻa ne fua ʻakimoutolu:
he naʻaku ui ia tokotaha pe,
pea tāpuaki ia,
pea u fakatokolahi ia.
Koeʻuhi ʻe fakafiemālieʻi ʻe Sihova ʻi Saione:
te ne fakafiemālieʻi hono ngaahi potu lala kotoa pē;
pea te ne ngaohi hono toafa ke hangē ko Iteni,
pea ko hono potu liʻaki ʻo hangē ko e ngoue ʻa Sihova;
ʻe ʻilo ʻi ai ʻae fiefia mo e nekeneka,
ko e fakafetaʻi, pea mo e leʻo ʻoe Saame.
 
“Fanongo kiate au, ʻa hoku kakai,
pea tokanga kiate au, ʻa hoku puleʻanga:
koeʻuhi ʻe ʻalu atu ʻiate au ha fono,
pea te u ngaohi ʻeku fakamaau ke nofo ko e maama ʻoe kakai.
‌ʻOku ofi ʻeku māʻoniʻoni;
kuo ʻalu atu ʻeku fakamoʻui,
pea ʻe fakamaau ʻe hoku nima ʻae kakai;
ʻe tatali kiate au ʻae ngaahi motu,
pea te nau falala ki hoku nima.
Hiki hake homou mata ki he ngaahi langi,
pea sio ki he māmani ʻi lalo:
koeʻuhi ʻe mole fakafokifā ʻae ngaahi langi ʻo hangē ko e ʻohuafi,
pea ʻe fakaʻau ʻo motuʻa ʻa māmani ʻo hangē ko e kofu,
pea ʻe mate foki mo kinautolu ʻoku nofo ai:
ka ʻoku tolonga taʻengata ʻa ʻeku fakamoʻui,
pea ʻe ʻikai ngata ʻeku māʻoniʻoni.
 
“Fanongo kiate au, ʻakimoutolu ʻoku ʻilo ʻae māʻoniʻoni,
ʻae kakai ʻoku ʻi honau loto ʻa ʻeku fono;
ʻoua te mou manavahē ki he valoki ʻae kakai,
pea ʻoua te mou ilifia ʻi heʻenau lauʻikovi.
Koeʻuhi ʻe kai ʻo ʻosi ʻakinautolu ʻe he ane ʻo hangē ko e kofu,
pea ʻe kai ʻakinautolu ʻe he ʻuanga ʻo hangē ko e fulufuluʻi sipi:
ka ʻoku tolonga taʻengata ʻa ʻeku māʻoniʻoni,
pea ko ʻeku fakamoʻui mei he toʻutangata ki he toʻutangata.”
 
Ke ke ʻā, ke ke ʻā, ʻai ʻae mālohi, ʻE nima ʻo Sihova;
ke ke ʻā, ʻo hangē ko e ngaahi ʻaho ʻi muʻa,
ʻi he ngaahi toʻutangata ʻi muʻa.
ʻIkai ko koe ia naʻe tuʻusi ʻa Lehapi,
pea naʻe taaʻi ʻae talākoni?
10 ‌ʻIkai ko koe ia kuo ke fakamōmoa ʻae tahi,
ʻae ngaahi vai ʻoe fuʻu moana;
ʻa koe kuo ngaohi ʻae ngaahi loloto ʻoe tahi koe hala ke ʻalu ai ʻae kakai kuo huhuʻi?
11 Ko ia, ʻe toe foki mai ʻae kakai kuo huhuʻi ʻe Sihova,
pea haʻu mo e hiva ki Saione;
pea ʻe ʻi honau ʻulu ʻae fiefia ʻo taʻengata:
te nau maʻu ʻae fiefia mo e nekeneka;
pea ʻe puna atu ʻae mamahi mo e tangi.
 
12 “Ko au, ʻio, ko au ia, ʻoku fakafiemālieʻi koe:
ko hai koe, ke ke manavahē ki ha tangata ʻaia ʻe mate,
pea ki he foha ʻoe tangata ʻaia ʻe ngaohi ʻo hangē ko e mohuku;
13 Pea ʻoku ke fakangalongaloʻi ʻa Sihova ko ho tupuʻanga,
ʻaia kuo ne fofola ʻae ngaahi langi,
pea ai mo e ngaahi tuʻunga ʻo māmani;
pea kuo ke manavahē maʻuaipē ʻi he ʻaho kotoa pē koeʻuhi ko e ʻita ʻo ia ʻoku fakamālohi,
ʻo hangē ʻoku ne te u ke fakaʻauha?
Pea kofaʻā ia ʻae lili ʻoe fakamālohi?
14 ‌ʻOku lele toʻotoʻo ʻae pōpula ke vete ia,
pea ke ʻoua naʻa mate ia ʻi he luo,
pea ke ʻoua naʻa ʻosi ʻene mā.
15 Ka ko au ko Sihova ko ho ʻOtua, naʻaku vaeua ʻae tahi,
ʻaia naʻe ʻuʻulu hono peau:
ko hono huafa ko Sihova ʻoe ngaahi kautau.
16 Pea kuo u ʻai ʻeku ngaahi lea ki ho ngutu,
pea kuo u fufū koe ʻaki ʻae malumalu ʻo hoku nima,
koeʻuhi ke u tō ʻae ngaahi langi,
pea ʻai mo e ngaahi tuʻunga ʻo māmani,
pea pehē ki Saione, Ko koe ko hoku kakai.’ ”
 
17 Ke ke ʻā, ke ke ʻā,
Tuʻu hake, ʻE Selūsalema,
ʻa koe kuo inu ʻi he nima ʻo Sihova ʻae ipu ʻo hono houhau;
kuo ke inu ʻae efe ʻoe ipu ʻoe tetetete,
pea tatau ia.
18 ‌ʻOku ʻikai ha taha ke fakahinohino ia ʻi he ngaahi foha kotoa pē kuo ne fanauʻi;
pea ʻoku ʻikai ha niʻihi ʻoku puke ki hono nima ʻi he ngaahi foha kotoa pē kuo ne tauhi.
19 Kuo hoko ʻae meʻa ni ʻe ua kiate koe;
ko hai ʻe mamahi koeʻuhi ko koe?
Ko e maumau,
mo fakaʻauha,
mo e honge, mo e heletā:
te u fakafiemālieʻi koe ia hai?
20 Kuo pongia hoʻo ngaahi foha,
ʻoku nau tokoto ʻi he ʻulu ʻoe ngaahi hala kotoa pē,
ʻo hangē ko e pulu tangata ʻoku hehengi ʻi he kupenga:
ʻoku nau fonu ʻi he houhau ʻo Sihova,
mo e valoki mei ho ʻOtua.
21 Ko ia fanongo ki he meʻa ni, ʻa koe ko e mahaki,
mo e konā, kae ʻikai ʻi he uaine:
22 ‌ʻOku pehē ho ʻEiki ko Sihova,
pea ko ho ʻOtua ʻoku langomakiʻi ʻa hono kakai,
“Vakai, kuo u toʻo mei ho nima ʻae ipu ʻoe tetetete,
ʻio, ʻae efe ʻoe ipu ʻo hoku houhau;
ʻe ʻikai te ke toe inu ia;
23 Ka te u ʻai ia ki he nima ʻonautolu ʻoku fakamamahiʻi koe;
ʻakinautolu kuo pehē ki ho laumālie, ‘Punou hifo, ka mau laka atu:’
pea kuo ke fakatokoto ho sino ʻo hangē ko e kelekele,
pea hangē ko e hala, kiate kinautolu naʻe ʻalu ai.”