48
1 Naʻe fakahā ʻe he ʻOtua ʻene ngaahi kikite ke fakaʻilo ki he kakai ʻa ʻenau angatuʻu, naʻa ne muʻaki ʻafioʻi. 9 ʻOku ne fakamoʻui ʻakinautolu koeʻuhi ko ʻene ʻafio. 12 ʻOku ne enginaki ke nau talangofua koeʻuhi ko hono mālohi mo ʻene puleʻi. 16 ʻOka ne mamahi ʻi heʻenau fakatoupīkoi. 20 ʻOku ne fakamoʻui hono kakai mei Papilone ʻi heʻene māfimafi.
“Fanongo ki he meʻa ni, ʻE fale ʻo Sēkope,
ʻa koe ʻoku ui ʻaki ʻae hingoa ʻo ʻIsileli,
pea kuo haʻu mei he ngaahi matavai ʻo Siuta,
ʻakimoutolu ʻoku fuakava ʻi he huafa ʻo Sihova,
pea lea ki he ʻOtua ʻo ʻIsileli,
ka ʻoku ʻikai ʻi he moʻoni, pe ʻi he māʻoniʻoni.
He ʻoku nau lau ʻoku nau ʻoe kolo māʻoniʻoni,
pea faʻaki ʻakinautolu ki he ʻOtua ʻo ʻIsileli;
ko hono huafa ko Sihova ʻoe ngaahi kautau.
Kuo u fakahā ʻae ngaahi meʻa muʻa mei he kamataʻanga;
pea naʻa nau ʻalu atu mei hoku fofonga, pea ne u fakahā ia;
naʻaku fai fakafokifā ia, pea hoko ia.
Koeʻuhi naʻaku ʻilo ʻoku ke paongataʻa,
pea ko e uoua ukamea ho kia,
pea palasa ho foʻi laʻē;
Kuo u fakahā ia kiate koe mei he kamataʻanga;
ʻi he teʻeki ai hoko ia naʻaku fakahā ia kiate koe:
telia naʻa ke pehē, ‘Kuo fai ʻe heʻeku tamapua, ʻae ngaahi meʻa ko ia, mo ʻeku tamapua kuo tongi, mo ʻeku tamapua kuo haka kuo fekau ki ai.’
Kuo ke tomuʻa fanongo,
pea vakai kuo hoko ʻae meʻa ni kotoa pē;
pea ʻe ʻikai te ke fakahā ia?
 
“Kuo u fakahā atu mei he kuonga ni, ʻae ngaahi meʻa foʻou,
ʻio, ʻae ngaahi meʻa lilo, pea naʻe ʻikai te ke ʻilo ki ai.
‌ʻOku fakatupu ni ia, kae ʻikai mei he kamataʻanga;
ʻio, ʻi muʻaange ʻi he ʻaho ʻaia naʻe ʻikai te ke fanongo ki ai,
telia naʻa ke pehē, “Vakai, naʻaku ʻilo ia.”
Ko e moʻoni naʻe ʻikai te ke fanongo,
ʻio, naʻe ʻikai te ke ʻilo;
ʻio, mei he kuonga ko ia naʻe ʻikai ke fakaava ho telinga:
he naʻaku ʻilo te ke fai kākā lahi,
pea naʻe ui koe ko e maumau fono mei he manāva.
Koeʻuhi ko hoku huafa te u taʻofi hoku houhau,
pea koeʻuhi ko ʻeku ongoongolelei te u taʻofi au meiate koe,
ke ʻoua naʻaku tuʻusi ʻaupito koe.
10 Vakai; kuo u fakamaʻa koe,
kae ʻikai ʻaki ʻae siliva;
kuo u fili koe mei he afi ʻoe mamahi.
11 Koeʻuhi ko au,
ʻio, koeʻuhi ko au, te u fai ia:
he ko e hā ʻe fakalielia ai ʻa hoku huafa?
Pea ʻe ʻikai te u foaki hoku nāunau ki ha tokotaha kehe.
12 “Fanongo kiate au, ʻe Sēkope pea mo ʻIsileli,
ʻa koe kuo u ui;
ko au ia;
ko au ko e ʻuluaki,
pea ko au foki ko e kimui.
13 Kuo ʻai ʻe hoku nima ʻae tuʻunga ʻo māmani,
pea kuo u hanga ʻae ngaahi langi ʻaki hoku nima toʻomataʻu:
ʻo kau ka ui ki ai, ʻoku nau tuʻu hake fakataha.
14 “Mou fakataha, ʻakimoutolu kotoa pē, pea fanongo;
ko hai ʻiate kinautolu kuo ne fakahā ʻae ngaahi meʻa ui?
Kuo ʻofa ʻa Sihova kiate ia: te ne fai ʻene faʻiteliha ki Papilone,
pea ʻe ʻi he kakai Kalitia ʻa hono nima.
15 Ko au, ʻio, ko au, kuo u folofola;
kuo u ui kiate ia:
kuo u ʻomi ia,
pea te ne ngaohi ke lelei hono hala.
16 “Mou haʻu ke ofi kiate au, fanongo ki he meʻa ni;
 
“talu ʻae kamataʻanga naʻe ʻikai te u lea ʻi he lilo;
talu ʻae kuonga naʻe ʻi ai ia, ʻoku ʻi ai au.”
 
Pea ko e ʻEiki ko Sihova,
mo hono Laumālie, kuo na fekau au.
 
17 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova,
ko ho Huhuʻi,
ko e tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli;
“Ko au ko Sihova ko ho ʻOtua,
ʻaia ʻoku akonakiʻi koe ke ʻaonga,
pea ko ia ʻoku tataki koe ʻi he hala ʻoku totonu ke ke ʻalu ai.
18 ‌ʻAmusiaange ʻe au kuo ke tokanga ki heʻeku ngaahi fekau!
Ka ne pehē kuo hangē ko e vaitafe hoʻo fiemālie,
pea tatau hoʻo māʻoniʻoni mo e ngaahi peau ʻoe tahi:
19 Pea ko ho hako foki kuo hangē ko e ʻoneʻone,
pea ko e fua ʻo ho manāva ʻo hangē ko e kilikili ʻoe matātahi;
pea ʻe ʻikai tuʻusi pe fakaʻauha hono hingoa mei hoku ʻao.
20 ‌ʻAlu atu ʻakimoutolu mei Papilone,
mou hola mei he kakai Kalitia,
mou fakahā ʻaki ʻae lea ʻoe hiva,
tala ʻae meʻa ni, lea ʻaki ia ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo māmani;
mou pehē, “Kuo huhuʻi ʻe Sihova ʻa ʻene tamaioʻeiki ko Sēkope.”
 
21 Pea naʻe ʻikai te nau masiva inu ʻi heʻene tataki ʻakinautolu ʻi he ngaahi toafa:
naʻa ne pule ke tafe atu ʻae vai mei he maka maʻanautolu:
naʻa ne foaʻi ʻae maka, pea naʻe mapuna mei ai ʻae vai.
 
22 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “ʻoku ʻikai ha fiemālie ki he kakai angahala.”