Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 47
47
1 Ko e fakamaau ʻae ʻOtua ki Papilone mo Kalitia, 6 Koeʻuhi ko ʻenau taʻeʻofa, 7 Mo e laukau, 10 Mo ʻenau fakafeʻiloaki, 11 Pea ʻe ʻikai faʻa taʻofi ia.
“ʻAlu hifo, pea nofo ʻi he efuefu, ʻE ʻofefine tāupoʻou ʻo Papilone,
nofo ʻi he kelekele: ʻE ʻofefine ʻoe kakai Kalitia,
ʻoku ʻikai ha nofoʻanga fakaʻeiʻeiki: ʻe ʻikai toe ui koe ko e hoihoifua mo e ngalingali ʻeiki.
Toʻo ʻae ngaahi maka momosi, pea momosi ʻae koane:
toʻo ʻae pūlou ʻo ho louʻulu, vete ho kofu tōtōlofa, toʻo ʻae ʻufiʻufi ʻo ho vaʻe,
aʻa ʻi he ngaahi vaitafe.
‌ʻE toʻo ʻae ʻufiʻufi ʻo hoʻo telefua,
ʻio, ʻe hā hoʻo mā:
te u tautea,
ʻe ʻikai te u fakafetaulaki kiate koe ʻo hangē ko ha tangata.”
Pea ko hotau huhuʻi, ko hono huafa ko Sihova ʻoe ngaahi kautau,
ko e tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli.
“Nofo fakalongo pē koe, pea ke ʻalu ki he fakapoʻuli,
ʻE ʻofefine ʻoe kakai Kalitia:
ʻe ʻikai toe ui koe,
Ko e fefineʻeiki ʻoe ngaahi puleʻanga.
 
Naʻaku houhau ki hoku kakai,
kuo u fakaʻuli hoku tofiʻa,
pea ʻatu ʻakinautolu ki ho nima:
naʻe ʻikai te ke fakahā hao kātaki ʻofa ki ai;
kuo ke ai ke fakamamafa hoʻo haʻamonga ki he kau mātuʻa.
 
Pea naʻa ke pehē, ‘Te u hoko ko e fefineʻeiki ʻo lauikuonga:’
ko ia naʻe ʻikai te ke tokanga ʻi ho loto ki he ngaahi meʻa ni,
pea naʻe ʻikai te ke manatu ki he ikuʻanga ʻo ia.
“Ko ia ke ke fanongo ki he meʻa ni, ʻa koe ʻoku ke moʻulaloa ki he ngaahi meʻa fakafiefia fakamaama,
ʻoku ke nofo fakafiemālie,
ʻoku ke pehē ʻi ho loto,
‘Ko au, pea ʻoku ʻikai ha taha mo au:
ʻe ʻikai te u nofo ʻo hangē ko e fefine kuo mate hono ʻunoho,
pea ʻe ʻikai te u ʻiloʻi ʻae mole ʻae fānau:’
Ka ko e ongo meʻa ni ʻe ua ʻe hoko kiate koe ʻi he kemo, ʻi ha ʻaho pe taha,
ʻae mole ʻae fānau, mo e mate ʻo ho ʻunoho:
ʻe hoko ia ʻo lahi kiate koe,
koeʻuhi ko hono lahi ʻo hoʻo fai kākā,
pea koeʻuhi ko hono lahi ʻo hoʻo fiemana.
10 He kuo ke faʻaki ki hoʻo angakovi:
kuo ke pehē, ‘ʻOku ʻikai mamata ʻe ha taha kiate au.’
Ko hoʻo poto mo hoʻo ʻilo, kuo na fakahalaʻi koe;
pea kuo ke pehē ʻi ho loto, ‘Ko au, pea ʻoku ʻikai ha taha mo au.’
11 Ko ia ʻe hoko ai ʻae kovi kiate koe.
E ʻikai te ke ʻilo pe ʻoku tupu mei fe ia.
Pea ʻe tō kiate koe ʻae tautea;
ʻe ʻikai te ke faʻa taʻofi ia:
pea ʻe hoko fakafokifā ʻae fakaʻauha kiate koe,
ʻaia ʻe ʻikai te ke ʻilo.
 
12 “Ke ke tuʻu ni mo hoʻo ngaahi ngāue kākā,
pea mo hono lahi ʻo hoʻo ngaahi fiemana,
ʻaia kuo ke ngāue ai talu hoʻo kei siʻi;
ʻo kapau ʻe ʻaonga ia kiate koe,
ʻo kapau te ke faʻa lavaʻi ia.
13 ‌ʻOku ke ongosia ʻi hono tokolahi ʻo hoʻo kau fakahinohino.
Tuku ke tuʻu hake ni ʻae kau kikite ki he langi, mo e kau sio fetuʻu, mo e kau fakaila meʻa mei he māhina, pea fakamoʻui koe mei he ngaahi meʻa ni ʻe hoko kiate koe.
14 Vakai, te nau hangē ko e kauʻi koane;
ʻe tutu ʻakinautolu ʻi he afi;
ʻe ʻikai te nau fakamoʻui ʻakinautolu mei he mālohi ʻoe ulo:
ʻe ʻikai toe ha malala ke mumū ai,
pe ha afi ke nofo ki ai.
15 ‌ʻE pehē ʻakinautolu kiate koe ʻaia kuo mou ngāue mo ia,
ʻio, ko hoʻo kau fakatau, talu hoʻo kei siʻi: te nau afe taki taha ki hono potu;
ʻe ʻikai ha taha te ne fakamoʻui koe.