Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 46
46
1 Naʻe ʻikai faʻa fakamoʻui ʻakinautolu ʻae ngaahi tamapua ʻo Papilone. 3 ʻOku fakamoʻui ʻe he ʻOtua ʻa hono kakai ʻo aʻu ki he ngataʻanga. 5 ʻOku ʻikai tatau ʻae ngaahi tamapua mo e mālohi ʻoe ʻOtua, 12 Pe ki he fakamoʻui ni.
‌ʻOku foʻohifo ʻa Peli,
pea tulolo ʻa Nipo,
naʻe heka ʻi he ngaahi manu ʻae ngaahi tamapua,
pea ʻi he fanga pulu:
naʻe māfasia hoʻomou ngaahi saliote;
ʻi hono fakaheka kuo ongosia ai ʻae manu.
‌ʻOku nau tulolo, ʻoku nau punou fakataha;
naʻe ʻikai te nau faʻa fua ʻae kavenga,
ka kuo hoko ʻo pōpula ʻakinautolu.
 
“Fanongo kiate au, ʻae fale ʻo Sēkope,
pea mo hono toe kotoa pē ʻoe fale ʻo ʻIsileli,
ʻaia naʻaku fua mei he fatu,
ʻaia ʻoku fua mei he manāva.
Pea ʻo aʻu ki hoʻo motuʻa ko au ia;
pea ʻo aʻu ki he ʻuluhinā te u fua koe:
kuo u ngaohi, pea te u fua ia;
ʻio, te u fua, pea te u fakamoʻui.
 
“Te mou fakatatau au kia hai, pea teu tatau mo hai,
ʻio te mou fakatatau au kia hai, koeʻuhi ke mā tatau mo ia?
‌ʻOku laku ʻae koula mei he kato,
pea fakamamafa ʻae siliva ʻi he meʻa fakatatau,
pea fakakau ʻae tufunga koula;
pea ʻoku ne ngaohi ia ko e ʻotua:
ʻoku nau punou hifo,
ʻio, ʻoku nau lotu.
‌ʻOku nau fua ia ʻi he uma,
ʻoku nau hapahapai ia, pea fokotuʻu ia ʻi hono potu, pea ʻoku ne tuʻu;
pea ʻe ʻikai te ne ʻalu mei hono potu:
ʻio, ʻe kalanga ha tokotaha kiate ia, ka ʻoku ʻikai te ne tali,
pe fakamoʻui ia mei heʻene tuʻutāmaki.
 
“Manatuʻi ʻae meʻa ni, pea fakahā ko e kau tangata ʻakimoutolu:
toe manatu ki ai, ʻakimoutolu ʻae kau angahala.
Manatu ki he ngaahi ʻuluaki meʻa ʻi muʻa:
he ko au ko e ʻOtua, pea ʻoku ʻikai ha taha kehe;
Ko au ko e ʻOtua, pea ʻoku ʻikai ha tokotaha ʻe tatau mo au,
10 Ke fakahā ʻae ikuʻanga mei he kamataʻanga,
pea mei he ngaahi kuonga ʻi muʻa ʻae ngaahi meʻa ʻoku teʻeki ke fai,
ʻo pehē, ʻE tuʻumaʻu ʻeku tuʻutuʻuni,
pea te u fai ʻeku faʻiteliha kotoa pē:
11 ‌ʻO ui ʻae manupuna ʻoku fekai mei he potu hahake,
ʻae tangata ʻoku ne fai ki heʻeku fekau mei he fonua mamaʻo:
ʻio, kuo u fakahā ia,
pea te u fakahoko ia;
kuo u tuʻutuʻuni ki ai,
pea te u fai ia.
12 Fanongo kiate au, ʻakimoutolu ʻoku loto mālohi,
ʻakimoutolu ʻoku mamaʻo mo e māʻoniʻoni:
13 ‌ʻOku ou ʻomi ke ofi ʻeku māʻoniʻoni;
ʻe ʻikai mamaʻo ia,
pea mo ʻeku fakamoʻui ʻe ʻikai tatali ia:
pea te u tuku ʻae fakamoʻui ʻi Saione,
maʻa ʻIsileli ko hoku nāunau.