45
1 ʻOku ui ʻae ʻOtua kia Kolesi koeʻuhi ko hono siasi. 5 ʻOku ne fekau ke talangofua ko e meʻa ʻi heʻene Māfimafi. 20 ʻOku ne fakamoʻoni ʻae vaʻinga ʻoe ngaahi tamapua ʻaki hono mālohi fakamoʻui.
‌ʻOku pehē ʻe Sihova ki heʻene pani, kia Kolesi, ʻaia kuo u puke ki hono nima toʻomataʻu, ke fakavaivai ʻae ngaahi puleʻanga ʻi hono ʻao; pea te u vete ʻae noʻotanga vala ʻoe ngaahi tuʻi, ke fakaava ʻi hono ʻao ʻae ngaahi matapā louua pea ʻe ʻikai tāpuni ʻae ngaahi matapā;
“Te u muʻomuʻa ʻiate koe,
pea ngaohi ʻae ngaahi potu pikopiko ke totonu:
te u laiki ʻae ngaahi matapā palasa,
pea tuʻusi ke motu ʻae ngaahi ukamea fakamaʻu:
Pea te u foaki kiate koe ʻae koloa ʻoe poʻuli,
mo e koloa fufū ʻoe ngaahi potu lilo,
koeʻuhi ke ke ʻilo ko au, ko Sihova, ʻaia ʻoku ui koe ʻaki ho hingoa,
ko au ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli.
Koeʻuhi ko Sēkope ko ʻeku tamaioʻeiki,
mo ʻIsileli kuo u fili,
kuo u ui ʻaki koe ho hingoa:
kuo u fakahingoa koe,
ka ʻoku teʻeki te ke ʻilo au.
¶ Ko au ko Sihova, pea ʻoku ʻikai mo ha taha,
ʻoku ʻikai ha ʻOtua mo au:
naʻaku fakakofuʻi koe,
ka ʻoku teʻeki te ke ʻilo au:
Koeʻuhi ke nau ʻilo mei he hopoʻangalaʻā,
pea mei he lulunga,
ʻoku ʻikai ha taha mo au.
Ko au ko Sihova, pea ʻoku ʻikai mo ha taha.
Kuo u ngaohi ʻae maama,
pea fakatupu mo e poʻuli:
ʻoku ou fakahoko ʻae melino,
pea fakatupu mo e tau:
ko au ko Sihova
ʻoku ou fai ʻae ngaahi meʻa ni kotoa pē.
Mapee hifo, ʻakimoutolu ʻae ngaahi langi mei ʻolunga,
pea tuku ke lilingi ʻe he ngaahi ʻao ʻae māʻoniʻoni:
tuku ke fakamanga ʻae kelekele, pea tuku ke tupu ai ʻae moʻui,
pea tuku ke tupu fakataha mo e angatonu;
ko au ko Sihova kuo u fakatupu ia.
‌ʻE malaʻia ia ʻaia ʻoku fekuki mo hono Tupuʻanga!
Tuku ke fai ʻe he konga ipu maumau mo e ngaahi konga ipu maumau ʻoe kelekele.
ʻE pehē ʻe he ʻumea kiate ia ʻoku ne fakafuofua ia, “Ko e hā kuo ke ngaohi?”
Pe ko hoʻo ngāue, “ʻOku ʻikai hano nima?”
10 ‌ʻE malaʻia ia ʻoku pehē ki heʻene tamai, “Ko e hā kuo ke fakatupu?”
Pe ki he fefine, “Ko e hā ia kuo ke fanauʻi?”
11 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, ko e tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli,
mo hono Tupuʻanga,
“Fehuʻi kiate au ʻi he ngaahi meʻa ʻe hoko ʻoku kau ki hoku ngaahi foha,
pea ʻi he ngaahi ngāue ʻa hoku nima mou fekau mai kiate au.
12 Kuo u ngaohi ʻa māmani, pea fakatupu mo e tangata ʻi ai:
ko au, kuo u folahi ʻe hoku nima ʻae ngaahi langi,
pea kuo u fekau ki honau tokolahi kotoa pē.
13 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau, “kuo u fokotuʻu hake ia ʻi he māʻoniʻoni,
pea te u fakahinohino hono ngaahi hala kotoa pē:
te ne langa ʻeku kolo,
pea te ne tukuange ʻeku ngaahi pōpula,
ka e ʻikai koeʻuhi ko e fakatau, pe ko e totongi.
14 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “ʻE haʻu kiate koe ʻae ngāue ʻa ʻIsipite,
mo e koloa ʻa ʻItiopea,
pea mo e kakai Sipa, ko e kau tangata lalahi,
pea ʻe ʻaʻau ʻakinautolu:
te nau muimui ʻiate koe;
ʻi he ukamea fihifihi te nau aʻu mai,
pea te nau tō ki lalo kiate koe,
te nau kole kiate koe, ʻo pehē,
‘Ko e moʻoni ʻoku ʻiate koe ʻae ʻOtua; pea ʻoku ʻikai mo ha tokotaha,
ʻoku ʻikai mo ha ʻOtua.’ ”
15 Ko e moʻoni ko koe ko e ʻOtua ʻoku ke fufū koe,
ʻE ʻOtua ʻo ʻIsileli, ko e Fakamoʻui.”
16 Te nau mā,
pea puputuʻu, ʻakinautolu kotoa pē:
ʻe tutuku fakataha ʻi he maveuveu ʻakinautolu ʻoku ngaohi tamapua.
17 Ka e fakamoʻui ʻa ʻIsileli ʻia Sihova ʻaki ʻae moʻui taʻengata:
ʻe ʻikai te mou mā pe puputuʻu ʻo lauikuonga pea taʻengata.
18 He ʻoku pehē ʻe Sihova ʻaia naʻa ne ngaohi ʻae ngaahi langi;
ko e ʻOtua pe ʻaia naʻe fakafuofua ʻa māmani mo fakatupu ia;
kuo ne fokotuʻumaʻu ia, naʻe ʻikai te ne ngaohi ke taʻeʻaonga ia,
naʻa ne fakafuofua ia ke nofo ai ʻae kakai:
“ko au ko Sihova:
pea ʻoku ʻikai mo ha tokotaha.
19 Naʻe ʻikai te u lea ʻi he lilo,
ʻi ha potu fakapoʻuli ʻo māmani:
naʻe ʻikai te u pehē taʻeʻaonga ki he hako ʻo Sēkope, ‘Kumi kiate au:’
Ko au ko Sihova ʻoku ou lea ʻaki ʻae māʻoniʻoni,
ʻoku ou fakahā ʻae ngaahi meʻa ʻoku totonu.”
 
20 “Fakataha ʻakimoutolu pea haʻu;
ʻunuʻunu mai ke ofi ʻakimoutolu kuo hao ʻi he ngaahi puleʻanga:
ʻoku ʻikai ha ʻilo ʻiate kinautolu ʻoku fokotuʻu ʻae ʻakau ʻo ʻenau tamapua kuo tongi,
pea hū ki he ʻotua ʻoku ʻikai faʻa fakamoʻui.
21 Mou tala, pea ʻomi ke ofi ʻakinautolu,
ʻio, tuku ke nau fakakaukau fakataha:
ko hai kuo ne fakahā ʻae meʻa ni mei he kuonga ʻi muʻa?
Ko hai kuo ne tala ia mei he kuonga ko ia?
ʻIkai ko au ko Sihova?
Pea ʻoku ʻikai mo ha ʻOtua mo au; ko e ʻOtua angatonu pea ko e Fakamoʻui;
ʻoku ʻikai ha taha mo au.
 
22 “Sio mai kiate au pea mou moʻui ai, ʻae ngaahi ngataʻanga kotoa pē ʻo māmani:
he ko au pe ko e ʻOtua, pea ʻoku ʻikai mo ha taha.
23 Kuo u fuakava ʻiate au pe,
kuo ʻalu atu ʻae folofola ʻi hoku fofonga ʻi he māʻoniʻoni, pea ʻe ʻikai foki ia,
ʻE peluki ʻae tui kotoa pē kiate au,
ʻe fuakava mo e ʻelelo kotoa pē.
24 Ko e moʻoni,
ʻe pehē ʻe ha tokotaha,
‘ʻOku ou maʻu ʻae māʻoniʻoni mo e mālohi ʻia Sihova:’ ”
ʻio, ʻe haʻu kiate ia ʻae kakai;
pea ko kinautolu kotoa pē ʻoku ʻita kiate ia ʻe mā.
25 ‌ʻE tonuhia ʻia Sihova ʻae hako kotoa pē ʻo ʻIsileli,
pea te nau vikiviki ai.