Tongan Bible (Revised West Version) ʻIsaia 44
44
1 ʻOku fakafiemālieʻi ʻe he ʻOtua ʻae siasi ʻaki ʻene ngaahi talaʻofa. 7 Ko e vaʻinga ʻae ngaahi tamapua, 9 Mo e vale ʻokinautolu ʻoku ngaohi tamapua. 21 ʻOku ne enginaki ke fakamālō ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene huhuʻi mo ʻene māfimafi.
Ka ko eni, fanongo, ʻE Sēkope ko ʻeku tamaioʻeiki;
mo ʻIsileli, ʻa koe kuo u fili:
‌ʻOku pehē ʻe Sihova ʻaia naʻa ne ngaohi koe,
pea naʻe fakafuofua koe mei he manāva,
ʻaia te ne tokoniʻi koe;
“ʻOua ʻe manavahē,” ʻE Sēkope, ko ʻeku tamaioʻeiki:
pea mo koe, ko Sesuluni, ʻa koe kuo u fili.
He te u lilingi ʻae vai kiate ia ʻoku fieinu,
pea mo e vai lahi ki he kelekele mōmoa:
pea te u huaʻi hoku laumālie ki ho hako,
mo ʻeku tāpuaki ki hoʻo fānau:
Pea te nau tupu hake ʻo hangē ʻoku ʻi he mohuku,
ʻo hangē ko e ngaahi uilou ʻi he veʻe vaitafe.
‌ʻE pehē ʻe ha tokotaha, “ʻOku ʻo Sihova au;”
pea ko e tokotaha ʻe ui ʻaki ʻae hingoa ko Sēkope;
pea ko e tokotaha te ne tohi ʻaki hono nima kia Sihova,
pea fakahingoa foʻou ia ʻaki ʻae hingoa ʻo ʻIsileli.
 
‌ʻOku pehē ʻe Sihova ko e Tuʻi ʻo ʻIsileli,
pea ko hono huhuʻi ko Sihova ʻoe ngaahi kautau;
“Ko au ko e ʻuluaki, pea ko au pe ko e ki mui;
pea ʻoku ʻikai ha ʻOtua mo au.”
Pea ko hai, ʻo hangē ko au,
ʻe ui,
pea ʻe fakahā ia,
pea ʻe fakatonutonu ia maʻaku,
hili ʻeku fakanofo ʻae kakai ʻi muʻa?
Pea ko e ngaahi meʻa ʻoku haʻu ni, pea mo ia ʻe hoko,
tuku ke nau fakahā kiate kinautolu.
‌ʻOua te mou manavahē,
pea ʻoua ʻe lilika:
ʻikai kuo u fakahā kiate koe mei he kuonga ko ia,
pea kuo fanongonongo ia?
ʻIo, ko ʻeku kau fakamoʻoni ʻakimoutolu.
ʻOku ai ha ʻOtua mo au?
ʻIo, ʻoku ʻikai ha ʻOtua;
ʻoku ʻikai te u ʻilo ha taha.”
Ko e vaʻinga ʻakinautolu kotoa pē ʻoku ngaohi ʻae tamapua kuo tongi;
pea ʻe ʻikai ʻaonga ʻae ngaahi meʻa ʻoku nau fiefia ai;
pea ko e kau fakamoʻoni ʻakinautolu kiate kinautolu; ʻoku ʻikai te nau mamata, pe ʻilo, koeʻuhi ke nau mā ai.
10 Ko hai kuo ne fakafuofua ha ʻotua,
pe ngaohi ha tamapua kuo tongi ʻoku ʻaonga ki ha meʻa ʻe taha?
11 Vakai, ʻe mā ʻene ngaahi kaumeʻa kotoa pē:
pea ko e kau ngāue, ʻoku ʻoe tangata ʻakinautolu:
tuku ke tānaki fakataha ʻakinautolu,
tuku ke nau tuʻu hake;
ka te nau manavahē,
pea te nau mā fakataha.
12 Ko e tufunga ukamea
ʻoku ne ngāueʻaki ʻae meʻa fakaū ʻi he malala,
pea fakafuofua ia ʻaki ʻae ngaahi hamala,
pea ʻoku ngaohi ia ʻaki ʻae mālohi ʻo hono nima:
ʻio, ʻoku fiekaia ia,
pea kuo tei ʻosi hono mālohi:
ʻoku taʻeinu ia ha vai,
pea ʻoku vaivai.
13 ‌ʻOku mafao ʻe he tufunga ʻakau ʻene meʻa fuofua;
ʻoku ne fakaʻilonga ia ʻaki ha afo;
ʻoku ne fakatau ia ʻaki ʻae ngaahi tele,
pea ʻoku ne fakaʻilonga ia ʻaki ʻae meʻa fua,
pea ngaohi ia ko e fakatātā ki he tangata,
ʻo hangē ko e toulekeleka ʻoe tangata;
koeʻuhi ke nofo ia ʻi he fale.
14 ‌ʻOku ne tā hifo ʻae ngaahi sita,
pea toʻo ʻae saipalesi pea mo e ʻoke,
ʻaia ʻoku ne fakamālohi maʻana ʻi he ngaahi ʻakau ʻoe vao:
ʻoku ne tō ʻae ʻasi,
pea ʻoku moʻui ia ʻi he ʻuha.
15 Pea ʻe hoko ia ko e fefie ki he tangata:
pea te ne toʻo mei ai, pea fakamafana ia;
ʻio, ʻoku ne tutu ia, pea taʻo ʻae mā;
ʻio, ʻoku ne ngaohi ha ʻotua, pea lotu ki ai;
ʻoku ne ngaohi ia ko e tamapua kuo tongi, pea foʻohifo ki ai.
16 ‌ʻOku ne tutu hono konga ʻi he afi;
ʻoku ne teuteu ʻaki hono konga ʻae kakano ki he kai;
ʻoku ne tunu ʻae kakano, pea mākona ai:
ʻio, ʻoku ne mumū,
pea ne pehē, “Ko eni, kuo u māfana, kuo u mamata ki he afi:”
17 Pea ko hono toe ʻo ia ʻoku ne ngaohi ʻaki ha ʻotua,
ʻio, ko ʻene tamapua kuo tongi:
ʻoku ne foʻohifo ʻo hū ki ai,
pea lotu ki ai, pea ne pehē, “Fakamoʻui au, he ko koe ko hoku ʻotua.”
18 ‌ʻOku teʻeki te nau fanongo pe ʻilo
he kuo ne tāpuni honau mata, ke ʻoua te nau mamata;
mo honau loto, ko ia ʻoku nau taʻeʻilo ai.
19 Pea ʻoku ʻikai ha tokotaha ʻoku tokanga ʻi hono loto,
pea ʻoku ʻikai ha ʻilo pe ha fakakaukau ke pehē,
“Kuo u tutu hono konga ʻi he afi;
ʻio, pea kuo u taʻo mā ʻi hono malala ʻo ia;
kuo u tunu ai ʻae kanomate, pea kai ia;
pea te u ngaohi hono toe ko e meʻa fakalielia?
He te u foʻohifo ki he sino ʻoe ʻakau?”
20 ‌ʻOku ne kai ʻae efuefu:
ko e loto kākā kuo ne fakaafe ia,
ko ia ʻoku ʻikai te ne faʻa fakamoʻui hono laumālie,
pe pehē, “ʻIkai ko e loi ʻoku ʻi hoku nima toʻomataʻu?”
21 Manatuʻi ʻae ngaahi meʻa ni, ʻE Sēkope mo ʻIsileli;
he ko ʻeku tamaioʻeiki koe:
Naʻaku fakafuofua koe;
ko koe ko ʻeku tamaioʻeiki:
ʻE ʻIsileli, ʻo ʻikai te ke ngalo ʻiate au.
22 Kuo u tāmateʻi hoʻo ngaahi hia, ʻo hangē ko e ʻao matolu,
pea hangē ko e ʻao, ʻa hoʻo ngaahi angahala:
tafoki mai kiate au; he kuo u huhuʻi koe.
 
23 Hiva, ʻakimoutolu ʻae ngaahi langi he kuo fai ia ʻe Sihova:
kalanga, ʻakimoutolu ʻae ngaahi potu māʻulalo ʻo māmani:
ke hā homou hiva, ʻae ngaahi moʻunga, ʻa koe ko e vao ʻakau, pea mo e ʻakau kotoa pē ʻi ai:
he kuo huhuʻi ʻe Sihova ʻa Sēkope,
pea kuo ne fakaongoongolelei ia ʻi ʻIsileli.
24 ‌ʻOku pehē ʻe Sihova, ko ho huhuʻi,
pea ko ia naʻe fakafuofua koe mei he manāva,
“Ko au ko Sihova kuo u ngaohi ʻae meʻa kotoa pē;
kuo u folahi tokotaha pe ʻae ngaahi langi;
ʻoku fofola atu ʻa māmani ʻe au pe;
25 Ko au ia ʻoku taʻofi ʻae ngaahi fakaʻilonga ʻoe kau loi,
pea fakavaleʻi ʻae kau kikite;
mo fakafoki ʻae kau tangata poto,
pea ʻoku ngaohi ʻa ʻenau ʻilo ko e vale;
26 Ko ia ʻoku fokotuʻumaʻu ʻae lea ʻa ʻene tamaioʻeiki,
pea fakamoʻoni ki he akonaki ʻo ʻene kau talafekau;
ʻaia ʻoku pehē ki Selūsalema, ‘ʻE fakakakai koe;’
pea ki he ngaahi kolo ʻo Siuta, ‘ʻE langa ʻakimoutolu,’
pea ‘Te u toe fokotuʻu ʻae ngaahi potu maumau ʻi ai:’
27 ‌ʻAia ʻoku pehē ki he loloto, ‘Ke mōmoa koe,’
pea, ‘Te u fakamaha hoʻo ngaahi vaitafe;’
28 ‌ʻAia ʻoku pehē kia Kolesi, ‘Ko hoku tauhi ia, pea te ne fai hoku finangalo kotoa pē:’
ʻio, ʻo ne pehē ki Selūsalema, ‘ʻE langa koe;’
pea ki he falelotu lahi, ʻE ai ho tuʻunga.’ ”